1353/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuonna 2017

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 22 §:n nojalla:

1 §
Omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Aluehallintoviraston maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvon mukainen kiinteä maksu, ovat liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet lukuun ottamatta 2 §:ssä tarkoitettuja suoritteita.

Muita maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) aluehallintoviraston viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta aluehallintovirastolle lain mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja niitä tarkastus- ja valvontatehtäviä, joiden maksuista säädetään liitteessä;

2) valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset aluehallintovirastossa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 tai 6 §:n nojalla maksuttomia;

4) aluehallintoviraston muu päätös, joka on tehty hakemuksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden omakustannusarvoa määrättäessä käytetään suoritteen tuottamiseen käytetyn työn omakustannushintana liitteen maksutaulukossa määrättyä työtunnin hintaa.

Tartuntatautilain (583/1986) mukaisen mikrobiologian laboratorion hyväksymisestä perittävään maksuun lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamastaan mainitun lain 10 §:n mukaisesta lausunnosta perimä maksu.

2 §
Alennetun omakustannusarvon mukaiset maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista aluehallintovirasto perii liitteen maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun, ovat:

1) yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös;

2) tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta;

3) kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:n tarkoittama muun päätöksenteon järjestäminen;

4) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettu päätös;

5) ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupa ja muu ympäristönsuojelulakiin perustuva päätös;

6) vesilain (587/2011) mukainen vesitalousasia ja muu vesilakiin perustuva päätös;

7) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen.

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua maksua ei peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottokaaren (705/2007) nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

3 §
Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen maksuttomuus

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 36 §:n mukaisesta määräyksestä ja 81 a §:n mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä ei peritä maksua. Maksua ei niin ikään peritä perusopetuslain (628/1998) eikä lukiolain (629/1998) mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä, taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä eikä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) tai ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain (672/2005) mukaiseen oikaisuvaatimukseen annettavasta päätöksestä.

Jos aluehallintovirasto muuttaa muuta oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä oikaisua vaatineen eduksi, maksua päätöksestä ei peritä.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia säännöksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei asiasta toisin säädetä. Jos aluehallintovirasto antaa yhden asiakirjan, joka sisältää useita tässä asetuksessa erikseen maksullisiksi säädettyjä päätöksiä, peritään niistä kustakin maksu tämän asetuksen mukaisesti.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteen mukaisesta maksusta.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä käsittelymaksua ellei liitteen maksutaulukossa ole toisin määrätty. Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoin. Kun liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Aluehallintovirastojen maksullisia suoritteita, joiden maksut aluehallintovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus- konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity aluehallintoviraston toimintaan;

2) postituspalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, julkaisut ja sähköiset tietotuotteet sekä tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen aluehallintovirastojen julkaisuissa;

5) aluehallintoviraston hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

6) asuntokauppalain (843/1994) mukaisten turva-asiakirjojen sekä ryhmärakennuttamislaissa (190/2015) tarkoitettujen ryhmärakennuttamisasiakirjojen säilyttäminen;

7) jäljennösten ottaminen;

8) muut virastopalvelut.

6 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää aluehallintovirasto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

7 §
Ahvenanmaan valtionviraston maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan valtionviraston suoritteisiin.

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaessa maakunnan alueella liikennelupiin sekä ajoneuvoverotukseen liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään valtionviraston mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön näiden suoritteiden maksullisuudesta antamaa asetusta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty.

Ahvenanmaan valtionvirasto perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin alusrekisterisuoritteista perittävistä maksuista on erikseen liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetty.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä tämän asetuksen voimaan tullessa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Jaska Siikavirta

Liite

MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut julkisoikeudelliset suoritteet

Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.

1 Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990), terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994), yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain (922/2011) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) nojalla perittävät maksut

