956/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus toimivaltaisesta eläkelaitoksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 111 §:n 3 momentin ja julkisten alojen eläkelain (81/2016) 121 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on työntekijän eläkelain 111 §:n 3 momentti laissa 634/2009:

1 §
Kahden vuoden tarkasteluaika ja toimivaltainen eläkelaitos vanhuuseläkettä koskevassa asiassa

Vanhuuseläkettä koskevassa asiassa työntekijän eläkelain (395/2006) 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu eläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen vanhuuseläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Jos vanhuuseläkkeen hakija saa osa-aikaeläkettä samanaikaisesti työntekijän eläkelain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityisten alojen työeläkelain ja julkisten alojen eläkelain (81/2016) perusteella, vanhuuseläkeasiassa toimivaltainen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksava eläkelaitos, josta myönnettävä vanhuuseläke alkaa aikaisemmin. Jos vanhuuseläke alkaa samanaikaisesti yksityisten alojen työeläkelain ja julkisten alojen eläkelain perusteella, toimivaltainen eläkelaitos on Keva.

Mitä 1 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa.

2 §
Kahden vuoden tarkasteluaika osittaista varhennettua vanhuuseläkettä koskevassa asiassa

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä koskevassa asiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu eläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana.

Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen eläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Mitä 2 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa.

3 §
Kahden vuoden tarkasteluaika työkyvyttömyyseläkeasiassa

Työkyvyttömyyseläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan sisältyvän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen työkyvyttömyyden alkamisvuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Jos työntekijällä on vakuutettuja työansioita ainoastaan työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitetun tarkasteluajan ensimmäisenä kalenterivuotena, yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu mainittuna vuotena.

Jos työkyvyttömyyseläkkeen perusteena oleva tulevan ajan ansio määräytyy työntekijän eläkelain 78 §:n mukaisesti alle viiden vuoden työansioiden perusteella, yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu työkyvyttömyyden alkamisvuonna ja sitä välittömästi edeltävänä kalenterivuotena. Työansiot työkyvyttömyyden alkamisvuonna otetaan huomioon sen kuukauden loppuun asti, jona työkyvyttömyys on alkanut.

Jos työntekijällä ei ole vakuutettuja työansioita työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitetulla tarkasteluajalla eikä tulevan ajan ansio määräydy työntekijän eläkelain 78 §:n mukaisesti alle viiden vuoden työansioiden perusteella, yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään eniten vakuutettu tarkasteluaikaa edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijän työansioita on ennen työntekijän eläkelain 76 §:n mukaista tarkasteluaikaa viimeksi vakuutettu, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Ratkaistaessa, onko Keva julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos, sovelletaan 1–4 momentin säännöksiä siten, että työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettu tarkasteluaika rinnastetaan julkisten alojen eläkelain 88 §:ssä säädettyyn tarkasteluaikaan ja työntekijän eläkelain 78 §:n mukainen tulevan ajan eläkkeen määräytyminen alle viiden vuoden ansioiden perusteella julkisten alojen eläkelain 90 §:ssä säädettyyn.

4 §
Kahden vuoden tarkasteluaika kuntoutusasiassa

Kuntoutusasiassa yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos määräytyy siten kuin työntekijän eläkelain 106 ja 107 a §:ssä sekä edellä 3 §:ssä säädetään yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen määräytymisestä työkyvyttömyyseläkeasiassa. Tällöin kuntoutushakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja kuntoutushakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi viimeistä kalenterivuotta rinnastetaan työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.

Ratkaistaessa, onko Keva julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos kuntoutusasiassa, sovelletaan 1 momenttia siten, että työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettu tarkasteluaika rinnastetaan julkisten alojen eläkelain 88 §:ssä säädettyyn tarkasteluaikaan.

5 §
Kahden vuoden tarkasteluaika työuraeläkettä koskevassa asiassa

Työuraeläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa työntekijän työansioita on määrältään vakuutettu eniten työuraeläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävän viiden vuoden tarkasteluaikaan sisältyvän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana.

Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona työntekijällä on viimeksi ennen työuraeläkehakemuksen vireilletulovuotta ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Työuraeläkeasiassa yksityisten alojen ratkaisevan eläkelaitoksen määrittelemiseen sovelletaan 3 §:n 2–4 momenttia. Tällöin työuraeläkehakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja työuraeläkehakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi kalenterivuotta työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.

Mitä 1–3 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa. Tällöin työntekijän eläkelain 76 §:ssä tarkoitettu tarkasteluaika rinnastetaan julkisten alojen eläkelain 88 §:ssä säädettyyn tarkasteluaikaan.

6 §
Kahden vuoden tarkasteluaika perhe-eläkeasiassa

Perhe-eläkeasiassa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 a §:n 2 momentissa tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän työansioita on määrältään eniten vakuutettu edunjättäjän kuolemaa edeltävän kahden viimeisen kalenterivuoden aikana. Kahtena viimeisenä kalenterivuotena pidetään vuotta, jona edunjättäjällä on ennen kuolinvuottaan viimeksi ollut vakuutettuja työansioita, ja tätä vuotta välittömästi edeltävää vuotta.

Mitä 1 momentissa säädetään kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluajasta, sovelletaan myös määriteltäessä julkisten alojen eläkelain 118 §:n 2 momentissa tarkoitettua kahden viimeisen kalenterivuoden tarkasteluaikaa.

7 §
Toimivaltainen eläkelaitos maatalouden erityiseläkettä koskevassa asiassa

Jos työntekijällä on eläketapahtumahetkellä oikeus luopumiseläkelain (16/1974) mukaiseen luopumiseläkkeeseen taikka maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain (612/2006) mukaiseen luopumistukeen, Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa työntekijän eläkelain 106 §:n 1 momentissa ja 107 §:n 1 momentissa säädetyt toimivaltaisen eläkelaitoksen tehtävät muissa kuin perhe-eläkeasioissa. Maatalousyrittäjien eläkelaitos ei kuitenkaan hoida toimivaltaisen eläkelaitoksen tehtäviä, jos toimivaltainen eläkelaitos määräytyy työntekijän eläkelain 106 §:n 2 momentin tai 107 a §:n 3–5 momentin perusteella.

Perhe-eläkeasiassa Maatalousyrittäjien eläkelaitos hoitaa toimivaltaisen eläkelaitoksen tehtävät, jos edunjättäjä sai kuollessaan 1 momentissa tarkoitettua luopumiseläkettä tai luopumistukea, jollei toimivaltainen eläkelaitos määräydy työntekijän eläkelain 106 §:n 2 momentin tai 107 a §:n 3–5 momentin perusteella. Jos edunjättäjälle oli ennen hänen kuolemaansa myönnetty oikeus 1 momentissa tarkoitettuun luopumistukeen, mutta luopumistuki ei ollut hänen kuollessaan vielä maksussa, perhe-eläkeasiassa toimivaltainen eläkelaitos määräytyy työntekijän eläkelain 106 ja 107 a §:n mukaan.

8 §
Tehtävien siirto toiselle yksityisten alojen eläkelaitokselle

Työntekijän eläkelain 106 §:ssä tarkoitettu yksityisten alojen ratkaiseva eläkelaitos voi eläkehakemuksen ratkaistuaan siirtää eläkkeeseen liittyvät eläkelaitoksen myöhemmät tehtävät toiselle yksityisten alojen eläkelaitokselle, joka eri päätöksen perusteella jo maksaa eläkkeensaajalle yksityisten alojen työeläkelain mukaista eläkettä tai tämän asetuksen 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua luopumiseläkettä tai luopumistukea.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Asetuksella kumotaan toimivaltaisesta eläkelaitoksesta annettu valtioneuvoston asetus (505/2011).

Tätä asetusta sovelletaan eläkehakemukseen, joka tulee vireille 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen. Jos työntekijällä ei ole työeläkelakien mukaisia vakuutettuja työansioita tarkasteluajalla 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen, toimivaltainen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa viimeksi on vakuutettu työntekijän työansioita.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Inka Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.