57/2017

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Laki tonnistoverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tonnistoverolain (476/2002) 31 §:n 2 momentti, 32 §:n 3 momentti sekä 33 ja 34 § ja 39 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 31 §:n 2 momentti laissa 794/2016, 32 §:n 3 momentti laissa 90/2012 ja 39 §:n 2 momentti laissa 893/2012, seuraavasti:

31 §
Verotuksen toimittaminen

Tonnistoverotus toimitetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 3 §:ssä tarkoitetulta verovuodelta. Verotuksen toimittamiseen, verotuksen päättymiseen, verotarkastukseen, verotuksen oikaisuun, veronkorotukseen, jäännösverolle määrättävään ja veronpalautukselle maksettavaan korkoon ja seurannaismuutokseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia, veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia (1556/1995) sekä veronkantolakia (769/2016). Tonnistoveron kantoon, perintään ja palauttamiseen sovelletaan veronkantolakia.


32 §
Verotuksen toimittaminen hyväksymisen peruuttamisen ja yhtiön purkautumisen jälkeen

Maksettavalle verolle on suoritettava huojennettua viivästyskorkoa noudattaen veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia. Huojennettu viivästyskorko lasketaan kultakin verovuodelta, jolta veroa määrätään, verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä veron ensimmäiseen eräpäivään.

33 §
Tonnistoveron ennakonkanto

Tonnistovero suoritetaan ennakonkannossa noudattaen ennakkoperintälakia (1118/1996). Mainitun lain 24 a §:ssä tarkoitettu velvollisuus esittää ennakkoa koskeva vaatimus sähköisesti ei kuitenkaan koske tonnistoveron ennakkoa.

34 §
Tuloverotusta koskeva ilmoittamisvelvollisuus

Tonnistoverovelvollinen on velvollinen antamaan veroilmoituksen erikseen tonnistoverotettavasta toiminnasta ja tuloverotettavasta toiminnasta noudattaen, mitä veronalaisen tulon ilmoittamisvelvollisuudesta säädetään verotusmenettelystä annetussa laissa. Mainitun lain 7 a §:ssä tarkoitettu sähköinen ilmoittamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske tonnistoverotettavasta toiminnasta annettavaa veroilmoitusta.

Yhtiön on lisäksi annettava muut tuloverotuksen toimittamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Verohallinto antaa tarkemmat määräykset tietojen ja selvitysten antamisesta.

39 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta päätökseen, joka koskee tonnistoverovelvolliseksi hyväksymistä tai hyväksymisen peruuttamista, säädetään verotusmenettelystä annetun lain 65 a §:ssä. Oikaisuvaatimus ja valitus on käsiteltävä kiireellisenä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Lain 32 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 määrättävään veroon. Aiemmilta vuosilta määrättävään veroon sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 237/2016
VaVM 34/2016
EV 255/2016

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.