1439/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettuja laitteita ja suojausjärjestelmiä koskevista olennaisista terveys- ja turvallisuusvaatimuksista, laitteiden ja suojausjärjestelmien luokituksesta, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, teknisistä asiakirjoista, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta sekä laitteiden ja suojausjärjestelmien merkinnöille ja ohjeille asetettavista vaatimuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ryhmään I kuuluvalla laitteella räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/34/EU, jäljempänä ATEX-direktiivi, liitteessä I tarkoitettuihin luokkiin M 1 ja M 2 kuuluvia laitteita, jotka on tarkoitettu maanalaisiin kaivostöihin ja kaivosten maanpäällisten laitosten osiin ja jotka voivat joutua alttiiksi kaivoskaasusta ja/tai syttyvästä pölystä aiheutuvalle vaaralle;

2) ryhmään II kuuluvalla laitteella ATEX-direktiivin liitteessä I tarkoitettuihin luokkiin 1, 2 ja 3 kuuluvia laitteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa, jotka todennäköisesti joutuvat alttiiksi räjähdyskelpoisille ilmaseoksille;

3) laiteluokalla kunkin ATEX-direktiivin liitteessä I tarkoitetun laiteryhmän sisäistä laitteiden luokittelua, johon perustuu vaadittu suojelun taso.

3 §
Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016), jäljempänä ATEX-laki, 6 §:ssä säädetään, tuotteen on täytettävä sitä koskevat ATEX-direktiivin liitteessä II säädetyt olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

4 §
Tuotteen luokitus

Tuotteet luokitellaan ryhmiin ja laiteluokkiin sen mukaan, mitä ATEX-direktiivin liitteessä I säädetään tuotteiden kuulumisesta laiteryhmiin ja laiteluokkiin.

5 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Valmistajan on ATEX-lain 2 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun laitteen vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittaessaan noudatettava seuraavia ATEX-direktiivin liitteissä tarkoitettuja menettelyjä:

1) ryhmän I laiteluokkaan M 1 ja ryhmän II laiteluokkaan 1 kuuluvat laitteet: liitteen III mukainen EU-tyyppitarkastusmenettely (moduuli B) sekä toinen seuraavista menettelyistä: tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli D) (liite IV) tai tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli F) (liite V);

2) ryhmän I laiteluokkaan M 2 ja ryhmän II laiteluokkaan 2 kuuluvat laitteet:

a) polttomoottorit ja sähkölaitteet: liitteen III mukainen EU-tyyppitarkastusmenettely (moduuli B) sekä toinen seuraavista menettelyistä: sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja valvottu tuotetestaus (moduuli C1)( liite VI) tai tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus (moduuli E) (liite VII);

b) muut laitteet: liitteen VIII mukainen sisäinen tuotannonvalvonta (moduuli A) ja liitteessä VIII olevassa 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen toimittaminen ilmoitetulle laitokselle, joka antaa mahdollisimman pian saanti-ilmoituksen ja tallettaa asiakirjat;

3) ryhmän II laiteluokkaan 3 kuuluvat laitteet: liitteen VIII mukainen sisäinen tuotannonvalvonta (moduuli A);

4) ryhmään I ja II kuuluvat laitteet: 1—3 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen asemesta voidaan noudattaa liitteen IX mukaista yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuvaa vaatimustenmukaisuutta (moduuli G).

ATEX-lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettujen suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava 1 momentin 1 tai 4 kohdassa tarkoitetulla arviointimenettelyllä.

ATEX-lain 2 §:n 3 kohdassa tarkoitettujen komponenttien vaatimustenmukaisuus on osoitettava 1 momentissa tarkoitetulla arviointimenettelyllä. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen lisäksi ATEX-direktiivin liitteen II kohdassa 1.2.7 tarkoitettujen turvallisuusnäkökohtien osalta noudatetaan direktiivin liitteessä VIII tarkoitettua menettelyä.

6 §
Tekniset asiakirjat

Tuotetta koskevat tekniset asiakirjat on laadittava niin, että niiden perusteella voidaan arvioida, onko tuote sovellettavien vaatimusten mukainen. Asiakirjoihin on sisällytettävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskeistä.

7 §
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

ATEX-lain 9 §:ssä tarkoitetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on oltava ATEX-direktiivin liitteen X mukainen ja se on pidettävä ajan tasalla.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että tuotteen olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu. Jos tuotteeseen sovelletaan useita Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta voidaan laatia yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

Muutokset sarjatuotannossa olevan tuotteen suunnittelussa tai ominaisuuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden ATEX-laissa tarkoitetun tuotteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa asianmukaisesti huomioon.

8 §
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ATEX-lain 9 §:ssä tarkoitetussa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että komponentin olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu ja että komponentit ovat ATEX-lain säännösten mukaisia.

9 §
Merkintöjä ja ohjeita koskevat vaatimukset

Sen lisäksi, mitä ATEX-lain 11 ja 12 §:ssä säädetään, räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien merkintöihin ja ohjeisiin sovelletaan ATEX-direktiivin liitteen II vaatimuksia.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan räjähdysvaarallisiin ilmaseoksiin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä annettu asetus (917/1996).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/34/EU (32014L0034), EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 309

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Vanhempi hallitussihteeri
Pauliina Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.