236/2017

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kalastuslain (379/2015) 52 §:n 2 momentin sekä Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 8 §:n 1 momentin ja 25 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lohenkalastuksen rajoituksista Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella sekä Simojoessa ja lohisaaliin merkitsemisestä kaupallisessa kalastuksessa. Merialuetta koskevia rajoituksia sovelletaan vain Suomessa rekisteröidyistä kalastusaluksista harjoitettavaan sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisten Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä harjoittamaan lohenkalastukseen.

Asetusta ei 8 ja 9 §:ää lukuun ottamatta sovelleta Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen (SopS 91/2010) kalastussäännön 2 §:n 1 momentin d kohdassa määritellyllä Suomen puoleisella vesialueella.

2 §
Lohenkalastuksen yleiskiellot Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella

Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Itämeren pääaltaalla leveyspiirin 59°26′N eteläpuolella ja pituuspiirin 23°00′E länsipuolella.

Lohenkalastus ajosiimoilla ja verkoilla on kielletty Pohjanlahdella seuraavasti:

1) 1 päivästä huhtikuuta 16 päivään kesäkuuta leveyspiirien 60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella;

2) 1 päivästä huhtikuuta 21 päivään kesäkuuta leveyspiirien 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella;

3) 1 päivästä huhtikuuta 26 päivään kesäkuuta leveyspiirien 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella;

4) 1 päivästä huhtikuuta 1 päivään heinäkuuta leveyspiirin 65°30'N pohjoispuolella.

3 §
Lohenkalastus isorysällä Selkämerellä

Kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirien 60°45'N ja 62°30'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti:

1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 1 päivästä kesäkuun 9 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä;

2) kesäkuun 10 päivästä kesäkuun 16 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä;

3) kesäkuun 17 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) 20 §:ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti.

4 §
Lohenkalastus isorysällä Merenkurkussa

Kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirien 62°30'N ja 64°00'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti:

1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 6 päivästä kesäkuun 14 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä;

2) kesäkuun 15 päivästä kesäkuun 21 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä;

3) kesäkuun 22 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti.

5 §
Lohenkalastus isorysällä Perämerellä

Kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirien 64°00'N ja 65°30'N välisellä merialueella isorysillä seuraavasti:

1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 11 päivästä kesäkuun 19 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä;

2) kesäkuun 20 päivästä kesäkuun 26 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä;

3) kesäkuun 27 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti.

Oulujoen edustan merialueella, joka on pituusastetta 24°50'E pitkin sekä pisteiden 65°06'N/24°54'E ja 65°07'N/25°05'E kautta kulkevien suorien rajaama, sekä Iijoen edustan merialueella, joka on pisteiden 65°16'N/25°16'E, 65°16'N/25°13'E, 65°20'N/25°11'E ja 65°23'N/25°15'E kautta kulkevien suorien rajaama, ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta ennen kesäkuun 17 päivää enintään yhdellä ja siitä alkaen enintään kolmella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään kahdeksalla isorysällä. Tässä kalastuksessa on 2 momentista poiketen sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä ennen kesäkuun 17 päivää. Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta tässä momentissa tarkoitetulla merialueella kesäkuun 17 päivästä enintään kahdella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään neljällä isorysällä.

6 §
Lohenkalastus isorysällä Perämeren pohjukassa

Kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettu kaupallinen kalastaja saa kalastaa lohta leveyspiirin 65°30'N pohjoispuolella isorysällä seuraavasti:

1) ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja toukokuun 16 päivästä kesäkuun 24 päivään samanaikaisesti enintään yhdellä isorysällä;

2) kesäkuun 25 päivästä heinäkuun 1 päivään samanaikaisesti enintään kahdella isorysällä;

3) heinäkuun 2 päivästä samanaikaisesti enintään neljällä isorysällä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa kalastuksessa on sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 20 §:ssä tarkoitetusta lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä kiintiön haltijaa kohti.

