Säädökset alkuperäisinä: 2016

1450/2016
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n ja 13 luvun 6 §:n muuttamisesta
1449/2016
Laki merityösopimuslain muuttamisesta
1448/2016
Laki työsopimuslain muuttamisesta
1447/2016
Valtiovarainministeriön asetus finanssimarkkinoita koskevien säännösten rikkomuksiin liittyvien ilmoitusten vastaanottamisesta ja jatkotoimia koskevista menettelyistä Finanssivalvonnassa
1446/2016
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 b §:n muuttamisesta
1445/2016
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
1444/2016
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1443/2016
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
1442/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
1441/2016
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1440/2016
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta
1439/2016
Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta
1438/2016
Valtioneuvoston asetus Sähkö- ja hissiturvallisuuden neuvottelukunnasta
1437/2016
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta
1436/2016
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
1435/2016
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä
1434/2016
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista
1433/2016
Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta
1432/2016
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista
1431/2016
Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista
1430/2016
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1429/2016
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1428/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen vähentämisestä ja muuntamisesta
1427/2016
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
1426/2016
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017
1425/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1424/2016
Verohallinnon päätös veronpalautuksen maksutavoista
1423/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1422/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1421/2016
Valtioneuvoston asetus poroaitojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä muista toimenpiteistä porojen estämiseksi pääsemästä toisen valtakunnan alueelle Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja poronhoitolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1420/2016
Laki yrittäjän eläkelain 152 §:n muuttamisesta
1419/2016
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1418/2016
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1417/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
1416/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
1415/2016
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n tuoton tilittämisestä ja käyttämisestä
1414/2016
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta
1413/2016
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1412/2016
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 20 ja 40 a §:n muuttamisesta
1411/2016
Laki kuntalain muuttamisesta
1410/2016
Laki Hansel Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1409/2016
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta
1408/2016
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1407/2016
Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1406/2016
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta
1405/2016
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 116 §:n kumoamisesta
1404/2016
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 7 ja 21 §:n muuttamisesta
1403/2016
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1402/2016
Laki kilpailulain 30 a §:n muuttamisesta
1401/2016
Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.