Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1386/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja kaupanvahvistajista annetun lain (573/2009) 10 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994:

1 luku

Yleiset säännökset

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Maanmittauslaitoksen suoritteiden maksullisuudesta sekä sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä perittävistä maksuista.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja niiden määräytymisestä sekä kaupanvahvistukseen liittyvistä korvauksista.

Tätä asetusta ei sovelleta niihin Maanmittauslaitoksen suoritteisiin, joista perittävistä maksuista säädetään kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) tai kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) nojalla.

2 §
Julkisuuslakiin perustuvat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maanmittauslaitos ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Viivästysseuraamukset

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen viivästysmaksusta ja viivästyskorosta säädetään valtion maksuperusteasetuksessa (211/1992).

2 luku

Kirjaamisasioiden suoritteet

4 §
Kirjaamismaksut

Kirjaamisasian käsittelystä julkisoikeudellisena suoritteena peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät maksut:

1) lainhuudatus tai omistusoikeuden rekisteröinti 119 euroa; lainhuudatuksen tai omistusoikeuden rekisteröinnin yhteydessä tehtävästä kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua;

2) käsittely, joka sisältää kuuluttamisen virallisessa lehdessä, 225 euroa;

3) maakaaren (540/1995) 11 luvun 6 §:ssä tarkoitettu selvennyslainhuuto 75 euroa;

4) kiinnityksen vahvistaminen tai laajentaminen taikka yhteiskiinnityksen purkaminen 42 euroa kiinnitykseltä tai kiinnitysten yhdistäminen 42 euroa jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan kirjallisena;

5) kiinnityksen vahvistaminen tai laajentaminen taikka yhteiskiinnityksen purkaminen 35 euroa kiinnitykseltä tai kiinnitysten yhdistäminen 35 euroa jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan sähköisenä;

6) muu kuin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 29 euroa kiinnitykseltä tai kiinnityksen jakaminen 29 euroa jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan kirjallisena;

7) muu kuin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu kiinnityksen muuttaminen tai uuden panttikirjan antaminen 35 euroa kiinnitykseltä tai kiinnityksen jakaminen 35 euroa jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti, kun panttikirja annetaan sähköisenä;

8) sähköisen panttikirjan muuttaminen kirjalliseksi 29 euroa kiinnitykseltä;

9) kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi 19 euroa kiinnitykseltä;

10) kirjallisen panttikirjan haltijaa tai sähköisen panttikirjan saajaa koskeva asia 17 euroa kiinnitykseltä; kiinnityksen vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä tehdystä haltijamerkinnästä taikka sähköisen panttikirjan saajaa koskevasta merkinnästä ei peritä eri maksua; panttikirjan haltijaa koskevan merkinnän poistamisesta tai sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä luovutuksen yhteydessä syntyneestä sähköisen panttikirjan siirtohakemuksesta ei peritä maksua;

11) maakaaren 14 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden tai sen siirron kirjaaminen 129 euroa;

12) muun kuin 11 kohdassa tarkoitetun erityisen oikeuden tai sen siirron kirjaaminen 160 euroa;

13) erityisen oikeuden kirjauksen muuttaminen 95 euroa; erityisen oikeuden kirjauksen selventäminen 79 euroa; erityisen oikeuden kirjauksen poistaminen 79 euroa;

14) merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta taikka muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus 65 euroa; kiinteistöä hallinnoivaa viranomaista koskevan merkinnän poistamisesta ei peritä maksua;

15) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen (960/1996) 24 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kirjauksen kohteesta tehdystä selventävästä merkinnästä ei peritä maksua.

Maksu 1 momentin 1, 2, 3 ja 14 kohdan asian käsittelystä peritään kiinteistökohtaisena, jolloin kiinteistöön rinnastetaan sekä kiinteistön määräala että määräosa. Jos yhteisomistajat hakevat määräosiin samasta kiinteistöstä tai määräalasta lainhuutoa samalla hakemuksella, peritään maksu vain yhdestä lainhuudatuksesta.

Maksua ei peritä asiasta, joka on tullut vireille kirjaamisviranomaisen omasta aloitteesta tai toisen viranomaisen ilmoituksesta.

5 §
Kirjallisten panttikirjojen massamuuntaminen sähköisiksi

Maakaaren 18 luvun 7 a §:n 2 momentissa, sellaisena kuin se on laissa 418/2016, tarkoitetun luottolaitoksen tai valtion erityisrahoitusyhtiön hallussa olevien kirjallisten panttikirjojen massamuunnoksesta sähköisiksi panttikirjoiksi luottolaitoksen tai erityisrahoitusyhtiön Maanmittauslaitokselle toimittaman sähköisen aineiston pohjalta peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat maksut:

1) 6 000 euroa jokaista luottolaitosta tai valtion erityisrahoitusyhtiötä kohti; sekä

2) 0,34 euroa jokaista muunnettavaa kirjallista panttikirjaa kohden.

