124/2017

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista maa- ja metsätalousministeriö perii kiinteän maksun, ovat:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97, jäljempänä uuselintarvikeasetus, 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu vastaavuuslausunto, josta perittävä maksu on 700 euroa; sekä

2) yhteismetsälain (109/2003) 33 §:n 1 momentissa tarkoitetussa yhteismetsän lakkauttamista tai jakamista koskevassa asiassa annettu päätös, josta perittävä maksu on 600 euroa.

Uuselintarvikeasetuksen 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen käsittelystä perittävä vähimmäismaksu on 2 700 euroa. Mikäli hakemuksen käsittely edellyttää keskimääräistä enemmän työaikaa, peritään ajan käyttöön perustuva maksu, joka on 94 euroa tunti, kuitenkin siten, että maksu on enintään 25 000 euroa.

2 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka maa- ja metsätalousministeriö hinnoittelee valtion maksuperustelain 7 §:n mukaisesti, ovat:

1) koulutukseen, luennointiin, tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvaan tehtävään liittyvät asiantuntijapalvelut;

2) asiakirjojen jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 3 §:ssä tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

3) painotuotteet;

4) rekistereistä ja muista tietoaineistoista saatavat aineistot, aineistojen jalostaminen ja niihin liittyvät selvitykset; sekä

5) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää maa- ja metsätalousministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Maa- ja metsätalousministeriö päättää asiakirjaan kirjoitettavan tai erikseen annettavan todistuksen maksusta siten, että maksu vastaa suoritteen omakustannusarvoa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä helmikuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin asioihin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Toni Tuomainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.