184/2017

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 2 §:n 4 momentti, 3 §:n 7 kohta, 6 §:n 3 kohta, 7 §:n 15 kohta, 11 §:n 1 kohta, 18 ja 19 §, 21 §:n 1 momentti, 22, 26 ja 27 §, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 2 momentti sekä 50 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 4 momentti, 6 §:n 3 kohta, 11 §:n 1 kohta, 21 §:n 1 momentti, 26 ja 27 § sekä 50 §:n 2 momentti asetuksessa 209/2016, 3 §:n 7 kohta ja 7 §:n 15 kohta asetuksessa 1253/2014, 18 § asetuksissa 326/2010, 1271/2011, 477/2013 ja 209/2016, 19 § asetuksissa 1271/2011, 477/2013 ja 209/2016, 22 § asetuksissa 834/2013 ja 209/2016, 39 §:n 1 momentti asetuksessa 477/2013, 40 §:n 2 momentti asetuksessa 1271/2011 ja 50 §:n 3 momentti asetuksessa 842/2012, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 209/2016, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti sekä muutettu 4 momentti siirtyvät 3–5 momentiksi, sekä 3 §:ään uusi 2 momentti ja 7 §:ään uusi 16 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1253/2014, seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Rahoitusmarkkinaosasto toimii suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, kunta- ja aluehallinto-osasto sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT) toimivat suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuudessa.


Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen toimintayksiköiden lisäksi soveltuvin osin 3 momentissa mainittuun valtiovarain controller toimintoon ja 4 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


7) taloudellisten katsausten, ennusteiden ja ennustepoikkeamia koskevien arvioiden julkaisemista sekä muuta taloudellista tiedotustoimintaa;


Kansantalousosasto on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton valmistellessaan makrotaloudellisen ja julkisen talouden ennusteen.

6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


3) rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden, vaihtoehtorahastojen hoitajien ja kiinteistörahastojen toimintaa;


7 §
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto (Valtion työmarkkinalaitos)

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


15) valtion hankintatointa ja Hansel -osakeyhtiötä;

16) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa.

11 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjauksen kehittämistä ja koordinointia sekä omistajaohjauksen johtamista tukenaan ministeriön muut osastot kukin tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti;


18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Ministeri johtaa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa.

Ministeriä avustaa ja edustaa ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri siten, kuin valtiosihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:ssä ja josta ministeri tarvittaessa erikseen tarkemmin määrää.

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaa valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön johtamisessa toimivat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulosohjausta. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan yhtiöiden omistajaohjausta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä, avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä, alivaltiosihteereitä sekä hallinto- ja kehitysjohtajaa valmistelussa osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti sekä heidän tarvittaessa erikseen nimeämät valmisteluryhmät tai virkamiehet.

Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta osastoillaan.

19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Ministeri päättää ministeriön sekä virastojen ja laitosten strategiset tavoitteet valtiosihteerin kansliapäällikkönä esityksestä.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista alivaltiosihteerien, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä talouspolitiikan koordinaattorin kanssa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä alivaltiosihteerit tekevät johtamissopimukset kukin alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden kanssa vuosittaisista tulostavoitteista.

Alivaltiosihteerit käyvät tuloskeskustelut strategisista tavoitteista niiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa sekä tekevät johtamissopimukset vuosittaisista tulostavoitteista niiden virastojen ja laitosten päälliköiden kanssa, joiden ohjaus kuuluu heidän alaisuuteensa kuuluville osastoille. Muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa tuloskeskustelut käy hallinto- ja kehitysjohtaja sekä niiden päälliköiden kanssa johtamissopimukset tekee valtiosihteeri kansliapäällikkönä.

Osastopäälliköt asettavat osastojen muut tulostavoitteet ja vahvistavat osastojen toimintasuunnitelmat yksiköiden päälliköiden kanssa käytävien tuloskeskustelujen pohjalta.

Tulos- ja kehityskeskustelut käydään ministeriössä strategian toimeenpanon ja henkilötason johtamisen näkökulmasta.

21 §
Koordinoiva johtoryhmä ja virkamiesjohtoryhmä

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ja johdolla toimii koordinoiva johtoryhmä, johon kuuluvat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä viestintäjohtaja. Koordinoiva johtoryhmä toimii valtiosihteerin kansliapäällikkönä tukena ministeriön johtamisessa ja hallinnonalan strategisessa ohjauksessa. Koordinoiva johtoryhmä ohjaa tarvittaessa virkamiesjohtoryhmän sekä muiden ohjaus- ja valmisteluryhmien käsittelyyn asiakokonaisuuksia, joilla on liittymäkohtia useamman kuin yhden koordinaatioalueen piiriin tai osaston toimialaan.


22 §
Muut ohjaus- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa talouspolitiikan ja hallintopolitiikan ohjausryhmät, kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmän ja hallinnonalan tulosohjausryhmän. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten muita ohjaus- tai valmisteluryhmiä.

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talouspolitiikan ohjausryhmää apunaan talouspolitiikan koordinaattori ja hallintopolitiikan ohjausryhmää apunaan hallintopolitiikan alivaltiosihteeri. Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden ohjausryhmää johtaa kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri ja hallinnonalan tulosohjausryhmää tietojohtaja.

26 §
Alivaltiosihteerien tehtävät

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erityisesti rahoitusmarkkinaosaston, EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön toimialaan kuuluvien sekä Euroopan unionin talous- ja rahoituskomiteassa käsiteltävien asioiden valmistelua. Lisäksi alivaltiosihteeri kehittää ja johtaa budjettiosaston toimialaan kuuluvien Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevien asioiden valmistelua.

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua.

27 §
Hallinto- ja kehitysjohtajan tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtaja kehittää ja johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallinnonalan tulosohjausta ja omistajaohjausta sekä ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa.

39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Valtiosihteerin, valtiosihteerin kansliapäällikkönä, alivaltiosihteerin ja talouspolitiikan koordinaattorin vuosilomat vahvistaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Alivaltiosihteerit vahvistavat alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden vuosilomat ja hallinto- ja kehitysjohtaja muiden osastojen päälliköiden vuosilomat. Hallinto- ja kehitysjohtajan vuosilomat vahvistaa talouspäällikkö.


40 §
Matkamääräysten antaminen

Alivaltiosihteerit antavat virkamatkamääräyksen alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköille ja hallinto- ja kehitysjohtaja muiden osastojen päälliköille.


50 §
Ministeriössä päätettävä harkinnanvarainen virkavapaus

Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan osastopäällikön alaisuudessa toimivalle virkamiehelle myöntää osastopäällikön esittelystä alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja hallinto- ja kehitysjohtaja muiden osastojen osalta. Harkinnanvaraisen virkavapauden EU-sihteeristön ja kansainväliset rahoitusasiat -yksikön virkamiehelle myöntää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri esikuntaelimen päällikön esittelystä.

Harkinnanvaraisen virkavapauden enintään kolmeksi kuukaudeksi osaston päällikölle myöntää hallinto- ja kehitysjohtajan esittelystä alivaltiosihteeri alaisuuteensa kuuluvien osastojen osalta ja kansliapäällikkö valtiosihteerinä muiden osastojen osalta. Harkinnanvaraisen virkavapauden suoraan hallinto- ja kehitysjohtajan alaisuudessa toimivalle virkamiehelle sekä osastojaon ulkopuoliselle henkilöstölle myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja henkilöstöpäällikön esittelystä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.