218/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 989/2007:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan, maidon alkuperämaan sekä maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamiseen loppukuluttajalle tai suurtaloudelle tarkoitettujen valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden merkinnöissä.

Tätä asetusta ei sovelleta elintarvikkeisiin, jotka on laillisesti valmistettu ja/tai pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan

1) elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 artiklassa ja 3 artiklan 3 ja 18 kohdassa olevia elintarvikkeen, elintarvikealan toimijan ja loppukuluttajan määritelmiä; sekä

2) elintarviketietojen antamisesta kuluttajille, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1924/2006 ja (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta sekä komission direktiivin 87/250/ETY, neuvoston direktiivin 90/496/ETY, komission direktiivin 1999/10/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY, komission direktiivien 2002/67/EY ja 2008/5/EY sekä komission asetuksen (EY) N:o 608/2004 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011, jäljempänä elintarviketietoasetus, 2 artiklan 2 kohdan e ja j alakohdassa olevia valmiiksi pakatun elintarvikkeen ja merkinnän määritelmiä.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) lihalla liitteen A osassa lueteltuja lihalajeja;

2) maitotuotteilla ja tietyillä vastaavilla valmisteilla liitteen B osassa lueteltuja tuotteita.

3 §
Vastuu merkintöjen tekemisestä

Elintarvikealan toimijan vastuuseen alkuperämaan ilmoittamisesta sovelletaan, mitä on säädetty elintarviketietoasetuksen 8 artiklassa.

4 §
Elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan ilmoittaminen

Elintarvikkeen ainesosana käytetyn liitteen A osassa mainitun lihan alkuperämaa on ilmoitettava merkinnöillä:

-”kasvatusmaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)”

-”teurastusmaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)”.

Naudanlihan osalta kasvatusmaa määritellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 13 artiklassa säädetyllä tavalla. Sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjan lihan osalta kasvatusmaa määritellään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1337/2013 5 artiklassa säädetyllä tavalla.

Jos elintarvikkeen ainesosana käytetty liha on saatu eläimestä, joka on syntynyt, kasvatettu ja teurastettu yhdessä EU-maassa tai muussa kuin EU-maassa, 1 momentin mukaiset merkinnät voidaan korvata merkinnällä ”alkuperä: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)”.

Jos elintarvikkeen ainesosana käytetty liha on saatu eläimistä, jotka on kasvatettu ja/tai teurastettu useammassa EU-maassa tai muussa kuin EU-maassa, 1 momentin mukainen ilmoitus kasvatus- ja/tai teurastusmaasta korvataan luettelolla EU-maista ja/tai muista kuin EU-maista tai ilmaisulla ”useat EU-maat”, ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”. Jos elintarvikkeen ainesosana käytetty liha on saatu eläimistä, joiden kasvatus- ja/tai teurastusmaa vaihtelee, 1 momentin mukainen ilmoitus kasvatus- ja/tai teurastusmaasta voidaan korvata ilmaisulla ”useat EU-maat”, ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”.

5 §
Maidon sekä maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittaminen

Maidon sekä liitteen B osassa mainittujen maitotuotteiden ja tiettyjen vastaavien valmisteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa on ilmoitettava seuraavasti: ”lypsymaa: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)”.

Jos maito on lypsetty, pakattu ja prosessoitu yhdessä EU-maassa tai muussa kuin EU-maassa, 1 momentin mukainen merkintä voidaan korvata merkinnällä ”alkuperä: (EU-maan tai muun kuin EU-maan nimi)”.

Jos maito on kerätty useammasta EU-maasta tai muusta kuin EU-maasta, 1 momentin mukainen ilmoitus lypsymaasta korvataan luettelolla EU-maista ja/tai muista kuin EU-maista tai ilmaisulla ”useat EU-maat”, ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”. Jos maidon alkuperämaa vaihtelee, 1 momentin mukainen ilmoitus lypsymaasta voidaan korvata ilmaisulla ”useat EU-maat”, ”useat muut kuin EU-maat” tai ”useat EU- ja muut kuin EU-maat”.

