157/2017

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan talousjäteveden johtamiseen ja käsittelyyn ympäristönsuojelulain (527/2014) 16 luvussa tarkoitetuissa tilanteissa.

2 §
Haja-asutuksen kuormitusluvun sisältö

Haja-asutuksen kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien orgaanisen aineen määrä mitattuna 7 vuorokauden biologisena hapenkulutuksena on 50 grammaa vuorokaudessa. Kuormituslukuun sisältyvä yhden asukkaan käsittelemättömien talousjätevesien kokonaisfosforin määrä on 2,2 grammaa ja kokonaistypen määrä 14 grammaa vuorokaudessa.

Liitteessä säädetään haja-asutuksen kuormitusluvun koostumuksesta kuormituksen alkuperän mukaan eri kuormituslajeille.

3 §
Jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskevan tiedon seuranta ja saatavuus

Suomen ympäristökeskuksen on seurattava yleisesti saatavilla olevia jätevesien käsittelyjärjestelmiä sekä niillä saavutettavia tuloksia. Puolueettomaan ja luotettavaan arviointiin perustuva ajantasaisen seurannan tieto tulee saattaa kansalaisten helposti saatavaksi.

4 §
Ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 c §:ssä tarkoitettu ohjeellinen puhdistustaso on sellainen, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

5 §
Jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen sisältö

Jätevesijärjestelmästä laaditun selvityksen on sisällettävä:

1) tiedot jätevesien muodostumispaikkojen, jätevesijärjestelmän osien ja purkupaikan sijainnista;

2) arvio muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta perusteluineen.

6 §
Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisältö

Jätevesijärjestelmää koskevassa suunnitelmassa on otettava huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari.

Suunnitelman on sisällettävä:

1) tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta;

2) tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta;

3) tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä;

4) tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan.

7 §
Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen sisältö

Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeen on sisällettävä:

1) tiedot säännöllistä huoltoa ja tarkkailua vaativista kohteista;

2) tiedot huolto- ja tarkkailutoimista sekä huoltovälistä;

3) tiedot jätevesijärjestelmän yleisimmissä vikatilanteissa toimimisesta;

4) jätevesijärjestelmän suunnittelijan ja rakentajan yhteystiedot.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annettu valtioneuvoston asetus (209/2011).

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Erja Werdi

Liite

Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus kuormituslajeittain: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/p d) ja niiden prosenttiosuudet (%).

Kuormituslaji
Kuormituksen alkuperä Orgaaninen aine, (BHK7) Kokonaisfosfori Kokonaistyppi
g/p d % g/p d % g/p d %
Uloste 15 30 0,6 30 1,5 10
Virtsa 5 10 1,2 50 11,5 80
Muu 30 60 0,4 20 1,0 10
Kuormitusluku 50 100 2,2 100 14 100

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.