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa 2 500
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös:
- uuden toimintayksikön perustaminen 1 875
- muu muutospäätös 625
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevaan lupaan, uuden toimintayksikön perustamista koskevaan luvan muutospäätökseen tai muuhun luvan muutospäätökseen liittyvä toimintayksikön tarkastus 1 250 € / toimintayksikkö
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin:
- palveluasumistoiminta 1000
- muu toiminta 560
Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetun muutoksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin:
- palveluasumisyksikön lisääminen 625
- uuden kunnan lisääminen 125
- muu muutos 310
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa:
- sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 € / toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu ympärivuorokautinen toiminta 2 000 € / enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- muu lupa 1 200 € / enintään 5 toimintayksikköä tai toimipaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä tai toimipaikalta
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös:
- uusi sairaala tai kuntoutuslaitos 3 500 € / toimintayksikkö tai toimipaikka
- muu uusi toimintayksikkö, toimipaikka tai asemapaikka 800 €/ enintään 5 toimintayksikköä, toimipaikkaa tai asemapaikkaa, lisäksi 500 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä, toimipaikalta tai asemapaikalta
- uuden toimintayksikön tai toimipaikan perustaminen toisen vastaavaa luvanvaraista toimintaa harjoittavan yksityisen palveluntuottajan toimitiloihin 500 € / enintään 5 toimintayksikköä tai toimipaikkaa, lisäksi 250 € kultakin alkavalta 5 toimintayksiköltä tai toimipaikalta
- yksityisten terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen 240
- muu luvan muutospäätös 400
Usean samassa tilassa toimivan palveluntuottajan muuttaessa samanaikaisesti uusiin toimitiloihin peritään tiloja hallitsevalta palveluntuottajalta uuden toimipaikan perustamista koskevan luvan muutospäätöksen maksu. Muilta mukana muuttavilta palveluntuottajilta peritään luvan muutospäätöksen maksuna 250 euroa.
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin 240
Ilmoituksenvaraisten rekisteritietojen muutoksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin jos kyseessä on uuden toimipaikan tai toimitilan lisäys tai sijainnin muutos taikka palvelualojen lisäys 80
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu 310
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksu 200
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen käsittely 600
Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen muutoksen käsittely 200
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tarkoitettu vastuuhenkilön hyväksyminen 240
Rekisteriote yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteristä 20

Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Jos palvelujen tuottaja on lopettanut toimintansa ja ilmoittanut siitä aluehallintovirastolle lopettamisvuonna viimeistään 31 päivänä maaliskuuta, ei kyseiseltä vuodelta peritä vuosimaksua.

Jos samalla hakemuksella tai ilmoituksella tehdään lupaan tai rekisteröintiin useita muutoksia, peritään muutosten käsittelystä korkeintaan vastaavanlaista uutta lupaa tai rekisteröintiä vastaava maksu.

Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuosimaksujen tuotosta 40 % tuloutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksujen tulouttamisesta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle säädetään yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1053/2011).

Alkoholilain (1143/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten nojalla perittävät maksut

Alkoholijuomien toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa 620
Toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 430
Tilapäinen enintään 200 asiakaspaikan anniskelulupa 430
Tilapäinen enintään 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 195
Tilapäinen anniskelulupa, jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa 620
Tilapäinen yli 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva anniskelu- tai vähittäismyyntilupa 430
Jos luvanhakija hakee samalla kertaa kahta tai useampaa edellä mainittua anniskelulupaa, alennettua maksua sovelletaan myös silloin siten, että suurin käsittelymaksu peritään alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuna.
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkamista koskeva lupa 320
Anniskeluajan jatkamista koskevan luvan erillinen valvonnan vuosimaksu 135
Anniskelualueen muutoslupa 195
Ilmoitusmaksu anniskelualueen laajentamisesta 90
Ilmoitusmaksu omistussuhteiden, vastuuhenkilön tai vastuuhenkilöiden muuttumisesta 215
Muu anniskelua koskeva lupa 215
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 255
Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 390
Luovutuspaikkalupa 390
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 215
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 90
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myymälältä 120
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 390
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 215

Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut

Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuotuinen valvontamaksu seuraavasti:

Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0-1 999 litraa vuodessa 110
Anniskelun määrä 2 000-49 999 litraa vuodessa 215
Anniskelun määrä 50 000-99 999 litraa vuodessa 320
Anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa 430

Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0-99 litraa vuodessa 110
Anniskelun määrä 100-1 999 litraa vuodessa 215
Anniskelun määrä 2 000-9 999 litraa vuodessa 430
Anniskelun määrä 10 000 litraa tai enemmän vuodessa 805

Uudelta vähittäismyynnin, anniskelun tai anniskeluajan jatkamista koskevan luvan luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vähittäismyynnin, anniskelun ja anniskeluajan jatkamisen valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4.

