1200/2016

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen (423/2011) liite, sellaisena kuin se on osaksi asetuksissa 1/2012 ja 850/2013, ja

muutetaan 6 § ja 9 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1367/2015, seuraavasti:

6 §
Ajokorttimerkinnät ja koodit

Ajokorttiin liitettyjä ehtoja, rajoituksia ja muita tietoja merkittäessä on käytettävä ajokorteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY liitteessä I olevan 3 kohdan ajokortin kääntöpuolta koskevan a alakohdan 12 alakohdassa, sellaisena kuin se on komission direktiivissä (EU) 2015/653, lueteltuja yhdenmukaistettuja Euroopan unionin koodeja.

Vain Suomessa, Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta, käytössä olevat kansalliset koodit ovat:

103: Ajokortin kaksoiskappale, jossa koodin yhteyteen merkitään kaksoiskappaleen järjestysnumero;

105: Poikkeuslupa;

111: Alkolukko;

113 Terveysperusteinen alkolukko;

114 Valvottu ajo-oikeus, joka vastaa ajokorttilain 68 a §:n 3 momentissa tarkoitettua vain Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta voimassa olevaa ajo-oikeutta;

120: AM-luokka, mopo;

121: AM-luokka, kevyt nelipyörä;

131: Ajokorttilain 5 §:n 4 momentissa rajoitettu ajo-oikeus.

9 §
Ulkomaisen ajokortin tietojen merkitseminen

Muussa EU- tai ETA-valtiossa annettua ajokorttia vaihdettaessa ajokortissa olevat yhdenmukaistetut koodit on siirrettävä annettavaan ajokorttiin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Komission direktiivi (EU) 2015/653 (32015L0653); EUVL L 107; 25.4.2015, s. 68

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2016

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.