982/2016

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maidontuottajille vuonna 2016

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1364/2014:

1 §
Poikkeuksellinen mukautustuki ja sen lisätuki maidontuottajille

Maidontuottajille, jotka toimittivat markkinointiin ostettua ja hyväksyttyä lehmänmaitoa meijeriin tammikuussa 2017 ja jotka tuottivat 1 päivästä tammikuuta 31 päivään toukokuuta vuonna 2017 (vähentämisjakso) vähintään 3 prosenttia vähemmän lehmänmaitoa kuin 1 päivästä tammikuuta 31 päivään toukokuuta 2016 (viitejakso), voidaan myöntää poikkeuksellisesta mukautustuesta maidontuottajille ja muiden kotieläintuotantoalojen viljelijöille annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1613, jäljempänä komission asetus, 1 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan a alakohdan perusteella komission asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua poikkeuksellista mukautustukea ja 2 artiklassa tarkoitettua lisätukea. Poikkeuksellista mukautustukea voidaan myöntää maidontuottajille valtion vuoden 2017 talousarvion rajoissa enintään 7 521 715 euroa. Lisätukea voidaan myöntää maidontuottajille valtion vuoden 2016 talousarvion rajoissa enintään 7,5 miljoonaa euroa.

Tuenhakijalle voidaan myöntää poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea maidontuotannon vähentämisestä, joka on enintään 30 prosenttia tuenhakijan viitejaksolla tuottaman markkinointiin ostetun ja hyväksytyn lehmänmaidon kokonaismäärästä. Poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea voidaan myöntää enintään 30 senttiä litralta sen litramäärän osalta, joka vastaa viitejakson aikana maitorekisteriin merkityn, markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maitomäärän ja vähentämisjakson aikana maitorekisteriin merkityn, markkinointiin ostetun ja hyväksytyn maitomäärän välistä erotusta. Maitorekisterillä tarkoitetaan Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä.

2 §
Tukiyksikkökerroin

Poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea voidaan myöntää enintään tukiyksikkökertoimella kerrotusta tukeen oikeutettujen litrojen osuudesta. Tukiyksikkökerroin on 1,00.

Poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea voidaan myöntää enintään 50 miljoonan litran suuruiselle lehmänmaidontuotannon vähentämismäärälle. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava lehmänmaidontuotannon vähentämismäärä ylittää mainitun enimmäismäärän, tukiyksikkökerrointa pienennetään enimmäismäärän ylitystä vastaavassa suhteessa.

3 §
Koko tilan hallinnansiirto

Jos koko tilan hallinta on siirtynyt viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2017, tuki voidaan myöntää tilan jatkajalle.

4 §
Tuen myöntäminen

Poikkeuksellisen mukautustuen ja sen lisätuen myöntämisestä päättää kunta.

5 §
Euroopan komission päätöksen huomioon ottaminen

Poikkeuksellinen mukautustuki ja sen lisätuki myönnetään, jollei Euroopan komission näitä tukia koskevasta päätöksestä muuta johdu.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2017 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.

Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1613 (32016R1613); EUVL L 242, 9.9.2016, s. 10

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2016

Sisäministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.