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

Muut päätökset

Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain (497/2013) mukaiset päätökset
- suppea hankelupa: hankkeessa yksittäisiä toimenpiteitä, joiden vakavuusluokka on korkeintaan kohtalainen 650
- normaali hankelupa: hankkeessa yksi tai useampi osahanke, toimenpiteiden vakavuusluokat voivat vaihdella 1 080
- laaja hankelupa: hankkeessa huomattavan paljon erilaisia osahankkeita, toimenpiteiden vakavuusluokat vaihtelevat 2 700
- hankeluvan muutos, joka edellyttää hankelupalautakunnan käsittelyn 325
- hankeluvan muutos, joka ei edellytä hankelupalautakunnan käsittelyä 110
- hankkeen suunnittelijan pätevyys 215
- hankeluvan takautuvasta arvioinnista peritään erikseen maksu, joka määräytyy takautuvaan arviointiin käytetyn työajan perusteella työtunnin hinnan ollessa 86 € / h.
Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaiset päätökset
- eläinkuljettajalupa 650
- eläinkuljettajalupa, jos luvanhakijalla on vain yksi kuljetusväline 350
- muutos eläinkuljettajalupaan 270
- maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus 195
- maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus, joka myönnetään eläinkuljettajaluvan tai eläinkuljettajaluvan muutoksen yhteydessä 110
- maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus 75
Eläinnäyttelylupa (sirkus, eläintarha, liikkuva ja pysyvä näyttely) 500
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 205
Eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 mukainen kelpoisuustodistus tai väliaikainen kelpoisuustodistus 60
Eläintautilain (441/2013) 10 §:n mukainen päätös pitopaikan terveysluokasta 86 € / h
Eläintautilain tai sen nojalla annettujen säännösten perusteella tehtävä eläinlääkärin valtuutus silloin, kun valtuutusta ei anneta eläintautilain mukaisen hyväksymispäätöksen yhteydessä 60
Tartuntatautilain (583/1986) mukaisen mikrobiologian laboratorion hyväksymisen maksu muodostuu siten, että perusmaksu on 380 euroa kun hyväksymistä haetaan yhdelle toimipisteelle ja kultakin seuraavalta samanaikaisesti hyväksyttäväksi haettavalta toimipisteeltä maksuun lisätään 55 € / toimipiste.Lisäksi maksuun lisätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman tartuntatautilain 10 §:n mukaisen lausunnon maksu.
Poronlihan tarkastusmaksu/ruhoMaksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta 2,5
Naudanlihan tarkastusmaksu/ruhoMaksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta 15
Muiden eläinten lihantarkastusmaksu/ruhoMaksu on kuitenkin vähintään 75 € / tarkastuskerta 2,5
Jos lihantarkastus tehdään elinkeinonharjoittajan pyynnöstä 17.00 - 22.00 välisenä aikana, maksu peritään 20 prosentilla korotettuna ja 22.00 -8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä 50 prosentilla korotettuna
Poroteurastamon hyväksyminen 380
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoituksen käsittely 110
Elintarvikelain (23/2006) mukainen alkoholijuomamyymälän tarkastus 220
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 150
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa kun hakijana yhteisö ja sovittelijoita on enemmän kuin yksi 250
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös 365
Lupa hautausmaan tai yksityisen haudan perustamiseen 420
Lupa ylläpitää krematoriota 800
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa 205
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 325
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteritietojen muutos, jossa on kyse vastaavan hoitajan muutoksesta tai vastuuvakuutuksen olennaisesta muutoksesta. 215
Yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen vahvistaminen 120
Yhdistyslain (503/1989) 4 §:ssä tarkoitettu lupa 300
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa 560
Luotonantajan rekisteröinti 325
Luotonantajan rekisteritietojen muutos 160
Luotonantajan valvonnan vuosimaksu 550
Perintätoimen lupapäätös 380
Perintätoimen vastaavan henkilön muutos 160
Lupa löytötavaratoimiston pitämiseen 380
Löytötavaratoimiston pitämistä koskevan luvan muutos 160
Valuutanvaihtotoiminnan rekisteröinti 270
Valuutanvaihtorekisterin rekisteritietojen muutos 160
Yrityspalvelurekisteröinti 270
Yrityspalvelurekisterin rekisteritietojen muutos 160
Hakemuksesta tehtävä metsästyslain (615/1993) 23 §:n mukainen päätös metsästyksen rajoittamisesta 86 €/ tuntiLisäksi asian käsittelyyn liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti.

Luotonantajan valvonnan vuosimaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.6., kun luotonantaja on luotonantajarekisterissä 1.6.

