1050/2016

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016) nojalla:

1 §
Siirrettävän käyttöoikeuden hakeminen

Silakan, kilohailin ja lohen siirrettäviä käyttöoikeuksia koskevat kirjalliset hakemukset on jätettävä maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon maa- ja metsätalousministeriön asettamaan määräaikaan mennessä. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijana toimivan kaupallisen kalastajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tiedot hakijan yhteyshenkilöstä ja hakijan yhteystiedot;

2) mitä Suomen silakan, kilohailin tai lohen kalastuskiintiötä koskevaa siirrettävää käyttöoikeutta hakija hakee;

3) mitkä merellä toimivat rekisteröidyt kalastusalukset ovat hakijan omistuksessa ja hakijan omistusosuudet näistä kalastusaluksista;

4) tarvittaessa hakijan selvitys siitä, minkä hakijan omistamien alusten ja miltä ajalta alusten saaliit kuuluvat hakijalle;

5) tiedot Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 31 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista valtuutetuista.

Jos kalastusalusta koskevan kaupan yhteydessä on sovittu, että kyseisellä aluksella saadut saaliit viiteajanjaksona 2011–2015 tai vuodelta 2016 ovat täytäntöönpanolain 13 §:ssä tarkoitettuna saalishistoriana siirtyneet kalastusaluksen uudelle omistajalle, kyseisiä saaliita ei lasketa kalastusaluksen myyneen yrityksen tai ammatinharjoittajan saaliiksi. Saalishistorian siirtyminen uudelle omistajalle tulee osoittaa hakemukseen liitettävällä kauppakirjalla tai molempien osapuolten allekirjoittamalla muulla asiakirjalla.

Saalishistorian haltija voi allekirjoittamassaan hakemukseen liitettävässä asiakirjassa ilmoittaa siirtävänsä omistamansa kalastusaluksen saalishistorian kokonaan tai osittain merialueen kaupalliseen kalastukseen rekisteröidyn aluksen omistavalle kaupalliselle kalastajalle ottaen huomioon täytäntöönpanolain 14 §:n keskittymistä koskevat rajoitukset.

2 §
Siirrettävän käyttöoikeuden jakaminen

Täytäntöönpanolain 12 §:ssä tarkoitettu siirrettäviä käyttöoikeuksia koskeva päätös sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) hakijalle myönnetyt siirrettävät käyttöoikeudet Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöistä promilleina kolmen desimaalin tarkkuudella sekä käyttöoikeuksien voimassaoloajat ja niiden laskenta perustuen silakan, kilohailin tai lohen saalistietoihin täytäntöönpanolain 12 ja 13 §:n mukaisesti;

3) Suomen silakkakiintiöiden siirrettävät käyttöoikeudet jaoteltuina erikseen trooli- ja rysäkalastuksen siirrettäviksi käyttöoikeuksiksi;

4) siirrettävän käyttöoikeuden haltijan velvollisuudet ja niihin liittyvät erityisehdot.

3 §
Siirrettävän käyttöoikeuden siirron hakeminen

Siirrettävän käyttöoikeuden haltija voi hakea siirrettävän käyttöoikeuden siirtoa yhdessä siirron saajan kanssa täytäntöönpanolain 30 §:ssä tarkoitetussa kalastuskiintiörekisterin sähköisessä palvelussa tai kirjallisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) sen siirrettävän käyttöoikeuden haltijan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, jonka siirrettävää käyttöoikeutta esitetään siirrettäväksi;

2) haltijan siirrettäväksi esittämän siirrettävän käyttöoikeuden suuruus promilleina täytäntäntöönpanolain12 §:n mukaisesti jaetusta Suomen kalastuskiintiöstä kolmen desimaalin tarkkuudella ja tieto siitä, mitä Suomen kalastuskiintiötä siirto koskee; silakan osalta tulee lisäksi ilmoittaa, onko kyseessä trooli- vai rysäkalastuksen siirrettävä käyttöoikeus;

3) lohen siirrettävän käyttöoikeuden siirron yhteydessä haltijan ja siirron saajan kotipaikka ja tieto siitä, onko siirron saaja rekisteröity kalastuslain (379/2015) 88 §:ssä tarkoitettuun ryhmään I kuuluvaksi kaupalliseksi kalastajaksi;

4) sen kaupallisen kalastajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, tiedot yhteyshenkilöstä, yhteystiedot ja tiedot tämän omistamista kalastusaluksista, jolle siirrettävä käyttöoikeus esitetään siirrettäväksi.

