1090/2016

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) liitteen 1 kohta C2, sellaisena kuin se on asetuksessa 1308/2015, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä joulukuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/105/EY (32008L0105); EUVL L 348, 24.12.2008, s. 84

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Ari Kangas

Liite 1 kohta C2

C2) VESIPUITEDIREKTIIVIN MUKAISESTI VESIYMPÄRISTÖLLE VAARALLISEKSI JA HAITALLISEKSI AINEEKSI YKSILÖIDYN AINEEN YMPÄRISTÖNLAATUNORMIT

AA: vuosikeskiarvo.

MAC: sallittu enimmäispitoisuus.

Yksikkö: [μg/l] sarakkeissa (4)—(7)

[μg/kg tuorepaino] sarakkeessa (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
N:o Aineen nimi CAS-numero (1) AA-EQS (2) Sisämaan pintavedet (16) AA-EQS (2) Merivedet ja muut pintavedet MAC-EQS (4) Sisämaan pintavedet (16) MAC- EQS (4) Merivedet ja muut pintavedet EQS Ahven/ silakka (12)
(1) alakloori 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) antraseeni 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1
(3) atratsiini 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) bentseeni 71-43-2 10 8 50 50
(5) bromatut difenyyli-eetterit (5) 32534-81-9 0,14 0,014 0,0085
(6) kadmium ja kadmium-yhdisteet (veden kovuus-luokasta riippuen) (6) 7440-43-9 ≤ 0,08 (luokka 1) 0,08 (luokka 2) 0,09 (luokka 3) 0,15 (luokka 4) 0,25 (luokka 5) (3) 0,2 ≤ 0,45 (luokka 1) 0,45 (luokka 2) 0,6 (luokka 3) 0,9 (luokka 4) 1,5 (luokka 5) (3) ≤ 0,45 (luokka 1) 0,45 (luokka 2) 0,6 (luokka 3) 0,9 (luokka 4) 1,5 (luokka 5)
(6a) hiilitetra-kloridi (7) 56-23-5 12 12 ei sovelleta ei sovelleta
(7) C10-13-kloori-alkaanit (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) klorfenvinfossi 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) klorpyrifossi (klorpyrifossi-etyyli) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(9a) syklodieeni- torjunta-aineet: aldriini (7) dieldriini (7) endriini (7) isodriini (7) 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 Σ = 0,01 Σ = 0,005 ei sovelleta ei sovelleta
(9b) kokonais- DDT (7) (9) ei sovelleta 0,025 0,025 ei sovelleta ei sovelleta
para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 ei sovelleta ei sovelleta
(10) 1,2-dikloori-etaani 107-06-2 10 10 ei sovelleta ei sovelleta
(11) dikloori-metaani 75-09-2 20 20 ei sovelleta ei sovelleta
(12) di(2-etyyli-heksyyli)-ftalaatti (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 ei sovelleta ei sovelleta
(13) diuroni 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) endosulfaani 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) fluoranteeni 206-44-0 0,12 0,12 30
(16) heksakloori-bentseeni 118-74-1 0,05 0,05 10
(17) heksakloori-butadieeni 87-68-3 0,6 0,6 55
(18) heksakloori-syklo-heksaani 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) isoproturoni 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) lyijy ja lyijy-yhdisteet 7439-92-1 1,2 (13) (3) 1,3 14 (3) 14
(21) elohopea ja elohopea-yhdisteet 7439-97-6 0,07 (3) 0,07 20
(22) naftaleeni 91-20-3 2 2 130 130
(23) nikkeli ja nikkeli-yhdisteet 7440-02-0 4 (13) (3) 8,6 34 (3) 34
(24) nonyylifenolit (4-nonyyli-fenoli) (15) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) oktyylifenolit ((4-(1,1′,3,3′-tetrametyyli-butyyli)-fenoli)) 140-66-9 0,1 0,01 ei sovelleta ei sovelleta
(26) pentaklooribentseeni 608-93-5 0,007 0,0007 ei sovelleta ei sovelleta
(27) pentakloorifenoli 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) (11) ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta ei sovelleta
bentso(a)-pyreeni 50-32-8 0,27 0,027 5
bentso(b)- fluoranteeni 205-99-2 Ks. alaviite 11. Ks. alaviite 11. 0,017 0,017 Ks. alaviite 11.
bentso(k)- fluoranteeni 207-08-9 Ks. alaviite 11. Ks. alaviite 11. 0,017 0,017 Ks. alaviite 11.
bentso (g,h,i)-peryleeni 191-24-2 Ks. alaviite 11. Ks. alaviite 11. 8,2 × 10–3 8,2 × 10–4 Ks. alaviite 11.
indeno(1,2,3- cd)pyreeni 193-39-5 Ks. alaviite 11. Ks. alaviite 11. ei sovelleta ei sovelleta Ks. alaviite 11.
(29) simatsiini 122-34-9 1 1 4 4
(29a) tetrakloorieteeni (7) 127-18-4 10 10 ei sovelleta ei sovelleta
(29b) trikloorieteeni (7) 79-01-6 10 10 ei sovelleta ei sovelleta
(30) tributyylitinayhdisteet (tributyylitina-kationi) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) triklooribentseenit 12002-48-1 0,4 0,4 ei sovelleta ei sovelleta
(32) trikloori-metaani 67-66-3 2,5 2,5 ei sovelleta ei sovelleta
(33) trifluraliini 1582-09-8 0,03 0,03 ei sovelleta ei sovelleta
(34) dikofoli 115-32-2 ei sovelleta (10) ei sovelleta (10) 33
(35) perfluoro-oktaani-sulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS) 1763-23-1 36 7,2 9,1
(36) kinoksifeeni 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54
(37) dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet Katso alaviite 9 liitteessä1 kohdassa C1 ei sovelleta ei sovelleta Summa PCDD+PCDF+ PCB-DL 0,0065 μg.kg–1 TEQ (14)
(38) aklonifeeni 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012
(39) bifenoksi 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004
(40) sybutryyni 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016
(41) sypermetriini 52315-07-8 8 × 10–5 8 × 10–6 6 × 10–4 6 × 10–5
(42) diklorvossi 62-73-7 6 × 10–4 6 × 10–5 7 × 10–4 7 × 10–5
(43) heksabromi- syklododekaani (HBCDD) Katso alaviite 11 liitteessä 1 kohdassa C1 0,5 0,05 167
(44) heptakloori ja heptakloori-epoksidi 76-44-8/ 1024-57-3 3 × 10–4 3 × 10–5 6,7 × 10–3
(45) terbutryyni 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Tämä parametri on vuosikeskiarvona ilmaistu ympäristönlaatunormi (AA-EQS). Sitä sovelletaan kaikkien isomeerien kokonaispitoisuuteen, jollei toisin mainita. Keskiarvo lasketaan jokaisessa edustavassa seurantapisteessä kussakin pisteessä yhden vuoden aikana mitattujen tulosten aritmeettisena keskiarvona.

