152/2017

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun 64 §:n ja 5 luvun 4 §:n, pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 66 §:n sekä Tullin hallinnosta annetun lain (960/2012) 7 ja 10 §:n nojalla:

1 §
Tullin rikostorjunnan virkamiehet ja virkamerkki

Tullin valvontaosaston päällikkö toimii Tullin rikostorjunnan päällikkönä.

Tullin valvontaosaston rikostorjunnasta vastaavien yksiköiden päälliköitä ovat tutkinta–toimintayksikön päällikkö sekä analyysi ja tiedustelu–toimintayksikön päällikkö.

Lisäksi Tullin rikostorjunnan tullimiehiä ovat Tullin valvontaosaston tullimiehet, jotka työskentelevät tutkinta-, analyysi- tai rikostiedustelutehtävissä.

Tullin rikostorjunnan tullimiehelle annetaan Tullin vahvistama virkamerkki, jota heidän on kannettava mukanaan virkatehtävällä. Virkamerkistä tulee käydä ilmi tullimiehen virkanimike sekä mahdollinen asema pidättämiseen oikeutettuna virkamiehenä.

2 §
Salaisen pakkokeinon ja salaisen tiedonhankintakeinon kirjaaminen

Pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen pakkokeinon tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain (623/2015) 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetun salaisen tiedonhankintakeinon käyttöä esittäneen tai siitä päättäneen taikka hänen määräämänsä esitutkintavirkamiehen on salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon käytön lopettamisen jälkeen laadittava pöytäkirja ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin aina 90 päivän kuluessa.

Rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 13 §:n 5 momentissa, 15 §:n 5 momentissa ja 17 §:n 4 momentissa tarkoitettu tekninen tarkkailu on kirjattava.

3 §
Pöytäkirja telekuuntelusta

Telekuuntelusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 5 §:n 3 momentissa tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) telekuunteluluvan antanut tuomioistuin ja päätöksen antopäivä;

2) telekuuntelun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) pakkokeinolain 10 luvun 63 §:n 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden aika ja paikka sekä suorittaja;

4) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

5) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

6) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään telekuuntelupöytäkirjasta, noudatetaan myös pakkokeinolain 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun telekuuntelun sijasta toimitettavaan tietojen hankkimiseen.

4 §
Pöytäkirja televalvonnasta

Televalvonnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 9 §:n 4 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 6 §:n 5 momentissa tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) televalvontaluvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) televalvonnan alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 51 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

5 §
Pöytäkirja tukiasematietojen hankkimisesta

Tukiasematietojen hankkimisesta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 11 §:n 2 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 8 §:n 3 momentissa tarkoitetussa vaatimuksessa ja päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) toimenpiteen alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 51 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot.

6 §
Pöytäkirja suunnitelmallisesta tarkkailusta

Suunnitelmallisesta tarkkailusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 13 §:n 3 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 10 §:n 3 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) suunnitelmallisen tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 51 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

7 §
Pöytäkirja peitellystä tiedonhankinnasta

Peitellystä tiedonhankinnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 15 §:n 2 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) peitellyn tiedonhankinnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 51 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) toiminnan keskeiset vaiheet;

6) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

7) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

8 §
Pöytäkirja teknisestä tarkkailusta

Teknisestä tarkkailusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 18 §:n 4 momentissa, 20 §:n 4 momentissa, 22 §:n 4 momentissa ja 24 §:n 3 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 14 §:n 4 momentissa, 16 §:n 4 momentissa, 18 §:n 4 momentissa ja 20 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa vaatimuksissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) luvan antanut tuomioistuin tai päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) teknisen tarkkailun alkamis- ja päättymisajankohta kellonajan tarkkuudella;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 51 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–5 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

9 §
Pöytäkirja teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta

Teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä:

1) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisesta päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä, päätöksen voimassaoloaika ja päätöksen mahdolliset muut ehdot;

2) teleosoite tai telepäätelaite, johon toimenpide on kohdistettu;

3) estettävänä, paljastettavana tai selvitettävänä oleva tullirikos,

4) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimista johtava ja valvova virkamies;

5) teleosoitteen tai telepäätelaitteen yksilöintitietojen hankkimisen alkamis- ja päättymisajankohta.

10 §
Yksinomaan tietoverkossa tehtävän peitetoiminnan järjestäminen Tullissa

Yksinomaan tietoverkossa tehtävän peitetoiminnan toteuttaa Tullin rikostorjunnan päällikön erikseen tähän tehtävään määräämä Tullin rikostorjunnan yksikkö.

Tullin rikostorjunnan päällikkö määrää yksinomaan tietoverkossa tehtävän peitetoiminnan toteuttamisesta vastaavan salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutetun pidättämiseen oikeutetun Tullin rikostorjunnan tullimiehen.

Yksinomaan tietoverkossa tehtävää peitetoimintaa suorittamaan voidaan määrätä vain Tullin valvontaosaston hyväksymän koulutuksen suorittanut tullimies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä asiantuntemus.

