237/2017

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (436/2011) 1 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 348/2016, seuraavasti:

1 §
Lohen kaupallinen kalastus meressä Tornionjoen kalastusalueella

Kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitettu ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 2 §:n 1 momentin d kohdassa määritellyllä Suomen puoleisella vesialueella:

1) 17 päivästä kesäkuuta kello 12.00 alkaen 1 päivään heinäkuuta samanaikaisesti enintään kahdella kiinteällä pyydyksellä;

2) 2 päivästä heinäkuuta samanaikaisesti enintään neljällä kiinteällä pyydyksellä.

Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta heinäkuun 2 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä kiinteällä pyydyksellä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on ennen kesäkuun 25 päivää sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 20 §:ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti. Sallitun enimmäismäärän täytyttyä on lohen pyytäminen isorysällä estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä kesäkuun 24 päivään saakka.

Kaupallisen kalastajan tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

4 §
Kiinteiden pyydysten käyttö ja siitä ilmoittaminen

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua kalastusta harjoittava kaupallinen kalastaja saa kokea pyydykset ainoastaan kello 06.00–10.00 tai 18.00–22.00 välisenä aikana. Hänen tulee ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle:

1) suunniteltu saaliin purkusatama viimeistään 1 päivänä kesäkuuta;

2) aikomus kokea pyydykset vähintään kolme tuntia ennen pyydysten kokemisen aloittamista;

3) purkusatama ja purun ajankohta vähintään kaksi tuntia ennen saaliin purkamista.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2017.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kalatalousneuvos
Risto Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.