Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1437/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) 12 §:n 3 momentin, 13 §:n 6 momentin ja 28 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU, jäljempänä pienjännitedirektiivi, soveltamisalaan kuuluvien sähkölaitteiden olennaisista turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelystä, teknisistä asiakirjoista, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta sekä sähkölaitteen vaatimustenmukaisuusolettaman antavista standardeista ja niiden soveltamisjärjestyksestä.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) sähkölaitteisiin, jotka kuuluvat räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1139/2016) soveltamisalaan;

2) sähkölaitteisiin, joka kuuluvat terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) soveltamisalaan;

3) sähkölaitteisiin, joka kuuluvat hissiturvallisuuslain (1134/2016) soveltamisalaan;

4) sähköenergiamittareihin;

5) sähköpaimeniin;

6) kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin pistotulppiin ja -rasioihin;

7) sellaisiin vesikulkuneuvoihin, ilma-aluksiin ja rautateille tarkoitettuihin erikoissähkölaitteisiin, jotka täyttävät sellaisen kansainvälisen järjestön valmistelemat turvallisuusvaatimukset, jonka työskentelyyn Suomi osallistuu;

8) ammattilaisten käyttämiin asiakaskohtaisesti valmistettuihin arviointialustoihin, joita käytetään ainoastaan tutkimus- ja kehitysyksiköissä tällaista tarkoitusta varten.

3 §
Olennaiset turvallisuusvaatimukset

Sähkölaitteen olennaista turvallisuusvaatimuksista säädetään liitteessä.

4 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Valmistajan on suoritettava tai suoritutettava sähköturvallisuuslain (1135/2016) 13 §:ssä tarkoitettu pienjännitedirektiivin liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely (moduuli A, sisäinen tuotannonvalvonta).

5 §
Tekniset asiakirjat

Sähköturvallisuuslain 13 §:ssä tarkoitettujen sähkölaitetta koskevien teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko tuote sovellettavien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisten asiakirjojen sisällölle asetettaviin vaatimuksiin sovelletaan, mitä pienjännitedirektiivin liitteessä III säädetään.

6 §
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sähköturvallisuuslain 13 §:ssä tarkoitetussa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteen mukaisten olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan pienjännitedirektiivin liitteessä IV olevaa mallia, sen on sisällettävä pienjännitedirektiivin liitteessä III tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä (moduuli A, sisäinen tuotannonvalvonta) eritellyt tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

Jos sähkölaitteeseen sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan ainoastaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksessa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot, sekä niiden julkaisuviitteet.

7 §
Vaatimustenmukaisuusolettama kansainvälisten standardien perusteella

Milloin sähköturvallisuuslain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole vielä laadittu ja julkaistu, katsotaan sähkölaitteen täyttävän sähköturvallisuuslain 12 §:ssä ja tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos sähkölaite on sellaisten kansainvälisen standardisointijärjestön (IEC) vahvistamien kansainvälisten standardien turvallisuussäädösten mukainen, joiden osalta on sovellettu pienjännitedirektiivin 13 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyä julkaisumenettelyä.

8 §
Vaatimustenmukaisuusolettama kansallisen standardien suhteen

Milloin sähköturvallisuuslain 28 §:n 1 momentissa tai edellä tai 7 §:ssä tarkoitettuja standardeja ei ole vielä laadittu ja julkaistu, voidaan sähkölaitteen katsoa täyttävän sähköturvallisuuslain 12 §:ssä ja tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset, jos se on valmistettu ETA-sopimuksen sopimuspuolena olevassa valtiossa ja valmistuksessa on noudatettu sellaisia valmistajamaassa voimassa olevia standardeja, joilla taataan vastaava turvallisuuden taso, kuin mitä Suomessa vaaditaan.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU (32014L0035) EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 357

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Liite

TIETYLLÄ JÄNNITEALUEELLA TOIMIVIEN SÄHKÖLAITTEIDEN OLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET

1. Yleiset ehdot

a) Olennaiset seikat, joiden tunteminen ja noudattaminen varmistavat sähkölaitteen turvallisen käytön niissä käyttötarkoituksissa, joita varten se on tehty, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos tämä ei ole mahdollista, mukana seuraavaan asiakirjaan;

b) Sähkölaite siihen kuuluvine osineen on valmistettava siten, että se voidaan koota ja liittää sähköverkkoon turvallisesti ja oikein;

c) Sähkölaitteen on suunniteltava ja valmistettava siten, että suojaus 2 ja 3 kohdassa lueteltujen vaarojen varalta on varmistettu, kun sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaisesti.

2. Suojaus sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta

Teknisillä toimenpiteillä on varmistettava sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta, että

a) ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta vahingolta, joka voisi aiheutua suorasta tai välillisestä kosketuksesta;

b) vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny;

c) ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteen aiheuttamien kokemusperäisesti havaittujen, muiden kuin sähköisten vaarojen varalta;

d) eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa.

3. Suojaus sellaisilta vaaroilta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen

Teknisillä toimenpiteillä on varmistettava sellaisten vaarojen varalta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen, että

a) sähkölaite kestää ennakoitavissa olevat mekaaniset rasitukset siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;

b) sähkölaite kestää muut kuin mekaaniset vaikutukset odotettavissa olevissa ympäristöolosuhteissa siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;

c) sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle vaaraa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.