31/2017

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (59/2015) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 43/2016, ja

muutetaan 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 12 § asetuksessa 43/2016, seuraavasti:

4 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta nuorelle tai maataloustoimintansa aloittavalle viljelijälle

Tätä pykälää ei sovelleta, jos sille, joka on myynyt tai vuokrannut tässä pykälässä tarkoitetulle viljelijälle tukikelpoista maatalousmaata, on aiemmin vahvistettu tukioikeuksia myydyn tai vuokratun maatalousmaan perusteella. Tukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta tässä pykälässä tarkoitetulle viljelijälle vain kerran.

6 §
Tukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tukiasetuksen 30 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tukioikeuksia aktiiviviljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jonka perusteella ei ole myönnetty tukioikeuksia ja jota koskeva luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdan tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:n mukainen viljelemättömyyssitoumus on päättynyt 30 päivän huhtikuuta 2011 jälkeen tai päättyy viimeistään vuoden 2017 varantohaun viimeisenä hakupäivänä. Sitoumus katsotaan päättyneeksi, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Sitoumus katsotaan päättyneeksi myös, jos sitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut tukikelpoisen maatalousmaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.


12 §
Tukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon

Jos perusteettomasti myönnettyjä tukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon tukiasetuksen 31 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain (192/2013) 8 §:ssä tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen on kyseisenä tukivuonna verrattava vuoden 2015 tukioikeuksien määrää ja vuoden 2015 hyväksyttyä pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi. Hyväksyttävä pinta-ala arvioidaan kyseisenä tukivuonna valvonnassa suoritettujen mittausten perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013 (32013R1307); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608

Helsingissä 19 päivänä tammikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.