51/2017

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 5 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1081/2005,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 2 momentti sekä 5 a, 5 b ja 6 §, 7 §:n otsikko sekä 7 §:n 2 ja 3 momentti ja 7 a, 8–11 ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 5 c § seuraavasti:

2 §
Veronlisäys

Muun oma-aloitteisesti suoritettavan veron kuin veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetun veron maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi sekä jälkiverotuksen toimittamisen yhteydessä lasketaan verolle veronlisäys. Se on määrältään kutakin kalenterivuotta edeltävän puolivuotiskauden korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä, yhteensä kuitenkin vähintään kolme euroa.


3 §
Veronlisäyksen laskeminen

Muiden kuin oma-aloitteisesti suoritettavien verojen jälkiverotuksen toimittamisen yhteydessä veronlisäys lasketaan verotuksen päättymiskuukautta seuraavan kolmannen kuukauden alusta verolle määrättävään eräpäivään.

4 §
Viivekorko

Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta veronkantolain 4 ja 7 §:ssä tarkoitettuun veroon, ennakkoperintälain (1118/1996) tai sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla määrättyyn ennakkoon tai muuhun määrään, perintöveroon, lahjaveroon, tonnistoveroon eikä tulonsaajalle määrättävään lähdeveroon.

5 a §
Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Maksamatta jätetylle veronkantolain 4 ja 7 §:ssä tarkoitetulle verolle, ennakkoperintälain tai sairausvakuutuslain nojalla määrätylle ennakolle tai muulle määrälle, perintöverolle, lahjaverolle, tonnistoverolle ja tulonsaajalle määrättävälle lähdeverolle sekä verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 57 §:ssä tarkoitetun verotuksen oikaisun yhteydessä määrättävälle verolle lasketaan viivästyskorkoa. Viivästyskorko on kutakin kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Verotusmenettelystä annetussa laissa tarkoitetulle jäännösverolle ja verotuksen muutoksesta johtuvalle verolle sekä ennakkoperintälaissa tarkoitetulle ennakolle, joka erääntyy verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen, lasketaan korkoa, joka on kutakin kalenterivuotta edeltävänä puolivuotiskautena voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä, kuitenkin vähintään 0,5 prosenttia (huojennettu viivästyskorko).

Viivästyskorkoa ei lasketa veronlisäykselle, viivästyskorolle eikä huojennetulle viivästyskorolle.

5 b §
Viivästyskoron laskeminen

Viivästyskorko lasketaan maksamatta olevalle verolle eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään.

Veronkantolain 7 §:ssä tarkoitetulle verolle lasketaan viivästyskorkoa oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 32 §:ssä tarkoitettua eräpäivää seuraavasta päivästä veron suorittamispäivään. Verohallinnon määräämälle veronkantolain 7 §:ssä tarkoitettua veroa koskevalle myöhästymismaksulle, veronkorotukselle, laiminlyöntimaksulle ja mainitun lain 34 §:n nojalla takaisin perittävälle palautukselle viivästyskorko lasketaan kuitenkin verotuspäätöksellä määrättyä eräpäivää seuraavasta päivästä veron tai maksun suorittamispäivään.

Verotusmenettelystä annetun lain 57 §:ssä tarkoitettu viivästyskorko lasketaan jäännösveron ensimmäistä eräpäivää seuraavasta päivästä verotuksen muutoksen johdosta määrättävän veron eräpäivään.

5 c §
Huojennetun viivästyskoron laskeminen

Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään.

Verovuoden päättymistä seuraavan kuukauden jälkeen erääntyvälle ennakolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä ennakon eräpäivään.

Verotuksen muutoksesta johtuvalle verolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä verolle määrättävään eräpäivään. Huojennettua viivästyskorkoa ei kuitenkaan lasketa ajalta, jolta verolle lasketaan viivästyskorkoa.

Jos verotuksen muutoksen johdosta maksettavaa veroa on palautettu verovelvolliselle veronpalautuksena, huojennettu viivästyskorko lasketaan tältä osin veronpalautuksen palautuspäivää seuraavasta päivästä verolle määrättävään eräpäivään.

