1436/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU, jäljempänä EMC-direktiivi, soveltamisalaan kuuluvien sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä, teknisistä asiakirjoista, EU-vaatimustenmukaisuus vakuutuksesta ja merkinnöistä.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta:

1) sähkölaitteeseen tai -laitteistoon, joka kuuluu tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) soveltamisalaan;

2) sähkölaitteeseen tai -laitteistoon, joka kuuluu ilmailulain (864/2014) soveltamisalaan;

3) ammattilaisten käyttämiin asiakaskohtaisesti valmistettuihin arviointialustoihin, joita käytetään ainoastaan tutkimus- ja kehitysyksikössä;

4) Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimuksen mukaisessa radio- ohjesäännössä määriteltyihin radioamatöörien käyttämiin radiolaitteistoihin, jollei niitä ole asetettu saataville markkinoilla.

Radioamatöörin koottavaksi tarkoitettua rakennussarjaa sekä radioamatöörin omaan käyttöönsä markkinoilla saataville asetetuista laitteista muuntamaa laitetta ei pidetä markkinoilla saataville asetettuina laitteina.

3 §
Olennaiset vaatimukset

Sähkölaitteen ja -laitteiston sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevista olennaisista vaatimuksista säädetään liitteessä.

4 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

Valmistajan on sähköturvallisuuslain (1135/2016) 13 §:ssä tarkoitettua vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittaessa noudatettava:

1) EMC-direktiivin liitteessä II tarkoitettu sisäisen tuotannonvalvonta (moduuli A); tai

2) EMC-direktiivin liitteessä III tarkoitettu EU-tyyppitarkastus (moduuli B,) ja sitä seuraava sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus (moduuli C).

Valmistaja voi soveltaa 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä vain osaan olennaisten vaatimusten näkökohdista, jos olennaisten vaatimusten muihin näkökohtiin sovelletaan 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä.

5 §
Tekniset asiakirjat

Sähköturvallisuuslain 13 §:ssä tarkoitettujen sähkölaitetta koskevien teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko sähkölaite sovellettavien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisten asiakirjojen sisällölle asetettaviin vaatimuksiin sovelletaan mitä EMC-direktiivin liitteessä II ja III säädetään.

6 §
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Sähköturvallisuuslain 13 §:ssä tarkoitetussa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteen mukaisten sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten täyttyminen on osoitettu.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan EMC-direktiivin liitteessä IV olevaa mallia. Sen on sisällettävä EMC-direktiivin liitteissä II ja III tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä eritellyt tekijät, ja se on pidettävä ajan tasalla.

Jos sähkölaitteeseen sovelletaan useampia unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan ainoastaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vakuutuksessa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

7 §
Sähkölaitteen käyttöä koskevat tiedot

Sen lisäksi mitä sähköturvallisuuslain 16 §:ssä säädetään sähkölaitteeseen on liitettävä tiedot erityisistä varotoimista, joihin on ryhdyttävä sähkölaitteen kokoonpanon, asennuksen, huollon tai käytön yhteydessä, sen varmistamiseksi, että sähkölaite on käyttöön otettaessa liitteessä tarkoitettujen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten mukainen.

Sähkölaitteen mukana on oltava selkeä ilmoitus käyttörajoituksesta, jos sähkölaitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien olennaisten vaatimusten täyttymistä ei voida taata asuinalueilla. Ilmoitus käyttörajoituksesta on oltava tarvittaessa myös pakkauksessa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU (32014L0030) EUVL N:o L 96, 29.3.2014, s. 79

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Liite

SÄHKÖMAGNEETTISTA YHTEENSOPIVUUTTA KOSKEVAT OLENNAISET VAATIMUKSE

1. Yleiset vaatimukset

Sähkölaite tai -laitteisto on suunniteltava ja valmistettava ajankohdan tekniikan taso huomioon ottaen niin, että varmistetaan, että

1) sähkölaitteen tai -laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jolla radio- ja telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla;

2) sähkölaitteen tai -laitteiston sille tarkoitetussa käytössä odotettavissa olevan sähkömagneettisen häiriön sieto on sellainen, että sähkölaiteen tai -laitteiston toiminta ei häiriinny kohtuuttomasti.

2. Kiinteitä asennuksia koskevat erityisvaatimukset

Komponenttien asennus ja aiottu käyttötarkoitus:

Kiinteässä asennuksessa on noudatettava hyviä teknisiä käytäntöjä ja otettava huomioon komponenttien aiottua käyttötarkoitusta koskevat tiedot, jotta varmistetaan, että kohdassa 1 esitetyt olennaiset vaatimukset täyttyvät.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.