1071/2016

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tupakkaverosta annetun lain (1470/1994) 12 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1125/2010,

muutetaan 2 §:n 2 momentti ja liitteen verotaulukko C ja D, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti laissa 1203/1995 ja liitteen verotaulukko C ja D laissa 1497/2015, sekä

lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1203/1995, uusi 3 momentti ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1203/1995, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi, muu kuin edellä 1 momentissa mainittu tupakkaa sisältävä tuote sekä sähkösavukeneste.

7 §

Sähkösavukenesteellä tarkoitetaan tupakkalain 2 §:ssä tai Ahvenanmaan maakuntaa koskevassa vastaavassa lainsäädännössä tarkoitettua nikotiininestettä ja höyrystettäväksi tarkoitettua nikotiinitonta nestettä.

8 §

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen sähkösavukenesteen vero määrätään yksikköverona.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa valmistaa sähkösavukenesteitä, on haettava kuukauden kuluessa lain voimaantulosta valmisteverotuslaissa (182/2010) tarkoitettua verottoman varaston ja valtuutetun varastonpitäjän lupaa.

Verovelvollinen, joka on jättänyt 2 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta Tullille, on oikeutettu toimimaan hakemuksen mukaisesti valtuutettuna varastonpitäjänä tai rekisteröitynä vastaanottajana hakemuksen jättöpäivästä lukien siihen asti, kun Tulli on antanut hakemukseen päätöksen. Valmisteverotuslaissa säädettyjen luvan edellytysten täyttyessä lupa myönnetään takautuvasti lain voimaantulosta.

HE 138/2016
VaVM 16/2016
EV 172/2016

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Liite

VEROTAULUKKO C
Sovelletaan ajalla 1.1.—30.6.2017
Tuote Tuote-ryhmä Euroa/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 45,50/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 211,50/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit 2. 33,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 37,25/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 31,00/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 128,50/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
- nikotiiniton 7A. 0,30/ml
VEROTAULUKKO D
Sovelletaan 1.7.2017 lukien
Tuote Tuote-ryhmä Euroa/yksikkö Prosenttiavähittäismyynti-hinnasta
Savukkeet 1. 49,50/1000 kpl 52,0
-- Savukkeiden vähimmäisvero 1A. 223,00/1000 kpl
Sikarit ja pikkusikarit 2. 34,0
Piippu- ja savuketupakka 3. 41,50/kg 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4. 33,50/kg 52,0
-- Savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vähimmäisvero 4A. 135,50/kg
Savukepaperi 5. 60,0
Muu tupakkaa sisältävä tuote 6. 60,0
Sähkösavukeneste
- nikotiinipitoinen 7. 0,30/ml
- nikotiiniton 7A. 0,30/ml

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.