Tullin valvontaosasto vastaa yksinomaan tietoverkossa tehtävän peitetoiminnan käytöstä, järjestämisestä ja valvonnasta Tullissa.

Tullin on viipymättä raportoitava rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tehneelle keskusrikospoliisin päällikölle niistä olosuhteiden muutoksista, jotka ovat johtaneet lain 3 luvun 27 §:ssä tarkoitetun suunnitelman tai 3 luvun 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tarkistamiseen.

11 §
Pöytäkirja yksinomaan tietoverkossa tehtävästä peitetoiminnasta

Peitetoiminnan toteuttamisesta vastanneen tullimiehen on laadittava peitetoiminnan toteuttamisesta pöytäkirja peitetoiminnan lopettamisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä.

Peitetoiminnasta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 30 §:ssä ja 31 §:n 3 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 27 §:ssä ja 28 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa esityksissä, suunnitelmissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) peitetoimintapäätöksen tekijä ja päätöksen antopäivä;

2) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) toiminnan keskeiset vaiheet ja mahdollinen peitetoiminnan laajentaminen;

6) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

7) toimenpiteen esittäjän tai hänen määräämänsä pidättämiseen oikeutetun tullimiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

8) ratkaisu yksinomaan tietoverkossa tehtävän peitetoiminnan edellytyksistä;

9) rikoksentekokiellon toteutuminen;

10) mahdollinen järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan tai valvottuun läpilaskuun osallistuminen;

11) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

Peitetoiminnan toteuttamisesta vastanneen tullimiehen on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava 1 momentissa tarkoitettu pöytäkirja tiedoksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 29 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tehneelle keskusrikospoliisin päällikölle.

12 §
Yksinomaan tietoverkossa toteutettavan valeoston järjestäminen Tullissa

Yksinomaan tietoverkossa toteutettavan valeoston toteuttaa Tullin valvontaosaston erikseen tähän tehtävään määräämä Tullin rikostorjunnan yksikkö.

Tullin valvontaosaston rikostorjunnasta vastaavan yksikön päällikkö määrää yksikössään yksinomaan tietoverkossa toteutettavan valeoston toteuttamisesta vastaavan salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutetun pidättämiseen oikeutetun tullimiehen.

Yksinomaan tietoverkossa toteutettavia valeostoja suorittamaan voidaan määrätä vain Tullin valvontaosaston hyväksymän koulutuksen suorittanut tullimies, joka on tehtävään vapaaehtoinen, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva ja jolla on tehtävän edellyttämä asiantuntemus.

Tullin valvontaosasto vastaa yksinomaan tietoverkossa tehtävän valeoston käytöstä, järjestämisestä ja valvonnasta Tullissa.

13 §
Pöytäkirja yksinomaan tietoverkossa toteutetusta valeostosta

Yksinomaan tietoverkossa toteutetun valeoston toteuttamisesta vastanneen tullimiehen on laadittava yksinomaan tietoverkossa toteutetun valeoston toteuttamisesta pöytäkirja toiminnan päättymisen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä.

Valeostosta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 35 §:n 3 momentissa, 36 §:ssä ja 37 §:n 2 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 35 §:n 3 momentissa, 36 §:ssä ja 37 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa ja päätöksissä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) toiminnan keskeiset vaiheet;

2) valeoston tulos sekä Tullin haltuun saadut esineet, aineet tai muu omaisuus ja selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin niiden suhteen on ryhdytty;

3) pakkokeinolain 10 luvun 53 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 50 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen suorittaneen virkamiehen tarvittavat tunnistetiedot sekä tiedot tallenteiden ja asiakirjojen tai niissä olevien tietojen hävittämisestä ja niiden säilyttämisestä;

4) pakkokeinolain 10 luvun 54 §:ssä tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 51 §:ssä tarkoitetun tutkimisen suorittaneen virkamiehen, asiantuntijan tai muun henkilön tarvittavat tunnistetiedot;

5) tarjottu tai käytetty vastike;

6) tehtyjen ja käytettyjen harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen sekä valmistettujen ja käytettyjen väärien asiakirjojen laji;

7) yksinomaan tietoverkossa toteutettavaa valeostoa esittäneen ja sen toteutuksesta vastanneen tullimiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä,

8) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

14 §
Tietolähdetoiminnan järjestäminen Tullissa

Tietolähdetoiminnan käytännön toteuttamisesta vastaava tullimies tekee päätöksen tietolähteen hyväksymisestä.

Tietolähteeksi hyväksytty henkilö on rekisteröitävä. Rekisteröiminen on tehtävä siten, ettei se vaaranna tietolähteen henkilöllisyyden salassa pysymistä. Tietolähteen rekisteröinnistä päättää 1 momentissa tarkoitettu tullimies.

