1466/2016

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (359/2014) 14, 20, 21 ja 24 §,

sellaisina kuin ne ovat, 14 § asetuksessa 855/2015, 20 ja 24 § asetuksessa 172/2016 sekä 21 § asetuksessa 753/2016, seuraavasti:

14 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet:

1) yliopistot ja niiden harjoittelukoulut;

2) ammattikorkeakoulut;

3) Suomen Akatemia;

4) Kotimaisten kielten keskus;

5) Kansallisarkisto;

6) Varastokirjasto;

7) Kansalliskirjasto;

8) tutkimus- ja innovaationeuvosto;

9) tiedonjulkistamisen neuvottelukunta;

10) tutkimuseettinen neuvottelukunta.

20 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikön toimialaan kuuluvat seuraavat asiaryhmät:

1) ministeriön ja sen hallinnonalan hallinto, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

2) ministeriön henkilöstöhallinto ja henkilöstöpolitiikka;

3) koulutus- ja tiedehallinnon virka- ja työehtosopimustoiminta;

4) ministeriön ja sen hallinnonalan hankinta-asioiden kehittäminen ja yhteensovittaminen;

5) ministeriön hallinnonalan valtioenemmistöisten yhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden omistajaohjaus;

6) turvallisuusasiat;

7) valmiussuunnittelu, jollei asia kuulu muun toimintayksikön toimialaan;

8) ministeriön hallinnonalan tietohallinnon ohjaus, kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä toimialasidonnaisten tietojärjestelmä- ja tietotekniikkapalveluiden ohjaus ja yhteensovittaminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

9) ministeriön hallinnonalan tietoturvallisuuden ohjaus yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

10) yhteistyö hallinto- ja tietohallintoasioissa valtioneuvoston hallintoyksikön kanssa;

11) muut asiat, jotka eivät kuulu muun toimintayksikön toimialaan.

Yksikön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää johtajan nimikettä.

21 §
Hallintoyksikön alaiset valtio-omisteiset yhtiöt

Hallintoyksikön omistajaohjaukseen kuuluvat seuraavat yhtiöt:

1) CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy;

2) Hevosopisto Oy.

24 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristön tehtävänä on:

1) yhteisiä kansainvälisiä tehtäviä koskevien asioiden käsittely, jos ne koskevat useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaa;

2) muiden toimintayksiköiden avustaminen kansainvälisen toiminnan kehittämisessä ja niissä yhteisissä tehtävissä, jotka koskevat pohjoismaista yhteistyötä, monenkeskistä ja kahdenvälistä kansainvälistä yhteistyötä sekä sukukansoja;

3) ministeriön toimialaan kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelu yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

4) Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa;

5) Erasmus+ -ohjelman kansallisena hallintoviranomaisena toimiminen;

6) ministeriön kansainvälisten vierailujen järjestäminen yhteistyössä muiden toimintayksiköiden kanssa;

7) sanomalehdistön tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (389/2008) tarkoitetut valtionavustusasiat.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä toimivalla virkamiehellä on oikeus käyttää kansainvälisten asiain johtajan nimikettä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Kansliapäällikkö
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.