(3) Kadmiumia, lyijyä, elohopeaa ja nikkeliä (jäljempänä ”metalleja”) lukuun ottamatta tässä liitteessä määritetyt ympäristönlaatunormit ilmaistaan kokonaispitoisuuksina koko vesinäytteessä. Metallien ympäristönlaatunormi viittaa liukoiseen pitoisuuteen eli liuosfaasiin vesinäytteessä, joka on saatu suodattamalla 0,45 μm:n suodattimella tai jonkin muun vastaavan esikäsittelyn avulla. Arvioitaessa seurantatuloksia suhteessa ympäristönlaatunormeihin voidaan ottaa huomioon:

a) metallien ja metalliyhdisteiden luonnolliset taustapitoisuudet, lisäämällä ympäristönlaatunormiin arvio luontaisesta taustapitoisuudesta alla olevan taulukon mukaisesti,

b) veden kovuus, pH tai muut veden laadun parametrit, jotka vaikuttavat metallien biosaatavuuteen.

Luontaisen taustapitoisuuden arvion sekä ympäristönlaatunormin summa. Kohteissa, joissa pitoisuudet ovat geologisista syistä korkeita, voidaan asiantuntija-arviolla poiketa taustapitoisuuden arvoista.

kadmium nikkeli lyijy elohopea
μg/l (vesi)tausta + AA EQS μg/l (vesi)tausta +AA EQS μg/l (vesi)tausta + AA EQS µg/kg (ahven/silakka)tausta + EQS
Järvet
vähähumuksiset(väriluku Pt mg/l< 30) 0,02 + 0,08 = 0,1(luokka 1 ja 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,1 + 1,2 = 1,3 (13) 180 + 20 = 200
humuksiset(väriluku Pt mg/l30 – 90) 0,02 + 0,08 = 0,1(luokka 1 ja 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,2 + 1,2 = 1,4 (13) 200 + 20 = 220
runsashumuksiset(väriluku Pt mg/l> 90) 0,02 + 0,08 = 0,1(luokka 1 ja 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,7 + 1,2 = 1,9 (13) 230 + 20 = 250
Joet
kangas- ja savimaat(väriluku Pt mg/l < 90,valuma-alueen suo-% < 25) 0,02 + 0,08 = 0,1(luokka 1 ja 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,3 + 1,2 = 1,5 (13) 180 + 20 = 200
turvemaat(väriluku Pt mg/l > 90,valuma-alueen suo-% > 25) 0,02 + 0,08 = 0,1(luokka 1 ja 2) 1 + 4 = 5 (13) 0,5 + 1,2 = 1,7(13) 230 + 20 = 250
Rannikkovedet/merivesi 0,02 + 0,2 = 0,22 1 + 8,6 = 9,6 0,03 + 1,3 = 1,33 180 + 20 = 200

(4) Tämä parametri on sallittuna enimmäispitoisuutena ilmaistu ympäristönlaatunormi (MAC-EQS). Kun parametrin MAC-EQS kohdalle on merkitty "ei sovelleta", AA-EQS-arvojen katsotaan tarjoavan suojan lyhytaikaisilta pilaantumishuipuilta jatkuvissa päästöissä, koska ne ovat merkittävästi alhaisempia kuin akuutin myrkyllisyyden perusteella johdetut arvot. Ympäristönlaatunormin suurimman sallitun pitoisuuden soveltaminen tarkoittaa, että mitattu pitoisuus ei ylitä normia missään seurantapisteessä. Arviossa voidaan kuitenkin käyttää tilastollisia menetelmiä, kuten prosenttipisteitä, jotta MAC-EQS-arvon noudattamiselle voidaan määrittää hyväksyttävä luotettavuuden ja tarkkuuden taso.

