1064/2016

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan arvonlisäverolain (1501/1993) 1 §:n 2 momentti,

muutetaan 28 ja 29 §, 32 §:n 2 momentti, 67 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 78 ja 118 § sekä 209 b §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 29 § osaksi laeissa 1218/1994, 1257/1996 ja 1392/2010, 32 §:n 2 momentti laissa 905/2010, 67 § ja sen edellä oleva väliotsikko laissa 886/2009, 78 § osaksi laissa 1486/1994, 118 § laissa 1486/1994 ja 209 b §:n 3 momentti laissa 399/2012, sekä

lisätään 8 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 686/2010, uusi 3 momentti, 32 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 905/2010, uusi 4 momentti ja 43 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, uusi 2 momentti seuraavasti:

8 c §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palveleviin koneisiin, laitteisiin tai kalusteisiin kohdistuviin palveluihin.

28 §

Kiinteistöllä tarkoitetaan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 282/2011 13 b artiklassa määriteltyä kiinteää omaisuutta.

29 §

Sen estämättä, mitä 27 §:ssä säädetään, veroa suoritetaan:

1) rakentamispalvelun myynnistä;

2) maa- tai kiviaineksen otto-oikeuden, metsän hakkuuoikeuden tai metsästys- taikka kalastusoikeuden myynnistä;

3) hotelli- ja leirintäaluetoiminnassa sekä niihin verrattavassa majoitustoiminnassa tapahtuvasta huoneiden, leirintäpaikkojen, mökkien ja muiden sellaisten tilojen käyttöoikeuden luovuttamisesta;

4) kokous-, näyttely- tai urheilutilan taikka muun sellaisen tilan käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovuttamisesta;

5) alueiden vuokrauksesta kulkuneuvojen paikoitusta varten;

6) sataman tai lentokentän luovuttamisesta vesi- tai ilma-alusten käyttöön;

7) kiinteistöön pysyvästi asennettujen koneiden ja laitteiden vuokrauksesta;

8) säilytyslokeroiden käyttöoikeuden luovuttamisesta;

9) ilmoitus- tai mainostilan, ajanviete- tai virvoitusjuoma-automaatin tai muun sellaisen laitteen taikka pelin vaatiman tilan luovuttamisesta kiinteistöltä;

10) yleisen tien tai rautatien kokonaishoitopalvelun luovuttamisesta valtiolle.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetulla kokonaishoitopalvelulla tarkoitetaan yleisen tien tai rautatien rakentamis- ja kunnossapitopalvelua, josta saatava vastike määräytyy liikennemäärän tai muun vastaavan tien tai rautatien käyttöä kuvaavan suoritemäärän (liikennesuoritteen) perusteella.

32 §

Kiinteistön omistajan tai haltijan ei ole suoritettava veroa, jos hänen kalenterivuoden aikana suorittamistaan kiinteistöhallintapalveluista aiheutuneet palkkakustannukset sosiaalikuluineen eivät ylitä 50 000 euroa.


Kiinteistöhallintapalveluja eivät ole kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palveleviin koneisiin, laitteisiin tai kalusteisiin kohdistuvat palvelut.

43 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen arvopapereiden myyntiin ja välitykseen sovelletaan, mitä kiinteistön myynnistä ja välityksestä säädetään.

Kiinteistöön liittyvät palvelut
67 §

Kiinteistöön liittyvät palvelut on myyty Suomessa, jos kiinteistö sijaitsee täällä.

Kiinteistöön liittyvinä palveluina pidetään muun muassa asiantuntija- ja kiinteistönvälityspalveluja, majoituspalveluja, käyttöoikeuksien myöntämistä kiinteään omaisuuteen sekä rakentamispalveluja.

78 §

Veron perusteesta saadaan vähentää:

1) ostajalle annettu, verollista myyntiä koskeva vuosi- ja vaihtoalennus, osto- ja myyntihyvitys, ylijäämänpalautus sekä muu sellainen oikaisuerä;

2) ostajalle verollista myyntiä koskevan sopimuksen mitätöimisen, peruuttamisen tai purkamisen johdosta annettu oikaisuerä;

3) verollisena ilmoitettua myyntiä koskeva luottotappio;

4) palautetuista pakkauksista ja kuljetustarvikkeista suoritettu korvaus.

Edellä 1 momentin 3 kohdan perusteella vähennetystä luottotappiosta myöhemmin kertynyt määrä lisätään veron perusteeseen.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu määrä ei sisällä veron osuutta.

118 §

Jos ostajaa hyvitetään 78 §:n 1 momentin 1 tai 4 kohdassa tai 78 a §:ssä tarkoitetuilla määrillä, vähennettyä veroa on vastaavasti oikaistava.

Jos hankintaa koskevan vähennyksen tekemisen jälkeen sopimus on mitätöity, peruutettu tai purettu, vähennettyä veroa on oikaistava.

209 b §

Myyjän on annettava lasku myös 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja myyntejä koskevista:

1) ennakkomaksuista, ei kuitenkaan silloin, kun ne koskevat tavaroiden yhteisömyyntiä;

2) 78 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa sekä 78 a §:ssä tarkoitetuista oikaisueristä ja korvauksista, jollei niitä ole huomioitu aiemmin annetuissa laskuissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tätä lakia sovelletaan, kun veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain tultua  voimaan, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jos lain voimaantullessa keskeneräinen rakentamispalvelu verotettaisiin tämän lain tultua voimaan palvelun omaan käyttöön ottamisena ja aikaisemmin voimassa olleiden säännösten perusteella tavaran tai palvelun myyntinä, palvelusta suoritetaan veroa omaan käyttöön ottamista koskevien säännösten perusteella. Velvollisuus suorittaa vero syntyy lain voimaantulokuukaudelta siltä osin kuin rakentamispalvelu otetaan omaan käyttöön ennen lain voimaantuloa.

Rakentamispalveluun, joka verotetaan tämän lain tultua voimaan palvelun omaan käyttöön ottamisena ja joka aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaan olisi verotettu tavaran tai palvelun myyntinä, kohdistuviin arvonlisäverolain 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuihin ennen tämän lain voimaantuloa kertyneisiin tai maksettuihin ennakkomaksuihin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Jollei jäljempänä toisin säädetä, tätä lakia sovelletaan, kun kiinteistö luovutetaan tai sen käyttö muuttuu arvonlisäverolain 120 §:ssä tarkoitetulla tavalla tämän lain tultua voimaan.

Kiinteistöinvestointia koskevan hankintaan sisältyvän veron vähennystä ei tarkisteta sellaisten kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevien koneiden, laitteiden ja kalusteiden osalta, jotka on hankittu ennen vuotta 2016.

Kun kiinteistöinvestointia koskevan hankintaan sisältyvän veron vähennystä tarkistetaan tämän lain tultua voimaan sellaisen kiinteistöllä harjoitettavaa erityistä toimintaa palvelevan koneen, laitteen tai kalusteen osalta, joka on hankittu vuonna 2016:

1) arvonlisäverolain 121 d §:n 1 momentissa tarkoitettuna alkuperäisen vähennykseen oikeuttavan käytön osuutena pidetään tämän lain voimaantuloa edeltävän vuoden vähennykseen oikeuttavan käytön osuutta;

2) hankintaan sisältyvänä verona pidetään arvonlisäverolain 121 d §:n 2 momentissa tarkoitettua hankintaan sisältyvää veroa tai sitä alempaa koneen, laitteen tai kalusteen lain voimaantuloajankohdan todennäköisen luovutushinnan perusteella laskettua veroa.

HE 110/2016
VaVM 13/2016
EV 130/2016

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.