Verovuoden verotuksen päättyessä määrättävälle jäännösverolle laskettavasta huojennetusta viivästyskorosta vähennetään 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä.

Huojennettua viivästyskorkoa ei lasketa veronkorotukselle.

6 §
Viivekoron ja viivästyskorkojen palauttaminen

Jos veroa on viranomaisen muulla kuin verosta vapauttamista koskevalla päätöksellä alennettu tai se on poistettu, alennetulle tai poistetulle määrälle kertynyt viivekorko, viivästyskorko tai huojennettu viivästyskorko on palautettava.

7 §
Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen perimättä jättäminen

Verohallinnon ja muun veroa kantavan viranomaisen on jätettävä veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko kokonaan tai osittain perimättä, jos veron maksaminen on viivästynyt viranomaisen menettelyn vuoksi.

Verohallinnon määräämä viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko voidaan jättää kokonaan tai osittain perimättä, jos maksaminen on viivästynyt verovelvollisesta riippumattomasta tai muusta erityisestä syystä.

7 a §
Tarkemmat säännökset veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen perimättä jättämisestä

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan säätää, että veronlisäystä, viivekorkoa, viivästyskorkoa tai huojennettua viivästyskorkoa ei peritä ajalta, jolta maksaminen on viivästynyt verovelvollisista riippumattomien esteiden vuoksi.

8 §
Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen periminen ulosottotoimin

Veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron perimisestä ulosottotoimin säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

9 §
Veronlisäyksen, viivekoron ja viivästyskorkojen tilittäminen veronsaajille

Veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko tilitetään veronsaajille samassa suhteessa kuin se vero, jonka maksamatta jättämisen tai maksun viivästymisen vuoksi veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko peritään.

10 §
Veronlisäys, viivekorko ja viivästyskorot tuloverotuksessa

Veronlisäys, viivekorko, viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko eivät ole tuloverotuksessa veronalaista tuloa eivätkä vähennyskelpoista menoa.

11 §
Palauttaminen

Verohallinto tai muu veron kantanut viranomainen palauttaa vaatimuksesta virheellisesti perityn veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron. Muutoin toteamansa aiheettoman veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron tai huojennetun viivästyskoron viranomainen palauttaa vaatimuksetta, jollei sitä ole käytettävä veronkantolain säännösten mukaisesti verovelan lyhennykseksi.

12 §
Tarkemmat määräykset

Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä veronlisäyksen, viivekoron, viivästyskoron ja huojennetun viivästyskoron määräämisessä noudatettavasta menettelystä sekä niiden laskemisesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2017 toimitettavassa yhteisön ja yhteisetuuden verotuksessa ja vuodelta 2018 toimitettavassa muun verovelvollisen verotuksessa. Aiempien vuosien verotuksessa sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Viivästyskorkoa   koskevia   säännöksiä  sovelletaan  ensimmäisen  kerran  yhteisöjen ja yhteisetuuksien maksamatta olevaan veroon lain voimaantulopäivästä ja muiden velallisten maksamatta olevaan veroon 1 päivästä marraskuuta 2018. Tätä edeltävältä ajalta korko lasketaan lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. Lain voimaan tullessa maksamatta olevalle verolle lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti laskettuun viivekorkoon ei kuitenkaan sovelleta viivekoron kolmen euron vähimmäismäärää.

Lain 5 b §:n 2 momenttia ja 6, 7, 7 a, 8–11 ja 12 §:ää sovelletaan kuitenkin lain voimaantulosta.

Huojennettua viivästyskorkoa koskevia säännöksiä sovelletaan yhteisölle ja yhteisetuudelle lain voimaantulopäivänä ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon ja muulle verovelvolliselle 1 päivänä marraskuuta 2018 ja sen jälkeen määrättävään ennakkoon.

Yhteisön ja yhteisetuuden, jonka verovuosi 2017 päättyy viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2017, huojennettu viivästyskorko lasketaan veroilmoituksen viimeistä antopäivää seuraavasta päivästä, kuitenkin viimeistään lain voimaantulopäivästä alkaen.

HE 237/2016
VaVM 34/2016
EV 255/2016

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sisäministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.