1542/2016

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2012) 16, 17, 23 ja 25—27 §, sellaisina kuin niistä ovat 16, 17 ja 23 § asetuksessa 1388/2014, seuraavasti:

16 §
Palkkatuen hakeminen ja maksaminen

Palkkatuki maksetaan jälkikäteen työnantajan valinnan mukaan kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden maksatusjaksoissa. Jos palkkatukijakso tai tuella palkatun työsuhde päättyy kesken maksatusjakson, myös maksatusjakso päättyy samaan aikaan.

Palkkatuen maksatushakemus on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (kehittämis- ja hallintokeskus) kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy.

17 §
Valtion virastolle tai laitokselle osoitetun määrärahan käytön seuranta

Valtion viraston ja laitoksen tulee tehdä kalenterikuukausittain ilmoitus työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahojen käytöstä niillä palkattujen henkilöiden palkkauskustannuksiin. Kuukausi-ilmoitus on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle kuukauden kuluessa sen jakson päättymisestä, johon käytetyt työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahat ovat kohdistuneet.

23 §
Kulukorvauksen maksamiseen liittyvät ilmoitukset ja tiedot

Työ- ja elinkeinotoimiston tulee ilmoittaa työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun kulukorvauksen maksamiseksi:

1) osallistuuko työnhakija palveluun työssäkäyntialueellaan, sen ulkopuolella vai työssäkäyntialueellaan, mutta kotikuntansa ulkopuolella;

2) työvoimakoulutuksen sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 22–24 §:ssä tarkoitetun omaehtoisen opiskelun aikaiset lomajaksot;

3) työnhakuvalmennuksen, uravalmennuksen ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun kokeilun osallistumispäivät.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot työttömyyskassalle ja Kansaneläkelaitokselle teknisen käyttöyhteyden avulla.

25 §
Korvattavat matkat

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää korvausta seuraavien Suomessa tehtyjen edestakaisten matkojen matka- ja yöpymiskustannuksista:

1) matka työhaastatteluun, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa;

2) matka työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen;

3) matka oppilaitokseen tai olosuhteisiin tutustumiseksi, jos henkilöasiakkaan vamma tai sairaus edellyttää mahdollisuutta tutustua oppilaitoksen soveltuvuuteen ja esteettömyyteen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista;

4) matka asiantuntija-arviointiin osallistumiseksi;

5) matka työ- ja elinkeinotoimistoon työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimiseksi tai tarkistamiseksi taikka henkilökohtaisen ammatinvalinta- ja uraohjauksen saamiseksi, jos kysymyksessä on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 10 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilöasiakas.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää korvausta myös toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon tehtyjen edestakaisten työhaastattelumatkojen matka- ja yöpymiskustannuksista 1 momentin 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

26 §
Matka- ja yöpymiskustannusten korvausperuste

Matkakustannusten korvausperuste 25 §:ssä tarkoitetuissa matkoissa on matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla. Matkakustannuksista korvataan 12 euroa ylittävä osa, kuitenkin enintään 200 euroa.

Matkan pituutta määriteltäessä matka katsotaan alkaneeksi työttömän työnhakijan tosiasiallisesta asuinpaikasta. Jos muuhun arvioon ei ole aihetta, henkilön tosiasiallisena asuinpaikkana pidetään hänen työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmään merkittyä asuinpaikkaansa.

Yöpymiskustannuksista myönnetään korvausta aiheutuneiden kustannusten perusteella, kuitenkin enintään 80 euroa vuorokaudessa.

27 §
Matka- ja yöpymiskustannusten korvauksen hakeminen ja maksaminen

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta on haettava työ- ja elinkeinotoimistolta kuukauden kuluessa matkan päättymisestä. Työ- ja elinkeinotoimisto voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Jos työkokeilu tai työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu on alkanut ennen tämän asetuksen voimaantuloa, työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuuteen ilmoittaa kulukorvauksen maksamiseen liittyviä tietoja työttömyyskassalle ja Kansaneläkelaitokselle sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa ollutta 23 §:ää.

Jos matka on tehty ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, matka- ja yöpymiskustannusten korvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita 25—27 §:ää.

Jos työsuhde on alkanut ennen tämän asetuksen voimaan tuloa, muuttokustannusten korvaukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita 25—27 §:ää.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Kirsti Haapa-aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.