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitetut alennetun omakustannusarvon mukaiset suoritteet

Yhteisölainsäädäntöön kuuluva erityistä tarkastusta koskeva päätös 340
Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan määrääminen hakemuksesta 240
Kokouksen koolle kutsuminen tai yhdistyslain (503/1989) 22 §:n tarkoittama muun päätöksenteon järjestäminen 240
Yhteishallinnosta vuokrataloissa annetussa laissa (649/1990) ja asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/1990) tarkoitettu päätös 240
Talletuksen tai vakuuden vastaanottaminen 170 euroa. Talletukseen liittyvästä erityisestä sosiaalisesta syystä aluehallintovirasto voi määrätä maksun 50 prosenttia tätä alempana.Jos talletuksesta tai vakuudesta on odotettavissa enemmän kuin kaksi ulosmaksua, lisätään suoritteesta perittävään maksuun arvioitujen ulosmaksujen aiheuttamaa arvioitua työmäärää vastaava maksu. Työtunnin hinta on 50 euroa.Lisäksi talletuksen tai vakuuden vastaanottamiseen liittyvästä kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti.
2 Opetus- ja kulttuuritoimi –vastuualueen suoritteet
Perusopetuslaissa (628/1998) ja lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun erivapauden kelpoisuusvaatimuksista myöntäminen opettajalle ja rehtorille sekä taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun vastaavan erivapauden myöntäminen rehtorille 350

Varhaiskasvatuslaissa (36/1973) tarkoitetun yksityisen lasten päivähoidon maksuihin sovelletaan mitä edellä maksutaulukon kohdassa 1 on säädetty yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain mukaisista maksuista.

3 Ympäristölupavastuualueen suoritteet

Ympäristölupavastuualueen suoritteet ovat asetuksen 2 §:ssä tarkoitettuja alennetun omakustannusarvon mukaisia suoritteita.

