14/2017

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Valtioneuvoston asetus hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä osuudesta Veikkaus Oy:n tuotosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä avustuksia arpajaislain (1047/2001) 17 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta tuotosta.

2 §
Keskusjärjestölle myönnettävien avustusten käyttötarkoitukset

Raviurheilun ja hevoskasvatusjärjestöjen keskusjärjestölle ja ratsastusurheilujärjestöjen keskusjärjestölle voidaan myöntää avustusta:

1) neuvontaan, tiedottamiseen, koulutukseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, ohjaamiseen, valvontaan sekä kansainväliseen kilpailutoimintaan;

2) hevoskilpailujen palkintotukeen;

3) hevosten jalostustoimintaan;

4) hevoskasvatuksen ja -urheilun edistämiseen;

5) hevoskilpailujen kehittämiseen ja valvontaan;

6) hevoskilpailuissa hevosten suorituskykyyn keinotekoisesti vaikuttavien lääkeaineiden sekä niitä vastaavien aineiden ja valmisteiden käytön valvontaan;

7) hevoskilpailuissa tarvittavien kalustojen, koneiden ja laitteiden hankintaan, rakentamiseen, perusparantamiseen ja kunnossapitoon.

3 §
Jäsenyhteisölle myönnettävien avustusten käyttötarkoitukset

Edellä 2 §:ssä tarkoitetun keskusjärjestön jäsenjärjestölle ja -yhteisölle voidaan myöntää avustusta:

1) neuvontaan, tiedotukseen, koulutukseen ja kehittämistoimintaan;

2) hevosten jalostustoimintaan;

3) hevosklinikan rakennusten rakentamiseen, perusparantamiseen ja päivystyksen järjestämiseen;

4) raviradan toiminnan johtamiseen ja raviurheilun edistämiseen;

5) hevoskilpailujen järjestämiseen, kehittämiseen, valvontaan ja palkintotukeen;

6) hevoskilpailuissa hevosten suorituskykyyn keinotekoisesti vaikuttavien lääkeaineiden sekä niitä vastaavien aineiden ja valmisteiden käytön valvontaan;

7) hevosurheilutoiminnassa tarvittavan maa-alueen hankintaan, radan ja muiden alueiden sekä rakennusten rakentamiseen ja perusparantamiseen, kalustojen, koneiden ja laitteiden hankintaan, kunnossapitoon ja vuokrauskustannuksiin.

4 §
Kunnalle myönnettävien avustusten käyttötarkoitukset

Kunnalle voidaan myöntää avustusta:

1) raviradan rakentamiseen;

2) raviurheilutoiminnassa tarvittavan muun alueen rakentamiseen;

3) raveissa tarvittavien rakennusten rakentamiseen ja perusparantamiseen.

5 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta on haettava kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriölle osoitetulla hakemuksella, jossa tulee ilmoittaa hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot. Hakemuksessa tulee yksilöidä avustuksen käyttötarkoitus, haettava avustuksen määrä, avustuksen käyttö- ja jakoperusteet sekä hakemusvuotta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio. Jos avustusta haetaan vain osaan toiminnasta, toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee laatia siten, että niissä esitetään selkeästi erikseen se toiminta, mihin valtionavustus on tarkoitus käyttää. Lisäksi hakijan tulee antaa selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista ja tuista. Hakiessaan 3 §:ssä tarkoitettua avustusta jäsenyhteisön tulee liittää hakemukseen keskusjärjestön lausunto.

Erityisavustusta haettaessa on lisäksi ilmoitettava avustuskohteen yksilöity kustannusarvio. Kunnan tekemään hakemukseen tulee liittää ote hyväksytystä talousarviosta kohteen osalta.

Yleisavustusta koskeva hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle hakemusta koskevaa toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä ja erityisavustusta koskeva hakemus hakemuksessa tarkoitetun varainhoitovuoden lokakuun loppuun mennessä. Erityisavustusta koskeva hakemus voidaan toimittaa maa- ja metsätalousministeriön suostumuksella ennen kyseisen kalenterivuoden päättymistä.

6 §
Avustuksen myöntämisen rajoitukset

Tukea ei myönnetä vaikeuksissa olevalle yritykselle. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 651/2014 2 artiklan 18 kohdassa ja komission suuntaviivoissa valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetuissa Euroopan komission suuntaviivoissa 2014/C 249/01 tarkoitettua vaikeuksissa olevaa yritystä.

Tukea ei myönnetä eikä myönnettyä tukea makseta, jos tuen hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan unionin säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä tai Euroopan unionin maaseutu-, rakenne- ja investointirahastojen tuen takaisinperintäpäätöstä.

7 §
Avustuksen käyttäminen

Yleisavustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolloin se on myönnetty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista annettu valtioneuvoston asetus (577/2012).

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2017

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.