240/2017

Porvoossa 4 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 46 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 670/1997,

muutetaan 2 §:n 2 momentti, 21 §:n 1 ja 3 momentti, 24 §:n 3 momentti, 30 f §:n 2 momentti sekä 46 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti asetuksessa 1272/2014, 21 §:n 1 momentti asetuksessa 47/2017, 21 §:n 3 momentti ja 24 §:n 3 momentti asetuksessa 407/2013, 30 f §:n 2 momentti asetuksessa 1243/2002 ja 46 §:n 3 momentti asetuksessa 670/1997, sekä

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 407/2013 ja 47/2017, uusi 6 momentti sekä 24 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 407/2013, uusi 5–7 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) kytkentämassalla kytkennässä sallittua hinattavan ajoneuvon todellista massaa lukuun ottamatta puoliperävaunun, traktoriperävaunun ja keskiakseliperävaunun vetoajoneuvon vetopöytään tai vetokytkimeen kohdistuvaa massaa;

b) jakamattomalla kuormalla kuormaa, jota ei voida tiekuljetuksessa kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa kahteen tai useampaan kuormaan eikä sen massan tai mittojen takia kuljettaa millään ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua massa- tai mitta-arvoa;

c) ministeriöllä liikenne- ja viestintäministeriötä;

d) työvälineellä ajoneuvoon kiinnitettävää vaihdettavissa olevaa konetta, joka on täysin irti maasta tiekuljetuksen aikana tai joka ei voi suhteessa ajoneuvoon kiertyä pystyakselinsa ympäri tiekuljetuksen aikana;

e) mitta- ja massadirektiivillä tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annettua neuvoston direktiiviä 96/53/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/719;

f) vaihtoehtoisilla käyttövoimilla mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettuja vaihtoehtoisia polttoaineita.

21 §
Auton massa

1. Autoa tiellä kuljetettaessa sen massa ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) muu kaksiakselinen auto kuin linja-auto 18 t

b) kolmiakselinen auto 25 t

c) kolmiakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia 26 t

d) kolmiakselinen auto, jonka akseleista kaksi on varustettu paripyörin taikka jonka taka-akseleista toinen on ohjaava tai ohjautuva ja varustettu nimellisleveydeltään vähintään 385 millimetriä olevilla renkailla ja vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella 28 t

e) kolmiakselinen nivellinja-auto 28 t

f) neliakselinen auto 31 t

g) neliakselinen auto, jos sen vetävä akseli on varustettu paripyörin ja ilmajousitettu tai varustettu ilmajousitusta vastaavaksi tunnustetulla jousituksella taikka jos kukin vetävä taka-akseli on varustettu paripyörin eikä yhdellekään akselille kohdistuva massa ylitä 10,5 tonnia 35 t

h) viisiakselinen auto 42 t

i) kaksiakselinen linja-auto 19,5 t


3. Auton massa ei kuitenkaan saa ylittää määrää, joka saadaan lisäämällä jokaiselta 0,10 metriltä, jonka auton äärimmäisten akselien välinen etäisyys ylittää 1,80 metriä, 20 tonniin:

a) 320 kg, jos auto on neliakselinen;

b) 350 kg, jos auto on viisiakselinen.


6. Vaihtoehtoisia käyttövoimia käyttävän auton massa saa olla 1 momentin a - h kohdassa säädettyä suurinta sallittua arvoa suurempi siltä osin kuin valmistaja osoittaa, että massan kasvu johtuu vaihtoehtoisen käyttövoiman edellyttämästä lisäpainosta. Lisäystä saa olla enintään yksi tonni.

24 §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmän pituus

3. Ajoneuvoyhdistelmän pituus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

a) henkilö- tai linja-auton (M luokka) ja muun kuin puoliperävaunun yhdistelmä sekä pakettiauton (N1-luokka) ja muun kuin puoliperävaunun yhdistelmä 18,75m

b) henkilöauton (M1-luokka) taikka paketti- tai kuorma-auton (N1-, N2- tai N3-luokka) ja puoliperävaunun yhdistelmä sekä muu kuin a, c tai d kohdassa tarkoitettu ajoneuvoyhdistelmä 16,50 m

c) auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75 m

josta mitasta vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuksien summa 15,65 m

ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän

16,40 m

kuitenkin edellä säädetystä poiketen ajoneuvonkuljetusajoneuvo kuormattuna 20,75 m

d) kuorma-auton (N2- ja N3- luokka) ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen perävaunun sekä kuorma-auton, apuvaunun ja puoliperävaunun samoin kuin kuorma-auton, puoliperävaunun ja siihen kytketyn keskiakseli- tai puoliperävaunun yhdistelmä 25,25 m

josta mitasta vetoauton ohjaamon takana olevien kuormatilojen sisäpituuksien summa 2 momentin a kohdassa tarkoitettu mittaustapa huomioon ottaen 21,42 m


5. Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 8 b artiklassa tarkoitetuilla aerodynaamisilla laitteilla, saavat direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää tässä pykälässä säädetyt mitat, kuormatilan sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys on sallittua vain, jos se on välttämätöntä, jotta tällaiset laitteet voidaan liittää ajoneuvojen tai ajoneuvoyhdistelmien takaosaan, eikä se saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen.

6. Ajoneuvot tai ajoneuvoyhdistelmät, jotka on varustettu mitta- ja massadirektiivin 9 a artiklassa tarkoitetuilla ohjaamoilla, saavat direktiivissä säädetyin edellytyksin ylittää tässä pykälässä säädetyt mitat, kuormatilan sisäpituuksia lukuun ottamatta. Mittojen ylitys ei saa johtaa kuormatilan koon kasvamiseen.

7. Perävaunu tai ajoneuvoyhdistelmä, jossa kuljetetaan 45 jalan mittaista konttia tai pituudeltaan 45 jalan mittaista vaihtokoria osana mitta- ja massadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettua intermodaalikuljetusta, saa ylittää tässä pykälässä säädetyt mitat 15 senttimetrillä.

30 f §
Auton, perävaunun ja niiden yhdistelmien pituus

2. Ajoneuvoyhdistelmän suurin pituus on:

a) auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 16,50 m

b) auton ja varsinaisen tai keskiakseliperävaunun yhdistelmä 18,75 m

josta mitasta kuormatilojen sisäpituuksien summa 15,65 m

ja etäisyys vetoauton kuormatilan etupäästä perävaunun kuormatilan takapäähän

16,40 m

46 §
Kuorman sijoittaminen

3. Keskiakseliperävaunu on kuormattava niin, että se kohdistaa vetoajoneuvon kytkentälaitteelle alaspäin suuntautuvan voiman. Alaspäin suuntautuva voima saa olla enintään10 prosenttia perävaunun akseleille sallitusta massasta tai enintään 1 000 kilogramman massaa vastaava voima, pienemmän voimista ollessa määräävä. Alaspäin suuntautuva voima ei saa ylittää kytkettäville ajoneuvoille eikä kytkentälaitteille sallittuja voimia.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2017

EU 2015/719

Porvoossa 4 päivänä toukokuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Jorma Hörkkö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.