Säädökset alkuperäisinä: 2016

1250/2016
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1249/2016
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muuttamisesta
1248/2016
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1247/2016
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1246/2016
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1245/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1244/2016
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1243/2016
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1242/2016
Laki ilmailulain 168 §:n muuttamisesta
1241/2016
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 5 luvun 1 §:n muuttamisesta
1240/2016
Laki eläintautilain 4 §:n muuttamisesta
1239/2016
Laki elintarvikelain 5 §:n muuttamisesta
1238/2016
Laki tutkintavankeuslain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
1237/2016
Laki rikoslain 44 luvun 2 §:n muuttamisesta
1236/2016
Laki vankeuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta
1235/2016
Laki tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
1234/2016
Laki hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta
1233/2016
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1232/2016
Laki terveydenhuoltolain 74 §:n muuttamisesta
1231/2016
Laki lääkelain 62 ja 65 §:n muuttamisesta
1230/2016
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1229/2016
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1228/2016
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1227/2016
Tartuntatautilaki
1226/2016
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin sovellettavista poikkeuksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1225/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2017—2018
1224/2016
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan asusta ja järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1223/2016
Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta annetun sisäministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
1222/2016
Verohallinnon päätös veroilmoituksessa olevan virheen korjaamisesta
1221/2016
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1220/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä nuoren metsän hoidon tukea koskevien tukihakemusten hylkäämisestä
1219/2016
Valtiovarainministeriön asetus Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista
1218/2016
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1217/2016
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1216/2016
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Portugalin kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1215/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
1214/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
1213/2016
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1212/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017
1211/2016
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
1210/2016
Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1209/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kotimaisten kielten keskuksen suoritteiden maksuista
1208/2016
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 41 a §:n muuttamisesta
1207/2016
Valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta
1206/2016
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
1205/2016
Verohallinnon päätös veron määräämättä tai päätöksen oikaisun tekemättä jättämisestä oma-aloitteisessa verotuksessa
1204/2016
Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista
1203/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1202/2016
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Geologian tutkimuskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1201/2016
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.