101/2017

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1335/2004) 2 luvun 1 § ja 3 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 1 § osaksi asetuksissa 980/2006, 997/2007 ja 619/2015 sekä 3 §:n 1 momentti asetuksessa 619/2015, seuraavasti:

2 luku

Etuuksien hakeminen ja maksaminen

1 §
Päivärahaetuuksia haettaessa esitettävä selvitys

Sairauspäivärahaa haettaessa vakuutetun on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys sairaudesta ja työkyvyttömyyden alkamisajankohdasta. Jos työkyvyttömyys jatkuu pidempään kuin sairausvakuutuslain 8 luvun 7 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun omavastuuajan, vakuutetun on esitettävä työkyvyttömyydestään lääkärinlausunto.

Erityishoitorahaa haettaessa vakuutetun on esitettävä tarpeellinen ja luotettava selvitys ansionmenetyksestä ja lääkärintodistus lapsensa sairaudesta tai vammasta aiheutuvasta sairaan lapsen sairaanhoitoon tai kuntoutukseen osallistumisesta.

Erityisäitiysrahaa koskevaan hakemukseen vakuutetun on liitettävä lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan antama todistus raskaudesta sekä työpaikan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin taikka muun vakuutetun työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto vakuutetun tai sikiön terveydelle aiheutuvasta sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetusta vaarasta sekä työnantajan selvitys siitä, että työntekijä on poissa työstä ja ettei työntekijää ole voitu siirtää muihin tehtäviin työsopimuslaissa (55/2001) edellytetyin tavoin. Omaa työtään tekevältä edellytetään vastaava selvitys soveltuvin osin.

Vanhempainpäivärahaa haettaessa vakuutetun on esitettävä lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön tai terveydenhoitajan todistus siitä, että raskaus on kestänyt vähintään sairausvakuutuslain 9 luvun 2 §:n 1 momentissa säädetyn ajan. Vanhempainrahaa haettaessa on ilmoitettava, miten vanhempainrahakausi jaetaan vanhempien kesken. Osittaista vanhempainrahaa haettaessa on molempien vanhempien esitettävä työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä tehty työsopimus, josta ilmenee sovittu työaikajärjestely sekä osa-aikatyöstä maksettava palkka. Yrittäjävanhemman on esitettävä luotettava selvitys omassa yrityksessä tehdyn työn vähenemisestä 40–60 prosenttiin aiemmasta.

Isyysrahaa haettaessa on lisäksi selvitettävä ajat, jotka isä hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa kodin ulkopuolella suoritettavassa työssä. Isän on ilmoitettava välittömästi Kansaneläkelaitokselle, jos hän ei enää osallistu lapsen hoitoon.

Adoptiovanhemman hakiessa vanhempainrahaa tai osittaista vanhempainrahaa hänen on esitettävä lapsen hoitoon ottamisesta kunnan sosiaalihuollon toimielimen tai adoptiolain (22/2012) 22 §:n 1 momentissa tarkoitetun adoptiotoimiston antama todistus. Adoptiovanhemman on hakemuksessa selvitettävä ajat, jotka hän hoitaa lasta eikä ole ansiotyössä tai muussa omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa tehtävää työtä.

Tartuntatautilain (1227/2016) 82 §:ssä tarkoitettua tartuntatautipäivärahaa haettaessa on esitettävä luotettava selvitys ansionmenetyksestä ja sen määrästä sekä:

1) kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän virkasuhteisen tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä; taikka

2) sosiaali- ja terveysministeriön, aluehallintoviraston tai tartuntatautien torjunnasta vastaavan kunnan toimielimen päätös karanteenista tai eristämisestä.

Osasairauspäivärahaa haettaessa vakuutetun on esitettävä hänen työtehtävänsä tuntevan työterveyslääkärin taikka muun vakuutetun työolosuhteet tuntevan lääkärin lausunto vakuutetun työkyvyttömyydestä sekä siitä, että tämä sen kestäessä pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta suorittamaan osan työtehtävistään. Lisäksi vakuutetun on esitettävä työnantajansa kanssa osa-aikatyöstä tehty sopimus, josta ilmenee sovittu työaikajärjestely sekä osa-aikatyöstä maksettava palkka. Yrittäjän on esitettävä luotettava selvitys omassa yrityksessä tehdyn työn vähenemisestä 40–60 prosenttiin aiemmasta.

3 §
Päivärahaetuuksien maksukaudet

Sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, erityishoitoraha, tartuntatautipäiväraha ja luovutuspäiväraha maksetaan jälkikäteen siten, että ensimmäinen maksukausi on 6 arkipäivää ja kukin seuraava maksukausi 25 arkipäivää. Jos oikeus edellä mainittuun päivärahaetuuteen päättyy kesken maksukauden, päivärahaetuus maksetaan päivärahaoikeuden päätyttyä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2017.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Neuvotteleva virkamies
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.