1113/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tupakointitiloista annetun valtioneuvoston asetuksen (601/2016) nimike sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

tupakointitiloista ja tupakointikiellon hakemisesta asuntoyhteisöön

4 a §
Asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskeva hakemus

Tupakkalain (549/2016) 79 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa on oltava:

1) liitteenä asuntoyhteisön päätös, joka osoittaa asuntoyhteisön oikeuden hakemuksen tekemiseen;

2) selvitys haetun tupakointikiellon kohteesta jaoteltuna sisätiloihin, parvekkeisiin ja ulkotiloihin;

3) hakemuksen kohteena olevien tilojen haltijoiden yhteystiedot, jotka ovat asuntoyhteisön tiedossa; lisäksi on ilmoitettava asuntoyhteisön tiedossa olevasta, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä tarkoitetusta turvakiellosta;

4) selvitys tilan haltijoiden kuulemisessa käytetyistä menettelyistä sekä kuulemisessa esitetyistä puoltavista ja vastustavista kannanotoista;

5) rakenteellinen tai muu selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitetuista tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle, toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin.

Jos hakemus koskee tupakointikiellon määräämistä asuinhuoneiston asuintilaan, hakemuksessa on lisäksi oltava selvitys siitä, että:

1) savun kulkeutumista ei ole mahdollista rakenteiden korjaamisella tai muuttamisella kohtuudella ehkäistä;

2) asuintilan haltijalle on varattu mahdollisuus ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Jos asuntoyhteisö saa tiedon hakemuksessa tarkoitetun tilan haltijan vaihtumisesta ennen kuin kunta on tehnyt asiassa päätöksen, asuntoyhteisön on päivitettävä 1 momentin 3 kohdan nojalla annetut tiedot.

4 b §
Asuntoyhteisön tupakointikiellon peruuttamista koskeva hakemus

Tupakointikiellon peruuttamista koskevassa hakemuksessa on:

1) yksilöitävä viranomaisen päätös, jota hakemus koskee;

2) esitettävä rakenteellinen tai muu selvitys muuttuneista olosuhteista, jotka ovat tehneet kiellon tupakkalain 79 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla tarpeettomaksi.

Jos hakijana on asuntoyhteisö, hakemuksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava 4 a §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Jos hakijana on tilan haltija, hakemuksessa on 1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi oltava 4 a §:n 1 momentin 2—3 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä selvitys siitä, että asuntoyhteisö ei olennaisesti muuttuneista olosuhteista huolimatta ole hakenut tupakointikiellon peruuttamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.