955/2016

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan Eläketurvakeskuksesta annetun asetuksen (1010/2006) 2 §:n 4 momentti, 3 §, 6 §:n 1 momentti ja 8 ja 10 §, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 1 momentti asetuksessa 1186/2007, seuraavasti:

2 §

Ylimääräinen edustajiston kokous on pidettävä, jos hallitus tai edustajiston puheenjohtaja katsoo sen Eläketurvakeskuksen valvontaa ja muita edustajistolle kuuluvia tehtäviä varten tarpeelliseksi. Kokous on pidettävä myös, jos sosiaali- ja terveysministeriö, Finanssivalvonta, tilintarkastaja tai vähintään kolme edustajiston jäsentä on vaatinut sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on jätetty hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle.


3 §

Kutsu edustajiston kokoukseen on toimitettava kirjeellä tai sähköisellä viestillä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun toimittaminen kuuluu Eläketurvakeskuksen hallitukselle tai edustajiston puheenjohtajalle tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajalle.

6 §

Eläketurvakeskuksen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilikaudeksi kerrallaan yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee olla tilintarkastuslaissa (1141/2015) tarkoitettuja KHT-tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.


8 §

Eläketurvakeskuksen on annettava Finanssivalvonnan vahvistaman kaavan mukaiset tilastotiedot omasta toiminnastaan sekä lakisääteisten työeläkelaitosten toiminnasta.

Eläketurvakeskuksen on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut tilastotiedot Finanssivalvonnalle viimeistään tilikauttaan seuraavan toukokuun kuluessa. Lisäksi Eläketurvakeskuksen on edellä mainitussa ajassa toimitettava tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä edustajiston niiden johdosta tekemä päätös Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan edustajalla on oikeus olla läsnä Eläketurvakeskuksen tilintarkastuksessa, ja Eläketurvakeskuksen on annettava Finanssivalvonnalle taloudellista valvontaa varten sen määräämässä kohtuullisessa ajassa muitakin kuin edellä mainittuja tietoja.

10 §

Eläketurvakeskuksen on viipymättä ilmoitettava Eläketurvakeskuksen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden nimet ja kotipaikat sosiaali- ja terveysministeriölle sekä Finanssivalvonnalle, jonka on pyynnöstä annettava todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan Eläketurvakeskuksen nimen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Inka Hassinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.