1329/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) 12 ja 14 § sekä

lisätään lakiin uusi 12 a § seuraavasti:

12 §
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet ja niiden testaus

Kasvinsuojeluaineita saa levittää vain tähän tarkoitukseen sopivilla, hyväkuntoisilla ja turvallisilla välineillä. Levitysvälineet on puhdistettava käytön jälkeen.

Ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden levitykseen saa käyttää vain levitysvälineitä, joiden asianmukainen toiminta on varmistettu säännöllisin väliajoin testaamalla, jollei 14 §:n 5 momentista muuta johdu. Levitysvälineiden testaaja laatii testauksesta pöytäkirjan ja merkitsee hyväksytyt levitysvälineet hyväksymismerkinnällä.

Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, välineiden kunnossapidosta ja testauksesta sekä hyväksymismerkinnästä annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

12 a §
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden riskien arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioi kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden käytöstä aiheutuvat riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Riskien arviointiin sisältyy levitysvälineiden käytön laajuutta koskeva arviointi.

Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineiden levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

14 §
Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testausaikataulu ja testausta koskevat poikkeukset

Ammattimaisessa käytössä olevat kasvinsuojeluaineiden levitysvälineet on testattava vähintään viiden vuoden välein vuoden 2020 loppuun saakka ja sen jälkeen vähintään kolmen vuoden välein. Uusi kasvinsuojeluaineiden levitysväline, joka täyttää koneiden turvallisuudelle asetetut vaatimukset, on testattava vähintään kerran viidessä vuodessa sen hankkimisesta.

Riskien arvioinnin perusteella voidaan soveltaa 1 momentissa säädetystä poikkeavia testausaikatauluja:

1) kasvinsuojeluaineiden levitysvälineisiin, joita ei käytetä kasvinsuojeluaineiden ruiskuttamiseen;

2) reppuruiskuihin ja muihin kasvinsuojeluaineiden kannettaviin levitysvälineisiin;

3) muihin kasvinsuojeluaineiden levitysvälineisiin, joiden käyttö on erittäin vähäistä.

Poikkeavia testausaikatauluja ei voida kuitenkaan soveltaa junaan tai ilma-alukseen asennettuun kasvinsuojeluruiskuun eikä yli kolme metriä leveällä puomilla varustettuun kasvinsuojeluruiskuun, mukaan lukien kylvölaitteisiin asennetut puomilla varustetut kasvinsuojeluruiskut.

Tarkemmat säännökset kasvinsuojeluaineen levitysvälineisiin sovellettavista testausaikatauluista annetaan riskien arvioinnin perusteella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää, että testauksesta vapautetaan kannettavat kasvinsuojeluaineen levitysvälineet ja reppuruiskut, jos niiden käytöstä ei 12 a §:n mukaisen riskien arvioinnin perusteella arvioida aiheutuvan riskiä terveydelle tai ympäristölle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä lailla muutettujen säännösten nojalla kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (341/2016) jää edelleen voimaan.

HE 192/2016
MmVM 18/2016
EV 203/2016

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.