43/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2017

Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi

Asian vireilletulo

Raumalta löytyneestä merikotkasta on Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laboratoriotutkimuksissa todettu 20.1.2017 H5-tyypin korkeapatogeenista lintuinfluenssaa.

Kuuleminen

Tämä päätös on tehty ilman kirjallista kuulemista hallintolain (434/2003) 34 §:n 2 momentin nojalla, koska kuuleminen voisi vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen voisi aiheuttaa huomattavaa riskiä eläintaudin leviämisestä.

PÄÄTÖS JA PERUSTELUT

Päätös

Evira perustaa eläintautilain (441/2013) 33 §:n nojalla rajoitusvyöhykkeen taudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle.

Rajoitusvyöhyke jakautuu tarkastusalueeseen ja seuranta-alueeseen. Tarkastusalueen raja sijaitsee vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Seuranta-alueen raja sijaitsee vähintään kymmenen kilometrin etäisyydellä taudin esiintymispaikasta. Tarkastusalue sisältyy seuranta-alueeseen.

Rajoitusvyöhykkeen, tarkastusalueen sekä seuranta-alueen tarkka sijainti ja rajat ilmenevät tämän päätöksen oheen liitetystä kartasta (Liite 1).

Eläintaudin leviämisen estämiseksi Evira päättää seuraavista tarpeellisista toimenpiteistä:

Toimenpiteet tarkastusalueella

- Kunnaneläinlääkäri käy kaikissa tarkastusalueella sijaitsevissa pitopaikoissa, joissa siipikarjaa pidetään kaupallista lihan tai munantuotantoa varten. Käynnin yhteydessä on tarkastettava linnut ja niitä koskeva kirjanpito sekä otettava näytteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan varalta

- Kunnaneläinlääkärin tulee riskiperusteisesti tarkastaa muitakin kuin edellä mainittuja siipikarjan pitopaikkoja.

- Kunnaneläinlääkärin tulee pitää luetteloa tekemistään tarkastuskäynneistä ja niiden tuloksista.

- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on huolehdittava, että pitopaikoissa käyvien henkilöiden ajoneuvot pestään ja desinfioidaan tarpeellisilta osin pitopaikasta poistuttaessa, jos ajoneuvot ovat voineet saastua käynnin yhteydessä.

- Lintujen pitopaikoista vastuussa olevien toimijoiden on varattava pitopaikan sisäänkäynnin ja uloskäynnin yhteydessä mahdollisuus jalkineiden desinfiointiin desinfektioaltaassa sekä käsien pesuun ja desinfiointiin.

- Lintujen pitopaikoissa käyvien henkilöiden tulee pukeutua vain kyseisessä pitopaikassa käytettäviin suojavaatteisiin, vaihtamaan jalkineet eläinsuojan sisään- ja uloskäynnin yhteydessä niin että eläinsuojassa käytettävien jalkineiden ja eläinsuojan ulkopuolella käytettävien jalkineiden jalanjäljet eivät kohtaa, sekä heidän on pestävä ja desinfioitava kädet eläinsuojaan tullessa ja sieltä poistuttaessa.

- Siipikarjan pitäminen ulkona tarkastusalueella on kielletty ottaen huomioon mahdollisuudet poiketa tästä kiellosta, joista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (4/15) 7 §:ssä.

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

- siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois tarkastusalueella sijaitsevasta pitopaikasta;

- siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin tarkastusalueella;

- siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kuljettaminen tarkastusalueen kautta siten, että tarkastusalueella pysähdytään esimerkiksi purkamaan tai täydentämään lastia;

- tarkastusalueella sen perustamisen jälkeen kerättyjen siitosmunien kuljettaminen tarkastusalueen ulkopuolelle;

- luonnonvaraisista riistalinnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljettaminen tarkastusalueelta lukuun ottamatta tarkastusalueella ennen sen perustamista tai tarkastusalueen ulkopuolella metsästetyistä linnuista saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden tai lihavalmisteiden lähettämistä viranomaisten hyväksymistä laitoksista;

- sellaiset siipikarjasta saatavan tuoreen lihan, jauhelihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden ja lihavalmisteiden kuljetukset tarkastusalueelta;