Jos siirrettävän käyttöoikeuden haltija ja se kaupallinen kalastaja, jolle siirrettävä käyttöoikeus ollaan siirtämässä, haluavat varmistua, että siirrettävää käyttöoikeutta koskeva siirto ehditään käsitellä osana 8 §:ssä tarkoitettua elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöstä seuraavan kalenterivuoden toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä, tulee heidän toimittaa siirrettävän käyttöoikeuden siirtoa koskeva hakemus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä.

4 §
Ei-siirrettävän käyttöoikeuden hakeminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asettaa vuosittain määräajan, johon mennessä kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettuun ryhmään I rekisteröityneiden aloittavien kaupallisten kalastajien silakan ja lohen ei-siirrettäviä käyttöoikeuksia koskevat kirjalliset hakemukset on jätettävä. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijana toimivan kaupallisen kalastajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tiedot hakijan yhteyshenkilöstä ja hakijan yhteystiedot;

2) mitä Suomen kalastuskiintiötä koskevaa ei-siirrettävää käyttöoikeutta hakija hakee;

3) kuinka suurta ei-siirrettävää käyttöoikeutta hakija hakee ilmaistuna promilleina kolmen desimaalin tarkkuudella;

4) kuinka pitkää ei-siirrettävän käyttöoikeuden voimassaoloaikaa hakija hakee;

5) tarvittaessa hakijan lisäselvitykset kalastuslain 88 §:ssä tarkoitetun kaupallisen kalastuksen aloittamisesta;

6) tiedot täytäntöönpanolain 31 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista valtuutetuista.

5 §
Ei-siirrettävän käyttöoikeuden jakaminen

Täytäntöönpanolain 17 §:ssä tarkoitettu ei-siirrettäviä käyttöoikeuksia koskeva päätös sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) hakijalle myönnetyt ei-siirrettävät käyttöoikeudet Suomen silakan tai lohen kalastuskiintiöistä promilleina kolmen desimaalin tarkkuudella sekä niiden voimassaoloaika;

3) ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijan velvollisuudet ja niihin liittyvät erityisehdot.

6 §
Erilliset kalastuskiintiöt

Suomen kalastuskiintiöistä varataan niille kaupallisille kalastajille, joilla ei ole kyseessä olevaa silakan, kilohailin tai lohen Suomen kalastuskiintiötä koskevaa siirrettävää tai ei-siirrettävää käyttöoikeutta tai toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä, seuraavat täytäntöönpanolain 18 §:ssä tarkoitetut erilliset kalastuskiintiöt:

1) silakan verkkokalastukseen ja pienimuotoiseen 13 §:ssä tarkoitettuun rysäkalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia silakan sivusaaliita varten Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiöstä 500 tonnin erillinen kalastuskiintiö sekä Pohjanlahden silakkakiintiöstä 700 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

2) kilohailin verkko- ja rysäkalastukseen sekä muun kalalajin kuin silakan tai kilohailin kaupallisessa kalastuksessa saatavia kilohailin sivusaaliita varten kilohailikiintiöstä 50 tonnin erillinen kalastuskiintiö;

3) muiden kalalajien kalastuksessa saatavia lohisaaliita varten Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä 300 lohen erillinen kalastuskiintiö sekä Suomenlahden lohikiintiöstä 150 lohen erillinen kalastuskiintiö.

7 §
Toimijakohtaisen kalastuskiintiön hakeminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus asettaa vuosittain määräajan, johon mennessä siirrettävien käyttöoikeuksien ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haltijoiden toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskevat hakemukset on jätettävä. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijana toimivan kaupallisen kalastajan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus sekä tiedot hakijan yhteyshenkilöstä ja hakijan yhteystiedot;

2) mitä Suomen silakan, kilohailin tai lohen kalastuskiintiötä koskevaa toimijakohtaista kalastuskiintiötä hakija hakee;

3) tarvittaessa ilmoitus siitä, että hakija luopuu täytäntöönpanolain 23 §:n 1 momentin mukaisesti tulevan kalenterivuoden siirrettävään tai ei-siirrettävän käyttöoikeuteensa perustuvasta toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstään tai sen osasta ilmaistuna luovutettavana prosenttimääränä;

4) onko hakija valmis ottamaan vastaan 3 kohdassa tarkoitetun luopumisen seurauksena tai täytäntöönpanolain 27 §:n 5 momentissa tarkoitetun käyttömaksun maksamattomuuden seurauksena muilta vapautuvia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä ja tarvittaessa enimmäismäärä vastaanottovalmiudelle tonneina tai kaloina ilmaistuna;

5) tiedot täytäntöönpanolain 31 §:n 3 kohdassa tarkoitetuista valtuutetuista.

