1031/2016

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Valtioneuvoston asetus luotonantajien ja luotonvälittäjien ammatillisista vaatimuksista asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (852/2016) 6 §:n 2 momentin, eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (853/2016) 9 §:n 2 momentin sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 12 a §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 12 a §:n 1 momentti laissa 854/2016, seuraavasti:

1 §
Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjiä koskevat ammatilliset vaatimukset

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (852/2016) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla ilmoituksen tekijällä on oltava toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellinen pätevyys liittyen välitettäviin luottoihin ja muihin palveluihin, rahoitukseen, talouteen sekä tarvittaessa kuluttajien luottokelpoisuuden arviointiin. Lisäksi ilmoituksen tekijällä on oltava asianmukainen tietämys seuraavista seikoista:

1) asunto-omaisuuteen liittyvistä kuluttajaluotoista ja niiden kanssa tyypillisesti tarjottavista lisäpalveluista;

2) 1 kohdassa tarkoitettuihin luottoihin ja muihin palveluihin liittyvästä kuluttajansuojalainsäädännöstä ja muusta lainsäädännöstä;

3) asunto-omaisuuden ostamisprosessista;

4) asunto-omaisuuden tai luoton vakuudeksi annettavan muun omaisuuden arvon määrittämisestä;

5) kiinteistöjä koskevista rekistereistä;

6) luotto- ja asuntomarkkinoista Suomessa;

7) liiketoiminnan eettisistä normeista;

8) kuluttajien luottokelpoisuuden arviointiprosessista.

Vaadittu pätevyys ja tietämys on osoitettava soveltuvalla tutkinnolla tai oppiarvolla ja työkokemuksella, ja se on pidettävä ajan tasalla.

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 1 ja 2 momentin säännökset koskevat sen ylintä johtoa.

2 §
Luotonantajien ja luotonvälittäjien henkilöstöä koskevat ammatilliset vaatimukset asunto-omaisuuteen liittyvissä kuluttajaluotoissa

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien sekä tällaisia luottoja myöntävien luotonantajien henkilöstöllä on oltava sellainen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu pätevyys ja tietämys kuin on tarpeen ottaen huomioon henkilön tehtävä luotonannossa, luotonvälityksessä tai neuvontapalvelun tarjonnassa. Pätevyys ja tietämys on osoitettava soveltuvalla tutkinnolla, oppiarvolla, koulutuksella tai osaamiskokeella ja mahdollisella työkokemuksella vastaavanlaatuisissa tehtävissä, ja se on pidettävä ajan tasalla.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu tietämys ja pätevyys voidaan osoittaa 21 päivään maaliskuuta 2019 asti myös yksinomaan asianmukaisella työkokemuksella vastaavanlaatuisissa tehtävissä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta; EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2016

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Lainsäädäntöneuvos
Katri Kummoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.