870/2016

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 ja 28 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 4 kohta, ja

muutetaan 3 §:n 2 momentin 1—3, 5, 8 ja 10 kohta ja 28 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohta sekä 2 momentin 1, 2 ja 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 1130/2009, 2 ja 3 kohta asetuksessa 907/2009, 5 kohta asetuksessa 788/2001 sekä 8 ja 10 kohta asetuksessa 274/2000 sekä 28 §:n 1 momentin 1 ja 6 kohta asetuksessa 575/2012 ja 2 momentin 1, 2 ja 4 kohta asetuksessa 72/2012, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, valtion oikeusaputoimistojen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Konkurssiasiamiehen toimiston, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, Tasa-arvovaltuutetun toimiston, Lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, Kuluttajariitalautakunnan, Oikeusrekisterikeskuksen, Tuomarinvalintalautakunnan, Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sekä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan virkoja; päätökset, jotka koskevat syyttäjänvirastojen virkoja, tekee kuitenkin Valtakunnansyyttäjänvirasto ja päätökset, jotka koskevat ulosottovirastojen virkoja tekee Valtakunnanvoudin virasto;

2) sisäministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat poliisilaitoksen päällikön viran perustamista, muuttamista tai lakkauttamista sekä suojelupoliisin ja muiden poliisiyksiköiden välisiä virkajärjestelyjä.

3) Poliisihallitus tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat poliisilaitosten virkoja sekä Poliisihallituksen alaisten poliisiyksiköiden välisiä virkajärjestelyjä;


5) opetus- ja kulttuuriministeriö tekee virkojen perustamis- ja lakkauttamispäätökset silloin, kun valtion ammatillisia tai yleissivistäviä oppilaitoksia, harjoittelukouluja lukuun ottamatta, perustetaan, lakkautetaan tai yhdistetään;


8) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat valtion mielisairaaloiden ja lastensuojeluyksiköiden sekä Vankiterveydenhuollon yksikön virkoja;


10) puolustusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat puolustusvoimien sotilasvirkoja sekä puolustusvoimien tutkimusjohtajan, professorin ja osastonjohtajan virkaa.


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:

1) ulkoasiainministeriön hallintojohtaja, viestintäjohtaja, oikeuspäällikkö, kansalaispalvelujen päällikkö ja osastopäällikön tehtävään määrätty virkamies;


6) valtiovarainministeriön hallinto- ja kehitysjohtaja, talouspolitiikan koordinaattori sekä ICT-johtaja.

Valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja virastojen päälliköitä ovat välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköt sekä valtion liikelaitosten toimitusjohtajat lukuun ottamatta seuraavia virkoja:

1) valtion oikeusaputoimiston johtavan julkisen oikeusavustajan, Oikeusrekisterikeskuksen johtajan, Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan, tietosuojavaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun virat;

2) Pelastusopiston rehtorin ja valtion turvapaikan hakijoiden vastaanottokeskuksen johtajan virat;


4) Näkövammaisten kirjasto Celian kirjastonjohtajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, Taiteen edistämiskeskuksen johtajan, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin johtajan, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn johtajan, ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin, opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen johtajan virat;Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2016

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Jarmo Huotari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.