6 §
Kuuluttamiskustannukset, eräät muut kustannukset ja tiedoksiantokustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa asiassa. Kustannukset, jotka aiheutuvat ilmoituksista muissa lehdissä kuin virallisessa lehdessä, haastemiestiedoksiannosta sekä ulkomaille toimitettavasta asiakirjasta, peritään asianosaisilta täysimääräisinä.

Asian käsittelyn sisältävästä ääni- tai kuvanauhasta taikka muusta tallenteesta peritään tilaajalta tallennevälineen kustannusten lisäksi toimituskustannuksina tallenteen toimittamiseen käytetystä työajasta enintään 90 euroa tunnilta.

Korvauksena erityisistä tiedoksiantokustannuksista ulkomailla peritään:

1) ulkoasiainhallinnon tiedoksiannosta ulkomailla laskuttama maksu sekä siihen liittyvien erillisten kustannusten korvaus täysimääräisesti; ja

2) ulkomailla tiedoksiantotoimintaa hoitavan viranomaisen tai työntekijän tehtävän hoitamisesta laskuttama palkkio ja kustannukset täysimääräisesti.

7 §
Maksun perintä

Jos asia, josta on säädetty perittäväksi vain yksi maksu, siirretään välitoimenpidettä varten toiseen käsittelykertaan, maksu peritään ensimmäisellä käsittelykerralla tehtävän ratkaisun jälkeen.

3 luku

Muut suoritteet ja sähköisten asiointijärjestelmien käyttö

8 §
Muut maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu tämän asetuksen liitteen mukaisesti, ovat:

1) rekisteriyksikön nimen muuttaminen;

2) kiinteistön laadun muuttaminen;

3) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain (603/1977), jäljempänä lunastuslaki, 76 §:ssä tarkoitettu lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin, kun hakemus on tehty lunastustoimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista; sekä

4) hakemuksesta vireille tulevan kaupanvahvistajamääräyksen käsittely.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen tuottamiseen käytettävän työajan perusteella, ovat:

Suorite Työajan hinta, euroa/tunti
1) kiinteistörekisterilain (392/1985) 2 b §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä; 90 €
2) lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 §:n 2 momentin nojalla; 90 €
3) lunastuslain 59 §:n 1 momentissa tarkoitetun ennakkohaltuunottoluvan antaminen erillisenä; 90 €
4) lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin; 90 €
5) lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; 90 €
6) lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen; 90 €
7) lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen sekä 90 €
8) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 91 h §:ssä tarkoitetun lausunnon antaminen 90 €

Edellä 2 momentin 2, 3, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijalta peritään lisäksi ne kustannukset, jotka aiheutuvat asianosaisten kuulemisesta ja päätöksen tiedoksiannosta alueen omistajille ja oikeuden haltijoille.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lisäksi kansallisena mittanormaalilaboratoriona annetut asiantuntijapalvelut.

9 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteistörekisterin pitäjän omasta aloitteestaan tekemästä päätöksestä, joka koskee 8 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa taikka 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua suoritetta, ei peritä maksua. Kiinteistörekisterilain 2 a §:ssä tarkoitetun kiinteistörekisteriin merkitsemisen kiinteistörekisterin pitäjä tekee maksutta.

Kiinteistörekisterin pitäjän päätös kiinteistön laadun muuttamisesta tilaksi tai tontiksi tehdään maksutta silloin, kun asia on tullut vireille kirjaamisviranomaisen aloitteesta.

10 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka Maanmittauslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kiintopisteaineistojen luovutukset;

2) ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen luovutukset;

3) maastotietoaineistojen luovutukset;

4) paikkatietoinfrastruktuurin palvelut;

5) ohjelmistot ja niiden käyttöoikeudet;

6) kiinteistöjen kauppahintarekisteristä ja kaupanvahvistajarekisteristä annettavat suoritteet;

7) koulutuspalvelut;

8) konsultointi- ja asiantuntijapalvelut sekä selvitykset;

9) todistukset lukuun ottamatta 8 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa asiantuntijapalveluissa suoritettaviin kalibrointeihin liittyviä todistuksia;

10) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

11) yhteisaluelain (758/1989) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu järjestäytymättömän osakaskunnan kokouksen koolle kutsuminen ja muu järjestäminen;

12) Maanmittauslaitoksesta annetun lain (900/2013) 2 §:n 3 momentissa tarkoitetut tietohallinnon palvelut;

13) maakaaren 9 a luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun kirjallisen yleisvaltakirjan tallentaminen sähköiseen asiointijärjestelmään;

14) tilauksesta suoritettavat toimialaan kuuluvat tutkimukset ja suoritteet, jotka ovat muita kuin 1—13 kohdassa mainittuja suoritteita;

15) Maanmittauslaitoksen hallitsemien tilojen, kaluston ja välineiden tilapäinen käyttö;

16) painetut kartat ja julkaisut; sekä

17) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

11 §
Muut maksuttomat suoritteet

Kiintopisteaineiston, ilmakuva- ja laserkeilausaineistojen ja maastotietoaineistojen käyttöoikeudesta sekä tieteellisistä julkaisuista ei peritä maksua.