6 §
Alkuperämaan ilmoittamistapa

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitetut tiedot alkuperämaasta on ilmoitettava elintarvikkeen ainesosaluettelossa tai sen välittömässä läheisyydessä elintarviketietoasetuksen 13 artiklan 2 kohdan mukaista kirjasinkokoa käyttäen. Jos ainesosaluetteloa ei ole, tiedot on ilmoitettava elintarvikkeen merkinnöissä muulla helposti havaittavalla ja selkeällä tavalla.

Jos elintarvikkeen merkinnöissä on elintarvikkeen ja sen ainesosien alkuperämaasta kertova vapaaehtoinen Hyvää Suomesta -merkki, 4 ja 5 §:ssä tarkoitettua tietoa alkuperämaasta ei tarvitse erikseen ilmoittaa 1 momentissa mainitulla tavalla.

7 §
Raportti asetuksen soveltamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö laatii raportin asetuksen soveltamisesta ja toimittaa sen Euroopan komissiolle 31.1.2019 mennessä.

8 §
Voimaantulo ja siirtymäajat

Tämä asetus tulee voimaan 1.6.2017 ja on voimassa 31.5.2019 asti.

Jos Euroopan komissio antaa elintarviketietoasetuksen 26 artiklan nojalla tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta täytäntöönpanosäädöksiä, joita aletaan soveltaa ennen 2 momentissa mainitun määräajan päättymistä, tätä asetusta ei sovelleta siltä osin kuin samasta asiasta säädetään EU-lainsäädännössä.

Elintarvikkeet, jotka on saatettu markkinoille ja merkitty ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, saadaan myydä varastojen loppuun.

Pakkausmateriaaleja, jotka on hankittu ennen tämän asetuksen antamista ja jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, saadaan käyttää enintään 31.8.2017 asti. Näin pakatut elintarvikkeet saadaan myydä varastojen loppuun asti.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Elintarviketurvallisuusjohtaja
Sebastian Hielm

Liite

A osa - Liha*, jonka alkuperämaa on ilmoitettava 4 §:n mukaisesti**

- naudanliha

- sianliha

- lampaan- ja vuohenliha

- siipikarjan liha

* lihalla tarkoitetaan lihaa siten kuin se on määritelty elintarviketietoasetuksen liitteen VII B osan 17. kohdassa sekä mekaanisesti erotettua lihaa siten kuin se on määritelty elintarvikeasetuksen liitteen VII B osan 18. kohdassa

** myös elintarvikkeen ainesosana käytetyn koostetun ainesosan, kuten raaka- lihavalmisteen tai lihavalmisteen, raaka-aineena käytetyn lihan alkuperämaa on ilmoitettava 4 §:n mukaisesti

B osa - Maito* sekä maitotuotteet ja tietyt vastaavat valmisteet, joiden ainesosana käytetyn maidon** alkuperämaa on ilmoitettava 5 §:n mukaisesti

- maito, mukaan lukien steriloitu ja kuumennuskäsitelty maito sekä maitojuoma, jota on käsitelty ja/tai johon on lisätty muita ainesosia

- kerma, mukaan lukien ruokakerma, jota on käsitelty ja/tai johon on lisätty mui- ta ainesosia

- piimä, kefiiri, jogurtti, viili, rahka ja muut vastaavat hapatetut tai fermentoidut maitotuotteet (maustetut ja maustamattomat)

- voi ja muut maidosta peräisin olevat rasvat ja öljyt sekä maitoa sisältävät ravin- torasvat

- juusto (kypsytetyt ja kypsentämättömät), sulatejuusto sekä juustovalmiste

* kaikkien maitoa tuottavien eläinten maito (esim. lehmä, lammas, vuohi, buf- falo, aasi, hevonen)

** ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa ilmoitetaan sekä nestemäisestä että kuivatusta maidosta (maitojauheesta)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.