15 §
Tietolähdetoiminnan kirjaaminen Tullissa

Pakkokeinolain 10 luvun 39 §:n 1 momentissa ja rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 39 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tietolähdetoiminnasta on kirjattava:

1) osapuolten tunnistetiedot;

2) kertomuksen pääasiallinen sisältö;

3) yhteydenpidon ajankohta;

4) yhteydenottotapa;

5) palkkion maksu tietolähteelle.

16 §
Pöytäkirja tietolähteen ohjatusta käytöstä

Tietolähteen ohjatusta käytöstä laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 40 §:n 3 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 41 §:n 3 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) tietolähteen ohjattua käyttöä koskevan päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) toiminnan keskeiset vaiheet;

3) toiminnan alkamis- ja päättymisajankohta;

4) palkkion maksu tietolähteelle;

5) ohjatusta tietolähdetoiminnasta vastanneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

6) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

17 §
Tietolähteelle maksettavasta palkkiosta päättäminen

Tietolähteelle maksettavasta palkkiosta päättää Tullin tietolähdetoiminnan toteuttamisesta vastaava virkamies.

18 §
Pöytäkirja valvotusta läpilaskusta

Valvotusta läpilaskusta laadittavaan pöytäkirjaan on merkittävä pakkokeinolain 10 luvun 42 §:n 3 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 43 §:n 3 momentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittujen seikkojen lisäksi:

1) päätöksen tehnyt virkamies ja päätöksen antopäivä;

2) valvotun läpilaskun alkamis- ja päättymisajankohta;

3) toiminnan keskeiset vaiheet;

4) muu valvottuun läpilaskuun osallistunut viranomainen;

5) päätöksen ilmoittaminen PTR-rikostiedusteluyksikölle;

6) valvotusta läpilaskusta vastanneen virkamiehen arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

7) pakkokeinolain 10 luvun 60 §:n 1–5 momentissa tai rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 57 §:n 1–4 ja 6 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekeminen, sen lykkääminen tai syy ilmoituksen tekemättä jättämiseen.

19 §
Tiedonhankinnan suojaamisesta vastaava pidättämiseen oikeutettu tullimies

Tullin rikostorjunnan päällikkö määrää harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen käyttämisen esittämisestä vastaavan salaiseen tiedonhankintaan erityisesti koulutetun pidättämiseen oikeutetun tullimiehen.

20 §
Harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisen ja oikaisemisen yksityiskohtaisista menettelytavoista sopiminen

Tulli sopii pakkokeinolain 10 luvun 47 §:n 2 momentissa ja rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun 45 §:n 2 momentissa tarkoitettujen rekisterien rekisterinpitäjien kanssa harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisen sekä niiden oikaisemisen yksityiskohtaisista menettelytavoista. Mikäli asia koskee myös muuta esitutkintaviranomaista, tämän kanssa sovitaan asiassa noudatettavista yksityiskohtaisista menettelytavoista.

Mikäli keskusrikospoliisi Tullin esitettyä asiaa koskevan pyynnön vastaa harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen tekemisestä taikka väärien asiakirjojen valmistamisesta, Tulli tekee pykälän 1 momentissa tarkoitetun pyynnön rekisterimerkinnän tekemisestä ja väärän asiakirjan valmistamisesta keskusrikospoliisille.

21 §
Salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista laadittavat selvitykset

Tulli laatii valtiovarainministeriölle vuosittain selvityksen pakkokeinolain 10 luvussa tarkoitettujen salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta sekä rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvussa tarkoitettujen salaisten tiedonhankintakeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta. Valtiovarainministeriön on toimitettava salaisten pakkokeinojen ja salaisten tiedonhankintakeinojen sekä niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta kertomus eduskunnan oikeusasiamiehelle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa valtiovarainministeriölle toimitettavassa Tullin selvityksessä on tiedonhankintamenetelmittäin mainittava:

1) salaisia pakkokeinoja ja salaisia tiedonhankintakeinoja koskevien päätösten lukumäärä;

2) perusteina olleet rikokset;

3) salaisen pakkokeinon tai salaisen tiedonhankintakeinon kohteeksi joutuneiden henkilöiden lukumäärä;

4) tietolähteen rekisteröintiä koskevien päätösten lukumäärä;

5) arvio toiminnan merkityksellisyydestä;

6) salaisen pakkokeinon käytöstä ja salaisen tiedonhankintakeinon käytöstä ilmoittaminen;

7) kuuntelukieltojen alainen kuuntelu;

8) ylimääräisen tiedon käyttäminen;

9) toiminnan yhteydessä havaitut ongelmat, kehittämistarpeet ja muut merkittävät seikat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa selvityksessä on myös mainittava harhauttavien tai peiteltyjen rekisterimerkintöjen ja väärien asiakirjojen määrä ja laji tiedonhankintamenetelmittäin.

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2017.

Helsingissä 16 päivänä maaliskuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Jere Lumme

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.