1371/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aravalain (1189/1993) 15 a §:n 1 momentin ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 24 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, aravalain 15 a §:n 1 momentti laissa 1061/2016 ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 24 §:n 1 momentti laissa 1060/2016:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään omistajan aravalain (1189/1993) 15 b ja 15 e §:ssä sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) 5 §:n 2 momentissa, 25 ja 27 a §:ssä tarkoitettuihin yhteisöihin sijoittamille varoille tuloutettavan hyväksyttävän tuoton laskentaperusteesta ja suuruudesta.

2 §
Omistajan yhteisöön sijoittamien varojen tuoton laskentaperuste

Aravalain 15 a §:n 1 momentin 3 kohdassa ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun omistajan sijoittamien varojen tuoton laskentaperusteena ovat ne rahana tai muuna yhteisön toimintaan tarvittavana omaisuutena yhteisöön sijoitetut varat, jotka omistaja on tosiasiallisesti itse sijoittanut osakepääomana, osuuspääomana tai muuna niihin rinnastettavana eränä.

Omistajan sijoittamien varojen tuoton laskentaperusteeseen luetaan myös sellainen tuotto, jonka olisi tämän asetuksen nojalla saanut tulouttaa omistajalle mutta joka on jätetty tulouttamatta. Laskentaperusteeseen ei kuitenkaan lueta sellaista tuottoa, jonka Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on kieltänyt tulouttamasta aravarajoituslain (1190/1993) 7 d §:n 2 momentin, aravalain 15 c §:n 4 momentin tai vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 d §:n 2 momentin tai 26 §:n 4 momentin nojalla.

3 §
Tuoton laskentaperusteen vähennykset

Hyväksyttävän tuoton laskentaperusteesta vähennetään:

1) yhteisön osakepääomaa, osuuspääomaa tai muuta niihin rinnastettavaa erää alentamalla taikka omia osakkeita tai osuuksia lunastamalla tai hankkimalla tapahtunut yhteisöön sijoitettujen omien varojen palautus omistajille;

2) yhteisöstä tuloutettu aikaisemmilta tilikausilta tulouttamatta jätetty hyväksyttävä tuotto;

3) hyväksyttävää tuottoa suurempi tuoton tuloutus kunnes se on palautettu yhteisöön.

4 §
Hyväksyttävän tuoton suuruus

Kultakin tilikaudelta tuloutettava hyväksyttävä vuotuinen tuotto saa olla enintään neljä prosenttia laskentaperusteesta. Jos yhteisössä noudatettu tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta, hyväksyttävä tuotto lasketaan kuitenkin 12 kuukauden tilikauden mukaisesti.

5 §
Hyväksyttävän tuoton tuloutus

Hyväksyttävä tuotto saadaan tulouttaa osinkona, muuna voitonjakona taikka konserni- tai muuna avustuksena.

Tuoton tuloutukseksi katsotaan myös yhteisön omistajalleen antama muu rahanarvoinen etuus. Tällaisia etuuksia ovat:

1) yhteisön omistajalleen antamasta lainasta perimän koron ja vastaaviin tarkoituksiin myönnetyistä lainoista kulloinkin yleisesti perittävän koron erotus, jos lainan korko alittaa käyvän korkotason;

2) omistajan yhteisölle antaman lainan korko siltä osin kuin se ylittää 4 §:ssä tarkoitetun hyväksyttävän tuoton suuruuden;

3) yhteisön kanssa samaan konserniin kuuluvalta yhteisöltä yleistä hintatasoa kalliimmalla hinnalla hankkimat kiinteistönhoito-, isännöinti-, hallinto- tai muut vastaavat palvelut;

4) muu 1—3 kohdassa tarkoitettua etuutta vastaava etuus.

6 §
Vertailukorko

Valtiokonttori laskee aravalain 15 a §:n 1 momentin 3 kohdassa ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun valtion viiden vuoden obligaatiolainan keskikoron viimeisten 12 kuukauden ajalta kunkin kuukauden viimeisen kaupankäyntipäivän noteerausten perusteella ja julkistaa sen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen tuoton tuloutuksesta (1203/1999).

Tuoton tulouttamiseen sovelletaan kuitenkin 2 momentissa mainittua valtioneuvoston päätöstä 31 päivään joulukuuta 2017, ellei kyse ole vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhtiöön sijoitettujen varojen tuotosta. Tämän asetuksen 2 §:n 2 momenttia sovelletaan myös tällöin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Ville Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.