1207/2016

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään valtion talousarvion mukaisen tieliikenteen turvallisuus-toiminnan edistämistä koskevan valtionavustuksen myöntämisen tarkemmista perusteista.

Valtionavustuksesta säädetään lisäksi valtionavustuslaissa (688/2001).

2 §
Valtionavustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtionavustusta voidaan myöntää:

1) yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan;

2) tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.

Edellä 1 ja 2 kohdan mukaista valtionavustusta voidaan kohdistaa myös maastoliikenteen turvallisuustoimintaan.

Valtionavustuksen myöntämisestä päättää Liikenteen turvallisuusvirasto.

Liikenteen turvallisuusviraston pääjohtajan on viraston työjärjestyksessä määrättävä virkamies vastaamaan 3 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen tie- ja maastoliikenne-onnettomuuksien tutkintaan myönnettävien valtionavustusten valmistelun riippumattomuudesta.

3 §
Valtionavustuksen myöntäminen yleiseen tieliikenteen turvallisuustoimintaan

Valtionavustusta voidaan myöntää yleisavustuksena lailla säädettyjen tieliikenteen turvallisuuden edistämiseen liittyvien tehtävien hoitamiseen. Valtionavustusta voidaan myöntää, jos avustuksen hakijan toiminta on:

1) valtakunnallista ja voittoa tavoittelematonta sekä kohdistuu kaikkiin tienkäyttäjäryhmiin ja kaikkiin ikäryhmiin tavoitteena ihmisten liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen; tai

2) kohdistuu tie- ja maastoliikenteen onnettomuustutkintaan ja siihen liittyvään onnettomuustietorekisterin ylläpitoon, tilastointiin, raportointiin ja yhteistyöhön.

Valtionavustusta voidaan lisäksi myöntää yleisavustuksena Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle tieliikenteen turvallisuuden edistämisestä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun toimintaan myönnettävän valtionavustuksen edellytyksenä on, että toimintaa varten on tehty vuotuinen toimintasuunnitelma, varojen käyttösuunnitelma ja keskipitkän aikavälin suunnitelma. Vuotuisessa toimintasuunnitelmassa on kuvattava ainakin:

1) toiminnan tavoitteet;

2) toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan;

3) arvio toiminnan vaikutuksista;

4) viestintäsuunnitelma.

Varojen käyttösuunnitelmassa on esitettävä varojen kohdistuminen 1 ja 2 momentin mukaiseen toimintaan ja sen järjestämiseen. Keskipitkän aikavälin suunnitelmassa on kuvattava toiminnan lähivuosien tavoitteet ja painopisteet sekä esitettävä toiminnan keskeiset kehittämistoimenpiteet.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään toiminnasta ja sen järjestämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuvia nettokustannuksia.

4 §
Tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin myönnettävä valtionavustus

Valtionavustusta voidaan myöntää hankeavustuksena:

1) tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista edistäviin ensisijaisesti alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin;

2) tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä 1 momentin 1 kohdan mukaiseen tarkoitukseen on, että hankkeesta tai kokeilusta on tehty hankesuunnitelma, jossa on esitetty ainakin:

1) hankkeen tavoitteet ja arvio siitä, miten hanke edistää tieliikenteen turvallisuutta koskevien liikennepoliittisten tavoitteiden toteutumista;

2) resurssit ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi;

3) arvio toimenpiteiden vaikutuksista;

4) hankeaikataulu;

5) hankkeen viestintäsuunnitelma.

Valtionavustuksen myöntämisen edellytyksenä 1 momentin 2 kohdan mukaisiin tarkoituksiin on tutkimussuunnitelma, jossa on esitetty ainakin:

1) tutkimuksen sisältö ja tavoitteet ja miten tutkimus edistää tieliikenteen turvallisuutta koskevia valtakunnallisia tavoitteita;

2) tutkimuksen aikataulu, resursointi ja organisointi;

3) tutkimuksen raportointi ja viestintäsuunnitelma.

Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävinä kustannuksina pidetään:

1) 1 momentin 1 kohdassa mainituissa kehittämis- ja kokeiluhankkeissa suunnittelusta, projektinhallinnasta ja toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia, joista on vähennetty hankkeen tulot, joita ovat hankkeeseen saatu Euroopan unionin tai muu rahoitus sekä hankkeen mahdolliset myynti-, vuokraus- tai muut tulot;

2) 1 momentin 2 kohdassa mainituissa tutkimushankkeissa tutkimuskustannuksia, joista on vähennetty hankkeen tulot, joita ovat hankkeeseen saatu Euroopan unionin tai muu rahoitus sekä hankkeen mahdolliset myynti-, vuokraus- tai muut tulot.

Valtionavustusta voidaan myöntää hankeavustuksena kunnalle, kuntayhtymälle sekä muulle voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle. Valtionavustusta ei kuitenkaan voida myöntää tahoille, joille on myönnetty 3 §:n mukaista yleisavustusta.

5 §
Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöjohtaja
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.