(5) Bromattuihin difenyylieettereihin (N:o 5) kuuluvien aineiden osalta ympäristönlaatunormi viittaa yhdistenumeroiden 28, 47, 99, 100, 153 ja 154 pitoisuuksien summaan.

(6) Kadmiumin ja kadmiumyhdisteiden (N:o 6) osalta ympäristönlaatunormit vaihtelevat riippuen veden kovuudesta eriteltynä viiteen luokkaan: luokka 1 <40 mg CaCO3/l, luokka 2: 40 – <50 mg CaCO3/l, luokka 3: 50 – <100 mg CaCO3/l, luokka 4: 100 – <200 mg CaCO3/l ja luokka 5: ≥ 200 mg CaCO3/l)

(7) Tämä aine ei ole vesipuitedirektiivin mukaisesti priorisoitu aine, vaan muu pilaava aine; tällaisten aineiden kohdalla ympäristönlaatunormit vastaavat ennen 13 päivää tammikuuta 2009 sovelletussa lainsäädännössä vahvistettuja normeja.

(8)Tälle aineryhmälle ei ole annettu viitteellisiä parametreja. Viitteelliset parametrit on määriteltävä analyyttisellä menetelmällä.

(9) Kokonais-DDT on isomeerien 1,1,1-trikloori-2, 2-bis (p-kloorifenyyli)etaanin (CAS-numero 50-29-3), EU-numero 200-024-3), 1,1,1- trikloori-2 (o-kloorifenyyli)-2-(p-kloorifenyyli) etaanin (CAS-numero 789-02-6), EU-numero 212-332-5), 1,1-dikloori-2,2 bis (p-kloorifenyyli) etyleenin (CAS-numero 72-55-9, EU-numero 200-784-6), ja 1,1-dikloori-2,2 bis (p-kloorifenyyli) etaanin (CAS-numero 7254–8, EU-numero 200-783-0) summa.

(10) Näiden aineiden MAC-EQS:n määrittelemiseen ei ole käytettävissä riittävästi tietoja.

(11) Polyaromaattisiin hiilivetyihin (PAH) kuuluvien vaarallisten aineiden (N:o 28) osalta eliöstöä koskeva EQS viittaa bentso(a)pyreenin pitoisuuteen, myrkyllisyyteen, johon ne perustuvat. Bentso(a)pyreeniä voidaan pitää muiden polyaromaattisten hiilivetyjen indikaattorina, näin ollen ainoastaan bentso(a)pyreeniä on tarpeen seurata vertailumielessä eliöstöä koskeviin ympäristönlaatunormeihin nähden.

(12) Eliöstöä koskevat EQS:t liittyvät kaloihin, ellei toisin ilmoiteta. Sisämaan pintavesillä ja rannikkovesillä EQS mitataan ahvenesta ja avomerellä silakasta. Numeroiden 15 (fluoranteeni) ja 28 (polyaromaattiset hiilivedyt) osalta eliöstöä koskevat ympäristönlaatunormit viittaavat nilviäisiin. Kemiallisen tilan arvioimiseksi ei ole asianmukaista seurata fluoranteenia ja polyaromaattisia hiilivetyjä kaloissa. Numeron 37 (dioksiinit ja dioksiinin kaltaiset yhdisteet) osalta eliöstöä koskevat ympäristönlaatunormit viittaavat kaloihin asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB- yhdisteiden enimmäismäärien osalta 2 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1259/2011 (EUVL L 320, 3.12.2011, s. 18) liitteessä olevan 5.3 jakson mukaisesti.

(13) Nämä EQS:t tarkoittavat kyseisten aineiden biosaatavia pitoisuuksia.

(14) PCDD: polyklooratut dibentso-p-dioksiinit; PCDF: polyklooratut dibentsofuraanit, PCB-DL: dioksiinin kaltaiset polykloraatut bifenyylit;

TEQ: toksisuusekvivalentit Maailman terveysjärjestön vuoden 2005 toksisuusekvivalentteina.

(15) Nonyylifenolin ja nonyylifenolietoksylaattien kokonaistoksisuus ei saa ylittää ympäristönlaatunormia. Kokonaistoksisuus lasketaan kaavalla: ∑ (Cxx TEF),

TEF = toksisuusekvivalenttikerroin

Cx = kunkin nonyylifenolisen yhdisteen pitoisuus

toksisuusekvivalenttikerroin (TEF)
nonyylifenoli 1
nonyylifenolimono- ja dietoksylaatit 0,5

(16) Sisämaan pintavedet käsittävät joet ja järvet sekä niihin liittyvät keinotekoiset tai voimakkaasti muutetut vesimuodostumat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.