3.1 Päätökset

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaiset ympäristöluvat ja muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Metsäteollisuus
- sellutehdas (80-140 htp) 47 740
- paperi- tai kartonkitehdas taikka muu massatehdas kuin sellutehdas (40-70 htp) 23 870
- lastulevy- tai kuitulevytehdas, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas (40-70 htp) 23 870
- viilutehdas (15-25 htp) 8 680
- liimapuutehdas taikka muu liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas (20-35 htp) 11 940
- kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,5-12,5 htp) 4 340
- sahalaitos (10-15 htp) 5  430
- puun kyllästämö (15-25 htp) 8 680
- muu puuta tai puutuotteita kemikaaleilla suojaava laitos (15-25 htp) 8 680
Metalliteollisuus
- malmien pasutuslaitos tai sintraamo (70-120 htp) 41 230
- rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas (60-100 htp) 34 720
- muita kuin rautametalleja valmistava tehdas (70-120 htp) 41 230
- valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30-50 htp) 17 360
- akkutehdas (15-25 htp) 8 680
- rautametallin valssaamo (40-70 htp) 23 870
- rautametallin takomo sekä muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö (20-35 htp) 11 940
- laivatelakka (20-35 htp) 11 940
- pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos (15-25 htp) 8 680
Energian tuotanto
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on
- yli 300 megawattia (MW) (40-60 htp) 21 700
- yli 150 MW - 300 MW (25-43 htp) 14 760
- 50-150 MW (15-25 htp) 8 680
- alle 50 MW (7-10 htp) 3 690
- ydinvoimalaitos (50-100 htp) 32 550
- hiilidioksidin talteenottolaitos (20-40 htp) 13 020
Kemianteollisuus
- titaanidioksidia valmistava tehdas (60-100 htp) 34 720
- hiilen oksideja valmistava tehdas (7,5-12,5 htp) 4 340
- muita epäorgaanisia peruskemikaaleja tai muita epäorgaanisia yhdisteitä valmistava tehdas (50-85 htp) 29 300
- orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas (45-78 htp) 26 690
- öljyn- tai kaasunjalostamo (70-120 htp) 41 230
- väriaineita tai pigmenttejä valmistava tehdas taikka maali-, väri- tai lakkatehdas (25-43 htp) 14 760
- muoviraaka-aineita valmistava tehdas (40-70 htp) 23 870
- muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas, kumitehdas tai liimatehdas (25-43 htp) 14 760
- tekokuituja valmistava tehdas (60-100 htp) 34 720
- räjähteitä, kasvinsuojeluaineita tai biosidejä valmistava tehdas (50-85 htp) 29 300
- seoslannoitteita valmistava tehdas (70-120 htp) 41 230
- lääkeaineita sisältäviä tuotteita tai välituotteita valmistava tehdas (25-43 htp) 14 760
- pesuaineita valmistava tehdas (12-20 htp) 6 940
- mineraaliöljytuotteita valmistava tehdas (20-40 htp) 13 020
- alkoholitehdas (15-25 htp) 8 680
- makeutusainetehdas (25-43 htp) 14 760
- tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas (25-43 htp) 14 760
Polttoaineiden valmistus taikka kemikaalien tai polttoaineiden varastointi tai käsittely
- polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
- säiliötilavuus on vähintään 10 000 m3 (14-25 htp) 8 460
- säiliötilavuus on vähintään 1 000 m3 ja alle 10 000 m3 (8-14 htp) 4 770
- hiilen, puun, turpeen tai muun polttoaineen kaasutus- tai nesteytyslaitos tai muu nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos (50-85 htp) 29 300
- kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka kovahiilen tai sähkögrafiitin valmistuslaitos (20-35 htp) 11 940
- koksaamo (70-120 htp) 41 230
- orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat, mukaan lukien toiminnat joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineista (20-35 htp) 11 940
Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden valmistus
- kaivostoiminta
- louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125 htp) 43 400
- louhintamäärä 100 000-500 000 t/a (40-70 htp) 23 870
- louhintamäärä alle 100 000 t/a (30-40 htp) 15 190
- koneellinen kullankaivuu
- vuotuinen kaivumäärä yli 1 000 m3 (10-15 htp) 5 430
- vuotuinen kaivumäärä enintään 1 000 m3 (5-10 htp) 3 260
- malmin tai mineraalin rikastamo (40-70 htp) 23 870
- turvetuotanto
- tuotantoalue yli 150 hehtaaria (40-60 htp) 21 700
- tuotantoalue yli 50-150 hehtaaria (25-40 htp) 14 110
- tuotantoalue yli 10-50 hehtaaria (15-25 htp) 8 680
- tuotantoalue enintään 10 hehtaaria (8-12 htp) 4 340
- asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos (40-70 htp) 23 870
- sementtiklinkkeri- tai sementtitehdas (30-50 htp) 17 360
- kalkkitehdas (25-43 htp) 14 760
- mineraalivillatehdas tai muu mineraalien sulatus (30-50 htp) 17 360
- lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (25-43 htp) 14 760
- keraamisia tuotteita valmistava tehdas (15-25 htp) 8 680
- kipsilevytehdas (25-43 htp) 14 760
- kivenlouhimo (YSL ja maa-aineslupa) (20-30 htp) 10 850
- kiinteä murskaamo (10-20 htp) 6 510
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
- nahkatehdas (30-50 htp) 17 360
- turkismuokkaamo (15-25 htp) 8 680
- kuitukangastehdas, tekstiilikuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä suorittava laitos (12-21 htp) 7 160
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (25-43 htp) 14 760
- sokeritehdas(25-43 htp) 14 760
- tärkkelystehdas (25-43 htp) 14 760
- kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas taikka margariinitehdas (25-43 htp) 14 760
- vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas (15-25 htp) 8 680
- teurastamo (25-43 htp) 14 760
- panimo, siideriä tai viiniä valmistava tehdas, muu virvoitus- tai alkoholijuomatehdas tai hiivatehdas (15-25 htp) 8 680
- luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas (15-25 htp) 8 680
- muu kuin edellä tarkoitettu kasvi- tai eläinperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden tai rehujen käsittely- ja jalostuslaitos (15-25 htp) 8 680
Kalankasvatus
- kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos
- lisäkasvu yli 100 000 kg/a (30-50 htp) 17 360
- lisäkasvu 30 000-100 000 kg/a (20-30 htp) 10 850