8 §
Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden jakaminen

Täytäntöönpanolain 20 §:ssä tarkoitettu tulevan kalenterivuoden toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä ja väliaikaisia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä koskeva päätös sisältää seuraavat tiedot:

1) hakijan nimi ja yhteystiedot;

2) Suomen kalastuskiintiöiden suuruudet, täytäntöönpanolain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut Ahvenanmaan maakunnalle siirretyt kiintiömäärät ja tämän asetuksen 6 §:ssä tarkoitetut erilliset kalastuskiintiöt niistä Suomen kalastuskiintiöistä, joita koskevia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä hakija on hakenut;

3) hakijan hallussa olevat ei-siirrettävät käyttöoikeudet promilleina Suomen kalastuskiintiöistä kolmen desimaalin tarkkuudella sekä niiden perusteella jaetut toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ilmaistuina kiloina ja lohen osalta kappalemäärinä;

4) ei-siirrettävien käyttöoikeuksien perusteella jaettujen toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden kokonaismäärä niistä Suomen kalastuskiintiöistä, joita koskevia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä hakija on hakenut;

5) 2 ja 4 kohdan perusteella lasketut niiden Suomen kalastuskiintiöiden suuruudet, joiden perusteella hakijan toimijakohtainen kalastuskiintiö jaetaan;

6) hakijan hallussa olevat siirrettävät käyttöoikeudet promilleina Suomen kalastuskiintiöistä kolmen desimaalin tarkkuudella sekä niiden perusteella jaetut toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ilmaistuina kiloina ja lohen osalta kappalemäärinä;

7) täytäntöönpanolain 23 §:n mukaiset toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä luopumisten yhteismäärät ja 27 §:n 5 momentissa tarkoitettujen käyttömaksujen maksamattomuudesta aiheutuvat valtiolle palautuneiden toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden yhteismäärät niistä Suomen kalastuskiintiöistä, joita koskevia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä hakija on hakenut;

8) 7 kohdan perusteella jaettavat toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden suuruudet sekä niitä koskevat jakoperusteena olevat osuudet luopumisista ja valtiolle palautuneista toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä;

9) selvitys siitä, mitä muutoksia toimijakohtaista kalastuskiintiötä koskevaan päätökseen mahdollisesti tulee;

10) toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan velvollisuudet ja tarvittaessa niihin liittyvät erityisehdot;

11) tarvittaessa täytäntöönpanolain 24 §:n 2 momentissa tarkoitetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukainen mahdollisuus vähentää sivusaaliina saatavan lajin saalista kohdelajin kalastuskiintiöstä enintään yhdeksän prosenttia;

12) 12 §:ssä tarkoitetun tonni- tai kalakohtaisen käyttömaksun suuruuden perusteella määrätty toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan vuosittainen käyttömaksu, joka määräytyy 3, 6 ja 8 kohdan mukaisten toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden suuruuden perusteella ja eräpäivä käyttömaksun maksamiselle.

9 §
Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden muuttaminen

Täytäntöönpanolain 20 §:n 4 momentissa tarkoitetut päätökset sisältävät 8 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

1) Suomen kalastuskiintiön suuruus täytäntöönpanolain 20 §:n 4 momentissa tarkoitettujen Euroopan komission asetuksella edelliseltä kalenterivuodelta tehtyjen siirtojen tai vähennysten jälkeen niistä Suomen kalastuskiintiöistä, joita koskevia toimijakohtaisia kalastuskiintiöitä hakija on hakenut;

2) toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan toimijakohtaisen kalastuskiintiön suuruus ottaen huomioon 1 kohdassa tarkoitettu Euroopan komission asetuksesta aiheutuva lisäys tai vähennys ja 8 §:n 3, 6 ja 8 kohdan mukaisesti jaetut toimijakohtaiset kalastuskiintiöt sekä täytäntöönpanolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitetut muutokset.

