Säädökset alkuperäisinä: 2016

200/2016
Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 8 ja 39 artikloihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
199/2016
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
198/2016
Valtioneuvoston asetus bensiinihöyryjen talteenotosta jakeluasemilla annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
197/2016
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoamisesta
196/2016
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
195/2016
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
194/2016
Laki ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä
193/2016
Laki valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta
192/2016
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:n kumoamisesta
191/2016
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
190/2016
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
189/2016
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
188/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
187/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
186/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 27 §:n muuttamisesta
185/2016
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
184/2016
Laki sairausvakuutuslain 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
183/2016
Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta
182/2016
Laki vuosilomalain muuttamisesta
181/2016
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
180/2016
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
179/2016
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
178/2016
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2016 noudatettavasta menettelystä
177/2016
Valtioneuvoston asetus oikeustulkkirekisteristä
176/2016
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
175/2016
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
174/2016
Ulkoasiainministeriön asetus Mosambikin opetussektoriohjelman tukemisesta Mosambikin hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen jatkamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
173/2016
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
172/2016
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta
171/2016
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta
170/2016
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
169/2016
Valtioneuvoston asetus vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkostosta
168/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
167/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
166/2016
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
165/2016
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
164/2016
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
163/2016
Valtioneuvoston asetus eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
162/2016
Valtioneuvoston asetus tutkimus- ja innovaationeuvostosta
161/2016
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
160/2016
Valtioneuvoston asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
159/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
158/2016
Valtiovarainministeriön asetus Uno Cygnaeus ja kansanopetus -juhlarahasta
157/2016
Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
156/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
155/2016
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
154/2016
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
153/2016
Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
152/2016
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2016
151/2016
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.