222/2017

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan Equus -sukuun kuuluvien kavioeläinten tunnistamiseen.

Tässä asetuksessa säädetään neuvoston direktiivien 90/427/ETY ja 2009/156/EY mukaisten sääntöjen vahvistamisesta hevoseläinten tunnistusmenetelmien osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (hevospassista annettu asetus) (EU) 2015/262, jäljempänä hevospassiasetus, koskevista kansallisista menettelyistä.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettujen eläinlajien alkioihin.

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) tunnistusasiakirjalla hevospassiasetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua asiakirjaa;

2) tunnistimella hevospassiasetuksen 2 artiklan n alakohdan mukaista transponderia;

3) rekisteröidyllä hevoseläimellä hevospassiasetuksen 2 artiklan e kohdan mukaista eläintä; sekä

4) muulla kuin rekisteröidyllä hevoseläimellä hevospassiasetuksen 2 artiklan g kohdan mukaista eläintä.

3 §
Ilmoitukset eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekistereihin

Eläintenpitäjän ja pitopaikasta vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut eläintenpitäjää ja pitopaikkaa koskevat tiedot rekisteriin merkittäväksi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

4 §
Tunnistusasiakirjan myöntävä toimielin

Hevospassiasetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti tunnistusasiakirjan myöntää:

1) rekisteröidylle hevoseläimelle eläinjalostustoiminnasta annetun lain (319/2014) 3 §:n mukaisesti hyväksytty kantakirjaa pitävä yhteisö; sekä

2) muulle kuin rekisteröidylle hevoseläimelle Elintarviketurvallisuusvirasto tai Elintarviketurvallisuusviraston nimeämä ja valvoma yhteisö, joka täyttää hevospassiasetuksen 5 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

5 §
Tunnistusasiakirjan hakeminen

Silloin kun eläintenpitäjä hakee eläimelle tunnistusasiakirjaa 4 §:ssä tarkoitetulta toimielimeltä, on hakemus toimitettava toimielimen käsiteltäväksi viimeistään kaksi kuukautta ennen hevospassiasetuksen 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua määräaikaa.

6 §
Tunnistimen kiinnittäminen

Eläimeen on tunnistamisen yhteydessä kiinnitettävä tunnistin hevospassiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tunnistin kiinnitetään mainitun artiklan 2 kohdan ensimmäisessä tai toisessa alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Lisäksi tunnistin on kiinnitettävä eläimeen hevospassiasetuksen 18 artiklan 5 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Tunnistimeen sisältyvästä eläimen yksilöivästä tunnistuskoodista säädetään eläintunnistusjärjestelmälain 18 §:ssä.

Hevospassiasetuksen 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta toimenpiteen suorittamista koskevasta pätevyydestä on säädetty eläinsuojeluasetuksen (396/96) 23 §:n 1 momentin 2 kohdassa.

7 §
Eläimen kuolema, lopetus, teurastus ja katoaminen

Hevospassiasetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet suorittaa tai valvoo eläintautilain (441/2013) 26 §:n 3 momentissa tarkoitettu viranomainen silloin kun eläin kuolee, lopetetaan tai teurastetaan vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) luetellun taudin johdosta.

Kun eläin teurastetaan elintarvikkeeksi, elintarvikelain (23/2006) 43 §:ssä tarkoitettu lihantarkastuksesta vastuussa oleva valvontaviranomainen suorittaa tai valvoo hevospassiasetuksen 34 artiklan 1 kohdan mukaiset toimenpiteet.

Eläintenpitäjän on toimitettava tunnistusasiakirja 4 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle hevospassiasetuksen 35 artiklan 1 kohdan mukaisessa määräajassa silloin kun eläin kuolee, lopetetaan tai teurastetaan muussa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa taikka kun eläin katoaa.

8 §
Ilmoitukset eläinrekisteriin

Eläintenpitäjän on toimitettava tunnistusasiakirja 4 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle eläimen tietojen tallettamiseksi eläintunnistusjärjestelmälain 12 §:ssä tarkoitettuun eläinrekisteriin hevospassiasetuksen 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa silloin kun toisen EU:n jäsenvaltion toimielin on myöntänyt tunnistusasiakirjan:

1) hevospassiasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen mukaisesti; tai

2) Suomeen pysyvästi saapuneelle eläimelle.

Eläintenpitäjän on huolehdittava eläintä koskevien tietojen pysymisestä ajan tasalla hevospassiasetuksen 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Eläimen tietojen muuttuessa on eläintenpitäjän toimitettava tunnistusasiakirja 4 §:ssä tarkoitetulle toimielimelle tietojen päivittämiseksi tunnistusasiakirjaan ja tallettamiseksi eläinrekisteriin edellä mainitun artiklan 3 kohdan mukaisessa määräajassa.

9 §
Yhteyspiste

Elintarviketurvallisuusvirasto on hevospassiasetuksen 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste.

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2017.

Edellä 3 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset on annettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 silloin kun toimija on aloittanut eläintenpidon ennen mainittua päivämäärää.

Tällä asetuksella kumotaan hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (880/2009).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/262 (32015R0262) EUVL L 59, 3.3.2015, s. 1

Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Anssi Welling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.