- lisäkasvu alle 30 000 kg/a (10-20 htp) 6 510
- luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä (8-14 htp) 4 770
Eläinsuojat ja turkistarhat
Maksuluokka 1 (25-40 htp):Eläinsuoja, joka on tarkoitettu - vähintään 300 lypsylehmälle (3 240 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 800 lihanaudalle (4 560 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 1 000 täysikasvuiselle emakolle (2 600 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 4 000 lihasialle (4 000 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 120 000 munituskanalle (8 400 eläinyksikköä tai suurempi) tai
- vähintään 200 000 broilerille (6 000 eläinyksikköä tai suurempi)Turkistarha, joka on tarkoitettu- vähintään 8 000 siitosnaarasminkille tai -hillerille tai yhteensä vähintään 49 600 minkille tai hillerille (1 440 eläinyksikköä tai suurempi) tai- vähintään 2 400 siitosnaarasketulle tai -supille tai yhteensä vähintään 16 800 ketulle tai supille (984 eläinyksikköä tai suurempi).Muu kuin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 a) tai b) alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 4 000. Eläinsuoja tai turkistarha, jonka toimivaltainen lupaviranomainen, määräytyy ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 d) kohdan nojalla ja eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on vähintään sama tai suurempi kuin yllä suluissa mainitun sen tuotantoeläimen eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä on muodostunut suurimmaksi. 14 110
Maksuluokka 2 (15-25 htp):Eläinsuoja, joka on tarkoitettu - vähintään 150 lypsylehmälle (1 620 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 400 lihanaudalle (2 280 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 500 täysikasvuiselle emakolle (1 300 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 2 000 lihasialle (2 000 eläinyksikköä tai suurempi), - vähintään 60 000 munituskanalle (4 200 eläinyksikköä tai suurempi), tai- vähintään 100 000 broilerille (3 000 eläinyksikköä tai suurempi).Turkistarha, joka on tarkoitettu- vähintään 4 000 siitosnaarasminkille tai -hillerille tai yhteensä vähintään 24 800 minkille tai hillerille (720 eläinyksikköä tai suurempi) tai- vähintään 1 400 siitosnaarasketulle tai -supille tai yhteensä vähintään 9 800 ketulle tai supille (574 eläinyksikköä tai suurempi). 8 680
Muu kuin ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 a) tai b) alakohdassa mainitun eläinlajin eläinsuoja tai turkistarha, jonka eläinyksikkömäärä ympäristönsuojelulain liitteen 3 taulukon 1 eläinyksikkökertoimilla laskettuna on vähintään 2 000.Eläinsuoja tai turkistarha, jonka toimivaltainen lupaviranomainen, määräytyy ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § 2 momentin 11 d) kohdan nojalla ja eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlaskettu eläinyksikkömäärä on vähintään sama tai suurempi kuin yllä suluissa mainitun, sen tuotantoeläimen eläinyksikkömäärä, joka eläinsuojan tai turkistarhan yhteenlasketussa eläinyksikkömäärässä on muodostunut suurimmaksi.
Maksuluokka 3 (10-13 htp):-Muu eläinsuoja tai muu turkistarha 4 990
Liikenne
- satama tai lastaus- taikka purkulaituri (20-34 htp) 11 720
- suuri lentoasema (50-85 htp) 29 300
- muu lentoasema (25-43 htp) 14 760
- kemikaaliratapiha tai terminaali, jossa siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen (12-21 htp) 7 160
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
- jätevedenpuhdistamo
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 100 000 (40-60 htp) 21 700
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 50 000-100 000 (25-40 htp) 14 110
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan 4 000-50 000 (15-25 htp) 8 680
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan vähintään 100 ja alle 4 000 tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen viemäriin (10-15 htp) 5 430
- teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, direktiivilaitos (25-40 htp) 14 110
- teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo, muut (10-20 htp) 6 510
- kaatopaikka
- vaarallisen jätteen kaatopaikka 40-60 htp) 21 700
- tavanomaisen jätteen kaatopaikka (40-60 htp) 21 700
- yli 100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (20-30 htp) 10 850
- 50 000-100 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (15-20 htp) 7 600
- ympäristönsuojelulain 115 §:ssä tarkoitettu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue (40-65 htp) 22 790
- ympäristönsuojelulain 113 §:ssä tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue (30-50 htp) 17 360
- vaarallisen jätteen polttolaitos (80-140 htp) 47 740
- muu jätteenpolttolaitos tai jätteen rinnakkaispolttolaitos, johon sovelletaan ympäristönsuojelulain 108-110 §:ää sekä lain 107 §:n 2 momentin 2 kohdan c, f ja g alakohdan mukainen toiminta (40-65 htp) 22 790
- ruhojen tai eläinperäisen jätteen käsittelylaitos (15-30 htp) 9 770
- laitos tai paikka, jossa käsitellään muualla syntynyttä vaarallista jätettä (15-30 htp) 9 770
- vaarallisen jätteen maanalainen varastointi (70-120 htp) 41 230
- ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 13 h tarkoitettu vaarallisen jätteen väliaikainen varastointi (10-20 htp) 6 510
- kompostointilaitos (15-30 htp) 9 770
- biokaasulaitos (20-40 htp) 13 020
- pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle (15-30 htp) 9 770
- muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden käsittelylaitos, jossa käsitellään jätettä vähintään 20 000 tonnia vuodessa (15-30 htp) 9 770
Muu toiminta
- muu kuin ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 1 kohdassa 4 f tarkoitettu lannoitetehdas (10-20 htp) 6 510
- öljyn ja kaasun etsintäporaus ja esiintymän hyväksikäyttö sekä muu niihin liittyvä toiminta Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä, tuntihintainen laskutus 60 euroa / h.
Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely (6-10 htp) 3 470

1. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 29 §), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain71 §), direktiivilaitoksen luvan tarkistamista (ympäristönsuojelulain 81 §) tai määräaikaisen luvan mukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 89 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

2. Maksu peritään 35 prosenttia alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia korkeampana, jos työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua työmäärää suurempi.

3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 36 §:n nojalla siirtämän asian ja ympäristönsuojelulain 34 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen asioiden käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.

4. Ympäristönsuojelulain 46 §:ssä tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun voidaan lisätä muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Samanaikaisesti tehdystä luvan raukeamista (ympäristönsuojelulaki 88§) ja jälkihoitotoimien vahvistamista (ympäristönsuojelulaki 94§) koskevasta päätöksestä peritään 30 % luvan mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

5. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia, lainsäädännön tai lupapäätöksen edellyttämän suunnitelman, selvityksen tai muun niitä vastaavan käsittely taikka jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h.

6. Ympäristönsuojelulain 47 a §:n mukaisessa maa-ainesten ottamistoimintaa koskevassa asiassa peritään yhdistetty maksu siten, että korkeampaan maksuun lisätään toisen toiminnan käsittelymaksusta 50 %.

Vesilain (587/2011) mukaiset vesitalousasiat

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
- poikkeus vesilain 2 luvun 11 §:n kiellosta (3-5 htp) 1 740
Vesilain 3 luvun mukaiset asiat
- silta tai kuljetuslaite (4-8 htp) 2 600
- johto (3-5 htp) 1 740
- ruoppaus, kiviaineksen otto, vesialueen täyttö tai läjitys vesialueelle
- yli 200 000 m3 ktr (30-50 htp) 17 360
- yli 20 000-200 000 m3 ktr (15-30 htp) 9 770
- yli 4 000-20 000 m3 ktr (10-15 htp) 5 430
- 2 000-4 000 m3 ktr (5-10 htp) 3 260
- alle 2000 m3 ktr (2,5-4,5 htp) 1 520
- pohjapato tai muu kiinteä pato
- suuri padotusalue (koko yli 4 km2 ) (25-35 htp) 13 020
- keskikokoinen padotusalue (koko 0,1-4 km2 ) (15-25 htp) 8 680
- pieni padotusalue (koko alle 0,1 km2 ) (10-15 htp) 5 430
- tekojärvi sisältäen säännöstelyn
- yli 50 km2 (150-250 htp) 86 800
- yli 10-50 km2 (100-150 htp) 54 250
- 1-10 km2 (50-100 htp) 32 550
- alle 1 km2 (20-50 htp) 15 190
- rantojen pengerrys ja joen perkaus
- kuivatusalue yli 1 000 hehtaaria (40-70 htp) 23 870
- kuivatusalue 400-1 000 hehtaaria (20-35 htp) 11 940
- kuivatusalue alle 400 hehtaaria (10-18 htp) 6 080
- vähintään 20 venepaikan laituri (6-10 htp) 3  470
- alle 20 venepaikan laituri (3-5 htp) 1 740
- pelkästään yksityistä käyttöä varten rakennettava laituri 810
- kalatien rakentaminen (8-13 htp) 4 560
- kalataloudellinen tai luonnonsuojelutarkoituksessa tehtävä kunnostus 2 500
- maa-aineksen ottaminen yli 25 ha:n alueelta tai yli 200 000 m3 (30-50 htp) 17 360
- muu maa-aineksen ottaminen (8-15 htp) 4 990
- muu vesilain 3 luvun mukainen hanke (5-10 htp) 3 260
Veden ottamista koskevat asiat (4 luku)
- pinta- ja pohjaveden ottaminen yli 2 000 m3/d (10-20 htp) 6 510
- pinta- ja pohjaveden ottaminen 500-2 000 m3/d (8-13 htp) 4 560
- muu vedenottoasia (3,5-6,5 htp) 2 170
- suoja-alueen määrääminen (20-30htp) 10 850
- tunnelin rakentaminen pohjavesialueelle (10-18 htp) 6 080
- muu pohjavettä koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 520
Ojitusta koskevat asiat (5 luku)
- kuivatusalue yli 500 ha (40-60 htp) 21 700
- kuivatusalue 100-500 ha (20-30 htp) 10 850
- kuivatusalue alle 100 ha (8-16 htp) 5 210
- muu ojitusta koskeva asia (3-5 htp) 1 740
Keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen (6 luku)
- vesialue yli 4 km2 (35-45 htp) 17 360
- vesialue yli 1-4 km2 (25-35 htp) 13 020
- vesialue 0,1-1 km2 (15-25 htp) 8 680
- vesialue alle 0,1 km2 (10-15 htp) 5 430
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat (7 luku)
- yli 50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (110-200 htp) 67 270
- 10-50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (60-110 htp) 36 890
- alle 10 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (25-40 htp) 14 110
Voimalaitosta koskevat asiat (8 luku)
- voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen järvialtaan säännöstelyä (60-110htp) 36 890
- voimalaitos ja yli 50 km2:n vesialueen säännöstely (150-260 htp) 88 970
- voimalaitos ja 10-50 km2:n vesialueen säännöstely (110-180 htp) 62 930
- voimalaitos ja alle 10 km2:n vesialueen säännöstely (75-130 htp) 44 490
- mylly tai alle yhden megawatin pienvoimala (15-30 htp) 9 770
- muu vesivoimaa tai voimalaitosta koskeva asia (20-50) 15 190
Puutavaran uittoa koskevat asiat (9 luku)
- yksi vakinainen toimintapaikka (10-18 htp) 6 080
- lisämaksu alkaen toisesta toimintapaikasta toimintapaikkaa kohti 1 920
- muu uittoa koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 520
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita koskevat asiat
- julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen (15-25 htp) 8 680
- yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen (7-13 htp) 4 340
- väylän muuttaminen tai lakkauttaminen tai turvalaitteen asentaminen (3,5-6,5 htp) 2 170
Vesilain 12 luvun mukaisen vesioikeudellisen yhteisön perustaminen tai lakkauttaminen tai muu vesioikeudellista yhteisöä koskeva asia (2-6 htp) 1 740

1. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

2. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on taulukossa tai 1 kohdassa mainittua suurempi.

3. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu kuitenkin siten, että maksuun voidaan lisätä 50 prosenttia muiden vesitalousasioiden taulukon mukaisista maksuista. Jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 47 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään käsittelymaksuna ympäristölupia koskevan maksutaulukon ja sen kohtien 1-6 mukainen maksu ja puolet vesitalousluvan maksusta.

4. Jos kysymyksessä on muu vesilain mukainen asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea tai alhainen, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 60 euroa/h.

5. Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää.

3.2 Muut suoritteet
Korvausasia 60 euroa/h, enintään kuitenkin 9 000 euroa
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös 120
Haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun hallintopakkoasian tai korvausasian käsittelystä ei peritä maksua.
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana (vesilain 18 luvun 12 §) 870
Ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen lausuma (1-2 htp) 650
4 Työsuojelun vastuualueen suoritteet
Asbestipurkutyölupa 700
Panostajan pätevyyskirja 300
Panostajan uusi kortti 90
Ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 335
Panostajalain (423/2016) mukainen asiantuntijan hyväksyminen 100
Ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 325
Ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 350
Ulkomailla suoritetun asbestipurkutyöntekijän tutkinnon tunnustaminen 200
Työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 200
Aluehallintoviraston myöntämät työsuojelua koskevat poikkeusluvat eri säädösten nojalla 350

Laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa (395/2012) tarkoitetut alusten käyttöönottotarkastukset ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut. Maksut määritellään työhön käytettyyn aikaan perustuen. Työtunnin hinta on 70 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset.

5 Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen suoritteet
Väestösuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen myöntäminen 500
6 Muut suoritteet
Muu kuin edellä olevissa kohdissa mainittu hakemuksesta tehtävä päätös tai muu aluehallintoviraston maksullinen suorite 86 €/tunti
Diaaritodistus 35
Lainvoimaisuustodistus 35
Muu pyynnöstä annettu todistus lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota nimikirjasta 25
Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 40
Perinnässä olevien lainojen vuosimaksu 100

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.