1037/2016

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeriön asetus sisäministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sisäministeriön suoritteista perittävistä maksuista siltä osin, kuin niistä ei ole säädetty muissa valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetuissa ministeriön asetuksissa.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaava kiinteä maksu, ovat:

1) erivapautta pelastustoimen virkaan tai tehtävään koskeva päätös;

2) erivapautta asetuksella säädetyistä viran kelpoisuusvaatimuksista koskeva ministeriön päätös.

Maksun suuruus on erivapautta koskevissa päätöksissä 260 euroa. Maksu peritään myös silloin, kun erivapautta koskevaan hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) ministeriön antamat kopiot, tulosteet, pöytäkirjan otteet ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisia maksuttomia suoritteita ja 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

2) ministeriön hallinnassa olevien laitteiden käyttö;

3) koulutukseen, luennointiin, tutkimukseen, selvitykseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvaan tehtävään liittyvät asiantuntijapalvelut lukuun ottamatta palveluita, joissa tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

4) muu toimeksiantoon perustuva tai siihen verrattava sisäministeriön toimialaan kuuluva suorite.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää sisäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun. Tätä asetusta sovelletaan niihin suoritteisiin, jotka on tilattu tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Talous- ja suunnittelujohtaja
Kati Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.