Aineistojen luovutuksesta voidaan maksu jättää perimättä silloin, kun luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ovat vähäiset.

Kansallisiin koordinaatti-, korkeuspiste- ja painovoimajärjestelmiin liittyvät mittaus- ja muut aineistot voidaan luovuttaa verkkopalveluna maksutta paikkatietoaineistoja hallinnoiville ja käyttäville tahoille edellä tarkoitettujen järjestelmien käyttöä varten.

12 §
Eräitä muita paikkatietokeskuksen maksuttomia suoritteita

Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen tai kansainväliseen käytäntöön perustuva selvitysten tai lausuntojen laatiminen, julkaisujen luovutus sekä tutkimukset ja mittaukset tieteellisenä yhteistyönä voidaan suorittaa paikkatietokeskuksessa maksutta, jos ne perustuvat vastavuoroisuuteen.

Paikkatietokeskuksen tuottamien tietojen luovutuksesta tutkimus- ja opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on Maanmittauslaitoksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

13 §
Muu omakustannusarvon perusteella hinnoiteltava suorite

Luovutettaessa kiinteistöjen kauppahintarekisteristä aineistoa valtion viranomaiselle viranomaistehtävien hoitamista varten peritään maksu, joka vastaa aineiston irrottamisen ja luovuttamisen omakustannusarvoa. Jos edellä tarkoitettua aineistoa käytetään myös muuhun tarkoitukseen kuin viranomaistehtävien hoitamiseen, peritään maksu 10 §:n mukaisesti liiketaloudellisin perustein.

14 §
Asiointimaksut ja kiinteistötietojärjestelmän maksut

Sähköisten asiointijärjestelmien käytöstä peritään seuraavat keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät asiointimaksut:

1) kiinteistön, sen määräosan tai sen määräalan luovutuskirjan tai luovutusta koskevan esisopimuksen laatiminen sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 55 euroa luovutukselta tai esisopimukselta; mitä tässä kohdassa säädetään kiinteistöstä koskee myös kiinteistöjen yhteistä aluetta tai sen määräalaa sekä kiinteistöstä luovutettavaa yhteisalueosuutta;

2) maakaaren 14 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjaamisvelvollisuuden alaisen käyttöoikeuden luovutus sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä 55 euroa luovutukselta;

3) uuden kiinnityksen vahvistamista koskevan hakemuksen tekeminen sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa kiinnitykseltä;

4) sähköisen panttikirjan siirtämistä koskevan hakemuksen tai kirjallisen panttikirjan haltijaa koskevan ilmoituksen tekeminen sähköisessä kiinnitysjärjestelmässä 10 euroa kutakin sähköistä panttikirjaa kohden tai 10 euroa kutakin kirjallista panttikirjaa kohden;

Edellä 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut asiointimaksut sisältyvät asianomaisen kirjaamisasian käsittelystä 4 §:n mukaan perittäviin kirjaamismaksuihin.

Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa peritään lisäksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain nojalla säädetyt tulostepalvelun todistus- ja otemaksut.

Sähköisen kaupankäyntijärjestelmän asiointimaksu ja 3 momentissa tarkoitetut todistus- ja otemaksut velotetaan kiinteistön tai muun vastaavan kohteen luovuttajalta asiointijärjestelmän käytön yhteydessä.

Sähköisen kiinnitysjärjestelmän asiointimaksu ja 3 momentissa tarkoitetut todistus- ja otemaksut velotetaan hakijalta asiointijärjestelmän käytön yhteydessä.

4 luku

Kaupanvahvistus

15 §
Kaupanvahvistuksesta perittävät maksut

Kaupanvahvistuksesta perittävä maksu on 120 euroa kaupalta tai muulta luovutukselta. Luovutuskirjan tai muun asiakirjan jäljennöksestä maksu on 2 euroa sivulta.

Jos kaupanvahvistus asianosaisten pyynnöstä tapahtuu muualla kuin kaupanvahvistajan virka- tai toimipaikalla, kaupanvahvistaja perii lisäksi matkakustannukset.

5 luku

Erinäiset säännökset

16 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Sen 5 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä kesäkuuta 2017. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen tehdyistä päätöksistä tai, jos asiassa ei tehdä päätöstä, annetusta suoritteesta perittäviin maksuihin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

ASETUKSEN 8 §:N 1 MOMENTISSA TARKOITETTUJEN JULKISOIKEUDELLISTEN SUORITTEIDEN KIINTEÄT MAKSUT

1. Rekisteriyksikön nimen muuttaminen

Kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimen muuttaminen: 135 euroa.

2. Kiinteistön laadun muuttaminen

Kiinteistön laadun muuttaminen: 135 euroa.

3. Lunastuksen hakijan vaihtaminen

Lunastuksen hakijan vaihtaminen: 180 euroa.

4. Kaupanvahvistajamääräys

Hakemuksesta vireille tulevaa kaupanvahvistajamääräystä koskevan asian käsittely: 225 euroa.

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.