Kemijoen edustan merialueella, joka on Tornion ja Kemin kaupunkien välisen rajan ja pisteiden 65°41'N/24°31'E ja 65°43'N/24°24'E kautta kulkevan suoran rajaama, ryhmään I kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta ennen kesäkuun 17 päivää enintään yhdellä ja siitä alkaen enintään kolmella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään kahdeksalla isorysällä. Tässä kalastuksessa on 2 momentista poiketen sallittua ottaa saaliiksi enintään 25 prosenttia lohen toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä ennen kesäkuun 17 päivää. Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa 1 momentista poiketen kalastaa lohta tässä momentissa tarkoitetulla merialueella kesäkuun 17 päivästä enintään kahdella isorysällä sekä kesäkuun 25 päivästä alkaen enintään neljällä isorysällä.

7 §
Isorysän pyyntiin asettaminen

Kaupallisen kalastajan tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 3–6 §:ssä tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Isorysän sellaiset osat, joilla ei pyydetä lohta, saa asettaa mereen ennen 3–6 §:ssä säädettyjä päivämääriä.

Kun 3 §:n 2 momentissa, 4 §:n 2 momentissa, 5 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen lohen saaliin enimmäismäärät ovat täyttyneet, on lohen pyytäminen 1 momentissa tarkoitetulla isorysällä estettävä johtoaidan ja ensimmäisen välipesän esteeksi asetettavalla verkolla tai avaamalla isorysän kalapesä siihen saakka, että kyseisellä rajoitusalueella sovelletaan 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 4 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 5 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 6 §:n 1 momentin 2 kohtaa, sekä 5 §:n 3 momentissa ja 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuilla merialueilla kesäkuun 16 päivään.

8 §
Valikointikielto

Edellä 3–6 §:ssä tarkoitetussa lohenkalastuksessa kaikki isorysään jääneet lohet on valikoimatta otettava saaliiksi lukuun ottamatta alamittaisia ja hylkeen tai merimetson vahingoittamia lohia.

Jos isorysään on ennen 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua pyytämisen estämistä tullut lohia siten, että lohen toimijakohtainen kalastuskiintiö, 3 §:n 2 momentissa, 4 §:n 2 momentissa, 5 §:n 2 tai 3 momentissa tai 6 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu osuus taikka Tornionjoen kalastusalueella sovellettavista kansallisista kalastusmääräyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen (436/2011) 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu osuus ylittyy, tulee toimijakohtaisen kalastuskiintiön ja edellä tarkoitettujen osuuksien ylittävät lohet viipymättä vapauttaa.

9 §
Lohisaaliin merkitseminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa vuosittain lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijalle hänen lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä osoittaman määrän Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tunnisteita. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus merkitsee tunnisteisiin lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan nimen ja kaupallista kalastajaa koskevan rekisterinumeron sekä hänen lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiönsä määrää vastaavan tunnistekohtaisen juoksevan numeron ja, jos kyse on Suomenlahden lohikiintiöstä, kirjaimen S.

Saaliiksi otettu lohi tulee pyynnin yhteydessä merkitä tunnisteella juoksevan numeron mukaisessa järjestyksessä. Tunnisteen tulee olla kiinnitettynä loheen pyyntihetkestä koko kalastusaluksella pidettävän ajan ja kokonaisena myytävän loheen lisäksi koko varastoinnin ja ensimyynnin ajan sekä tukku- ja vähittäiskaupassa.

Jos lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltija siirtää lohen toimijakohtaista kalastuskiintiötä toiselle kaupalliselle kalastajalle, on haltijan samalla luovutettava vastaava määrä tunnisteita siirron saajalle. Kalastuskiintiön siirtämisestä säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 22 §:ssä.

10 §
Lohenkalastus Simojoessa ja sen suualueella

Lohenkalastus seisovilla pyydyksillä on 2 ja 6 §:stä poiketen kokonaan kielletty huhtikuun 1 päivästä heinäkuun 15 päivään Simojoen edustan sillä merialueella, joka on pisteiden 65°34'N/25°02'E, 65°36'N/24°50'E ja 65°38'N/24°42'E kautta kulkevien suorien rajaama.

Lohenkalastus langasta kudotuilla pyydyksillä on kielletty Simojoessa jokisuusta Simojärven luusuaan toukokuun 1 päivästä marraskuun 30 päivään.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa annettu valtioneuvoston asetus (347/2016).

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Kalatalousneuvos
Risto Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.