1085/2016

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain (1053/2010) 1 §:n 1 momentti, 3 § ja 5 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laissa 911/2014, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti ja 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Arviointielimien hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy hakemuksesta kansallisen lainsäädännön tai Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien koneiden, työvälineiden, henkilönsuojainten ja muiden vastaavien teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluja suorittavat arviointielimet toimimaan Euroopan unionin lainsäädännössä tarkoitettuina ilmoitettuina laitoksina tai muissa vastaavissa tehtävissä.


2 §
Arviointielimen hyväksymisen edellytykset

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen arviointielimen hyväksymisen edellytyksistä säädetään henkilönsuojainten osalta henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/425, jäljempänä henkilönsuojainasetus, sekä köysiratalaitteistojen osalta köysiratalaitteistoista ja direktiivin 2000/9/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/424, jäljempänä köysiratalaitteistoasetus.

3 §
Hyväksymisen hakeminen

Arviointielimen hyväksymistä  koskeva  hakemus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle.

Hakemukseen on liitettävä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston akkreditointiyksikön (FINAS-akkreditointipalvelu) akkreditointipäätös tai sen puuttuessa FINAS-akkreditointipalvelun tai sitä vastaavan riippumattoman asiantuntijaelimen antama muu vastaava selvitys 2 §:ssä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen hyväksymisen edellytysten täyttymisestä.

4 §
Arviointielimien toiminta

Edellä 2 ja 3 momentissa säädetystä poiketen arviointielimen toiminnasta henkilönsuojainten osalta säädetään henkilönsuojainasetuksessa ja köysiratalaitteistojen osalta köysiratalaitteistoasetuksessa.

5 §
Arviointielimen valvonta ja hyväksymisen peruuttaminen

Arviointielimen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kaikista sellaisista muutoksista, joilla voi olla vaikutusta 2 §:ssä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen hyväksymisen edellytysten täyttymiseen. Arviointielimen on annettava vuosittain kertomus toiminnastaan ministeriölle.

Jos arviointielin ei enää täytä 2 §:ssä tai Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjä hyväksymisen edellytyksiä tai noudata hyväksymispäätöksessä asetettuja ehtoja taikka sen toiminnassa muutoin esiintyy vakavia puutteita, sosiaali- ja terveysministeriön on kehotettava arviointielintä määräajassa korjaamaan epäkohta. Sosiaali- ja terveysministeriön on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos arviointielin ei korjaa epäkohtaa annetussa määräajassa.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2016.

Arviointielin, joka on hyväksytty henkilönsuojainten tai köysiratalaitteistojen ilmoitetuksi laitokseksi ennen tämän lain voimaantuloa, saa jatkaa toimintaansa ilmoitettuna laitoksena hyväksymispäätöksensä mukaisesti sen voimassaolon ajan, kuitenkin enintään 21 päivään huhtikuuta 2018.

Henkilönsuojainten ja köysiratalaitteistojen ilmoitetuksi laitokseksi hyväksymistä koskevaan hakemukseen, joka perustuu henkilönsuojaimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettuun neuvoston direktiiviin 89/686/ETY tai henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2000/9/EY sekä näitä koskeviin kansallisiin säädöksiin, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 21 päivään huhtikuuta 2018.

HE 183/2016
TyVM 8/2016
EV 159/2016
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 424/2016 (32016R0424); EUVL L 81, 31.3.2016, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 425/2016 (32016R0425); EUVL L 81, 31.3.2016, s. 51

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.