10 §
Toimijakohtaisen kalastuskiintiön siirtäminen

Toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltija voi hakea toimijakohtaisen kalastuskiintiön siirtoa täytäntöönpanolain 30 §:ssä tarkoitetussa kalastuskiintiörekisterin sähköisessä palvelussa. Jos siirron saaja on rekisteröity kalastuskiintiörekisteriin, hän voi hyväksyä osaltaan haltijan siirtohakemuksen kalastuskiintiörekisterin sähköisessä palvelussa. Hakemus voidaan tehdä myös kirjallisesti toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan ja siirron saajan yhteisellä hakemuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) sen toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan nimi ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, jonka toimijakohtaista kalastuskiintiötä siirretään sekä vastaavat tiedot siirron vastaanottajasta;

2) lohen toimijakohtaisen kalastuskiintiön siirron yhteydessä haltijan ja siirron saajan kotipaikka ja tieto siitä, onko siirron saaja rekisteröity kalastuslain 88 §:ssä tarkoitettuun ryhmään I kaupalliseksi kalastajaksi;

3) siirrettävän toimijakohtaisen silakan ja kilohailin kalastuskiintiön suuruus kilogrammoina ja lohen kappalemääränä.

11 §
Menettely toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylittämistilanteessa

Vastuu toimijakohtaisen kalastuskiintiön täyttymisen seurannasta on toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijalla.

Täytäntöönpanolain 29 §:n 5 momentissa tarkoitettu ilmoitus tehdään kalastuskiintiörekisterin sähköisessä palvelussa tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymään sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

1) ilmoituksen antajan nimi ja yhteystiedot;

2) ylitetyn toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan nimi ja yhteystiedot sekä silakan osalta tieto siitä, onko kyse rysä- vai troolikiintiöstä, ja lohen osalta haltijan kotipaikka sekä ylityksen suuruus kilogrammoina tai lohen kappalemääränä;

3) ylitykseen johtaneen saaliin purkamisen ajankohta;

4) 2 kohdassa tarkoitetut tiedot toimijakohtaisesta kalastuskiintiöstä, josta siirto ylitettyyn kalastuskiintiöön tehdään sekä siirron suuruus kilogrammoina tai lohen kappalemääränä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa 2 momentin ilmoituksen tietojen paikkansa pitävyyden ja ilmoituksen saapumisajankohdan. Jos ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetun kalastuskiintiön haltija vahvistaa osaltaan siirron, siirto riittää kattamaan toimijakohtaisen kalastuskiintiön ylityksen ja ylitykseen johtaneen saaliin purkamisen ajankohdasta ilmoituksen vastaanottamiseen kului enintään 72 tuntia, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus merkitsee siirron kalastuskiintiörekisteriin, eikä ryhdy täytäntöönpanolain 29 §:n 3 ja 4 momentissa edellytettyihin toimenpiteisiin.

12 §
Toimijakohtaisen kalastuskiintiön käyttömaksu

Toimijakohtaisen kalastuskiintiön kalenterivuosittaisen käyttömaksun suuruus on silakan ja kilohailin kalastuksessa 1,30 euroa tonnilta ja lohen kalastuksessa 0,20 euroa lohelta.

13 §
Pienimuotoinen silakan rysäkalastus

Kaupallinen kalastaja saa ilman silakan rysäkalastusta koskevaa toimijakohtaista kalastuskiintiötä kalastaa rysällä enintään kaksi tuhatta kilogrammaa silakkaa vuodessa. Kyseinen saalis kirjataan 6 §:ssä tarkoitettuihin silakan erillisiin kalastuskiintiöihin.

14 §
Menettely troolikalastuksessa sivusaaliina saatavan saaliin osalta

Jos toimijakohtaisen kalastuskiintiön haltijan silakan tai kilohailin toimijakohtainen kalastuskiintiö on täyttynyt, haltija voi jatkaa kohdelajin troolikalastusta siihen asti, kun sivusaaliina saatavan lajin saalis on enintään yhdeksän prosenttia haltijan kohdelajin toimijakohtaisista kalastuskiintiöistä, jos 8 tai 9 §:ssä tarkoitetussa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimijakohtaista kalastuskiintiötä koskevassa päätöksessä tämä on sallittu.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua troolikalastusta on pyrittävä harjoittamaan siten, että kohdelajin saalisosuus on vähintään puolet kohdelajin ja sivusaalislajin vetokertaisesta yhteissaaliista.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Kalatalousneuvos
Risto Lampinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.