- tarkastusalueella sijaitsevasta lintujen pitopaikasta saadun käsittelemättömän lannan kuljettaminen lukuun ottamatta kuljettamista käsiteltäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009, sivutuoteasetus, mukaisesti;

- tarkastusalueelta peräisin olevista linnuista saatavien muiden sivutuotteiden kuljettaminen vyöhykkeen ulkopuolelle, ellei niitä ole käsitelty komission päätöksen 2006/563/EY 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tai ellei niitä toimiteta käsiteltäväksi sivutuoteasetuksen mukaisesti;

- riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon tarkastusalueella; ja

- sellaisia yllä mainittuja tarkastusalueelta peräisin olevia raaka-aineita ja tuotteita, joiden kuljetusta tarkastusalueella ei ole kielletty, on kaikissa tuotannon vaiheissa käsiteltävä, varastoitava tai kuljetettava niin, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa lintuinfluenssaviruksen leviämisestä tarkastusalueen ulkopuolelta peräisin olevista linnuista valmistettaviin tuotteisiin.

Toimenpiteet seuranta-alueella

- Mitä yllä on määrätty tautisuojaustoimenpiteistä tarkastusalueella, sovelletaan myös seuranta-alueeseen.

- Siipikarjan pitäminen ulkona seuranta-alueella on kiellettyä ottaen huomioon mahdollisuudet poiketa tästä kiellosta, joista on säädetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (4/15) 12 §:ssä.

Seuraavat toimenpiteet ovat kiellettyjä:

- Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen siirtäminen pois seuranta-alueelta alueen perustamista seuraavien 15 vuorokauden aikana;

- Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin seuranta-alueella; sekä

- riistalintujen siirtäminen vankeudesta luontoon seuranta-alueella.

Perustelut

Lintuinfluenssa on eläintautilain 5 §:ssä tarkoitettu helposti leviävä eläintauti. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) määritellään lintuinfluenssa helposti leviäväksi eläintaudiksi.

Eläintautilain 33 §:n nojalla Evira voi perustaa rajoitusvyöhykkeen helposti leviävän eläintaudin esiintymispaikan ympärillä olevalle alueelle. Eläintautilain 34 §:ssä säädetään toimenpiteistä, joihin Evira voi ryhtyä, mikäli se on välttämätöntä eläintaudin levämisen estämiseksi tai ihmisten terveyden suojaamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta (4/15) säädetään tarkemmin tarkastusalueella ja suoja-alueella voimassa olevista kielloista, rajoituksista ja toimenpiteistä. Yllä päätösosassa määrätyt toimenpiteet ovat sellaisia, joista on säädetty tarkemmin eläintautilain 34 §:ssä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (4/15). Toimenpiteet ovat välttämättömiä maassa todetun lintuinfluenssan vastustamiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi.

Rajoitusvyöhykkeen, tarkastusalueiden ja seuranta-alueen osien rajoja määritettäessä Evira on ottanut huomioon maantieteelliset, hallinnolliset, ekologiset ja epidemiologiset tekijät sekä valvontamahdollisuudet.

TIEDOKSIANTO

Tämän päätöksen tiedoksiantoon ei sovelleta, mitä hallintolain (434/2003) 9 ja 10 luvussa säädetään hallintopäätöksen tiedoksiannosta. Tämä päätös tulee voimaan välittömästi sen antamisen jälkeen.

Päätös julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Valvontaviranomaisten on asianmukaisesti ja riittävällä tavalla tiedotettava päätöksestä alueen ja vyöhykkeen sijaintikunnissa. Päätöksestä tiedotetaan lisäksi erikseen niitä pitopaikoista vastuussa olevia toimijoita, jotka ovat valvontaviranomaisen tiedossa ja joita päätös koskee.

SOVELLETUT LAINKOHDAT

Eläintautilaki (441/2013) 1–6, 33–37, 84 ja 116 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan vastustamisesta (4/15) 1–3, 5–13 ja 17 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta (843/2013) 1–3 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 4–7 ja 12 §

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2017

Pääjohtajan sijainen
Pia Mäkelä

Yksikönjohtaja
Terhi Laaksonen

Liitteet 1 ja 2: Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.