1543/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1330/2002) 3 § ja

lisätään asetukseen uusi 1 a luku seuraavasti:

3 §
Liikkuvuusavustuksen hakeminen ja maksaminen

Liikkuvuusavustusta haettaessa on esitettävä selvitys työsuhteen kestosta, työajasta ja työn suorituspaikasta sekä annettava muut avustuksen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarpeelliset tiedot. Työttömyysetuuden maksaja voi edellyttää työsopimuksen tai muun vastaavan selvityksen esittämistä.

Liikkuvuusavustuksen maksamisessa noudatetaan, mitä peruspäivärahan maksamisesta 1 §:n 1 momentissa säädetään.

1 a luku

Työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset

3 a §
Työstä kieltäytymisen ajankohta

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, työnhakijan katsotaan kieltäytyneen työstä työttömyysturvalain 2 a luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla:

1) sinä päivänä, jona hän ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselle, ettei halua ottaa vastaan tarjottua työtä;

2) sinä päivänä, jona työnantaja ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle tai työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskukselle, ettei henkilö ota vastaan tarjottua työtä tai on menetellyt siten, että hän on menettänyt mahdollisuutensa tulla valituksi tarjottuun työhön;

3) 14. päivänä työtarjoukseen merkityn antamispäivän jälkeen, jos tarjotussa työssä ei ole hakuaikaa eikä hän ota työtarjouksen saatuaan yhteyttä työnantajaan;

4) avoimen työpaikan hakuajan viimeisenä päivänä, jos hän ei hae hänelle tarjottua työtä, jossa on hakuaika;

5) sitä edellisenä päivänä, jona hänen olisi pitänyt aloittaa työ;

6) työ- tai virkasuhteen viimeisenä päivänä, jos hän kieltäytyy jatkamasta työ- tai virkasuhdetta.

Työstä kieltäytymisen katsotaan tapahtuneen sen 1 momentin kohdan mukaisesti, jossa tarkoitettu menettely on ajankohdaltaan aikaisin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Matka-avustuksena maksettavaan työmarkkinatukeen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 3 §:ää, jos työsuhde alkaa viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2017 ja matka-avustusta on haettu viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Meling

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.