112/2017

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1037/2000) 1–3 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 648/2009, seuraavasti:

1 §
Tehtävät

Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnan tehtävänä on:

1) toimia koordinoivana elimenä valtion viranomaisten ruotsin kielen ja erityisesti ruotsinkielisen lakikielen käyttöä koskevissa kysymyksissä;

2) edistää Suomessa käytettävän laki- ja hallintoruotsin selkeyttä ja ymmärrettävyyttä;

3) tehdä aloitteita ja ryhtyä toimenpiteisiin valtion viranomaisten kielenkäytön parantamiseksi.

2 §
Toiminta

Tehtäviään hoitaessaan lautakunta muun muassa:

1) yhtenäistää käännös- ja tarkastustoimintaa erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat käypiä ilmaisuja, termejä, lakiteknisiä ratkaisuja, kirjoitusohjeita ja tyyliseikkoja;

2) julkaisee käsikirjoja ja ohjeita sekä tiedottaa toiminnastaan;

3) antaa kielikysymyksiä koskevia suosituksia pitäen yleiskieltä koskevien suositusten osalta yhteyttä Kotimaisten kielten keskukseen;

4) käsittelee kielikysymyksiä koskevia aloitteita;

5) käsittelee kielenkääntäjien koulutusta ja täydennyskoulutusta sekä kielenkääntäjiltä vaadittavaa kelpoisuutta ja pätevyyttä koskevia kysymyksiä.

Lautakunnan tulee työssään pitää yhteyttä eduskunnan ruotsin kielen toimistoon.

3 §
Kokoonpano

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään kuusi muuta jäsentä. Jäsenistä ainakin yhden tulee edustaa valtioneuvoston kanslian hallintoyksikön ruotsin kielen yksikköä, yhden oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikköä ja yhden Kotimaisten kielten keskuksen ruotsin kielen osastoa.

Lautakunnalla on sihteeri.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2017

Pääministerin estyneenä ollessa, sisäministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Marja-Leena Härkönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.