842/2016

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2016

Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti

muutetaan valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen (162/2015) 5 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 13 §:n 2 ja 3 momentti, 26 §:n 1 momentti, 27 §:n 2 momentti, 32 §, 33 §:n 1 momentti, 34, 35 ja 37 §, 39 §:n 3 momentti, 40 §:n 2 ja 3 momentti, 42 §, 43 §:n otsikko, 3, 5 ja 7 momentti sekä 47 § seuraavasti:

5 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön tehtävät

Valtioneuvoston hallintoyksikkö hoitaa lisäksi tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat, tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät muut kuin lainsäädäntöasiat, puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat sekä muut sellaiset asiat, joiden on katsottava kuuluvan valtioneuvoston kanslian toimialan tehtävien hoitamiseen ja jotka eivät kuulu jollekin toiselle osastolle tai osastoihin kuulumattomalle yksikölle.

9 §
Henkilöstö- ja taloustoimialan tehtävät

Henkilöstö- ja taloustoimialan tehtävänä on lisäksi puoluetukien myöntämiseen liittyvät asiat, tasavallan presidentin annettavaksi säädetyt arvonimiasiat ja tasavallan presidentin kansliaa koskevat valtioneuvostossa käsiteltävät muut kuin lainsäädäntöasiat.

13 §
Osastoihin kuulumattomien yksiöiden tehtävät

Istuntoyksikön tehtävänä on hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittaminen ja muut niiden väliset yhteydet, hallituksen vaihdokseen ja työskentelyyn liittyvät toimenpiteet, hallituksen vuosikertomus, valtioneuvoston päätöksentekomenettelyt ja käytännön järjestelyt sekä valtioneuvoston yleisistuntojen ja tasavallan presidentin esittelyjen järjestäminen. Sen tehtävänä on myös lainsäädännön arviointineuvoston tuki, hallituksen lainsäädäntösuunnitelma sekä tasavallan presidentin kansliaa koskevat lainsäädäntöasiat ja valmiuslain käyttöönottoon valtioneuvostossa liittyvät yleiset kysymykset.

Politiikka-analyysiyksikön tehtävänä on hallitusohjelman toimeenpanon seuranta, tulevaisuus- ja muu yhteiskuntapoliittinen suunnittelu, valtion sektoritutkimuksen tavoitteiden yhteensovittaminen päätöksenteon tueksi, kestävän kehityksen kansallisen toimeenpanon yhteensovittaminen, kokeilutoiminnan edistäminen ja yhteensovittaminen sekä talousneuvoston sihteeristötehtävät.


26 §
Esittelylupa

Ennen kuin asia esitellään pääministerin ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti asia pääministerin toimikaudeksi nimitetylle valtiosihteerille, alivaltiosihteerille, sekä sille osaston päällikölle, toimialajohtajalle ja yksikön päällikölle, jolle asia kuuluu. Ennen kuin asia esitellään pääministerin toimikaudeksi nimitetyn valtiosihteerin ratkaistavaksi tai asiaa koskeva esittelylista jaetaan, esittelijän on toimitettava asiakirjat tai selostettava suullisesti asia alivaltiosihteerille sekä sille osaston päällikölle, toimialajohtajalle ja yksikön päällikölle, jolle asia kuuluu. Viimeksi mainituille asiakirjat on toimitettava tai selostettava myös alivaltiosihteerin ratkaistessa asian.


27 §
Johdolle ja esimiehille tiedottaminen

Kunkin osaston päällikön ja osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön on pidettävä alivaltiosihteeri tietoisena tärkeimmistä käsiteltävinä olevista asioista. Toimialajohtajan, yksikön päällikön ja ryhmäpäällikön on pidettävä osaston päällikkö ja myös toimialan ja yksikön päällikkö tietoisina tärkeimmistä käsiteltävinä olevista asioista.

32 §
Alivaltiosihteerin ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia ministeriöitä koskevia ohjeita ja määräyksiä;

2) valtioneuvoston kanslian sisäisiä ohjeita ja määräyksiä sekä sisäistä järjestystä;

3) laajakantoisia ja merkittäviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä;

4) laajakantoisia ja merkittäviä hallintopäätöksiä ja sopimuksia, jotka eivät valtioneuvoston kansliasta annettujen muiden säädösten nojalla kuulu pääministerin tai ministerin ratkaistavaksi, ja joiden ratkaisuvaltaa ei ole työjärjestyksessä annettu kanslian muulle virkamiehelle;

5) kanslian sisäisen budjetin hyväksymistä;

6) sisäisen tarkastuksen ohjesääntöä ja suunnitelmaa;

7) kanslian virkojen perustamista, lakkauttamista ja muuttamista;

8) kanslian virkojen sijoittamista ja tehtävään määräämistä;

9) kanslian virkojen julistamista haettavaksi;

10) palkkausta ja palvelussuhteen ehtoja koskevia yleisiä linjauksia;

11) muiden kuin valtioneuvoston nimittämien ministeriön virkamiesten irtisanomista valtion virkamieslain 25 § tai 27 §:n nojalla, purkamista valtion virkamieslain 33 §:n nojalla ja virantoimituksesta pidättämistä valtion virkamieslain 40 §:n nojalla;

12) valtion virkamieslain 24 §:ssä tarkoitetun kirjallisen varoituksen antamista;

13) osaston päällikön ja osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön sivutoimilupaa ja -ilmoitusta;

14) ministeriön toimitilojen vuokrausta ja kokonaistaloudellisesti merkittäviä hankintoja ja sopimuksia.

33 §
Osaston päällikön ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat toimialajohtajan ja muun alaisensa virkamiehen sijaisen määräämistä sekä osastolle määrättyjä tehtäviä, ellei asia kuulu alivaltiosihteerin ratkaistavaksi.


34 §
Valtioneuvoston hallintoyksikön päällikön ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty valtioneuvoston hallintoyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) muita kuin laajakantoisia ja merkittäviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä;

2) muita kuin laajakantoisia ja merkittäviä valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteisiä hallinto- ja palvelutehtäviä koskevia hallintopäätöksiä ja sopimuksia;

3) tarkentavaa virkaehtosopimusta;

4) virkamiesten palvelussuhteen ehtoja ja palkkausta, jotka voidaan ratkaista tarkentavan virkaehtosopimuksen nojalla;

5) ministeriön virkamiesten määräämistä valtion virkamieslain 19 §:ssä tarkoitettuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin;

6) muun kuin osaston päällikön ja osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön sivutoimilupaa ja -ilmoitusta.

35 §
Yksikön päällikön ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) etätyötä;

2) saldovapaata ja työaikapankin käyttämistä;

3) virkavapautta, johon virkamiehelle on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen mukaan;

4) ylityömääräyksen antamista ja työaikakorvausta;

5) työajan hyväksymistä ja kohdentamista;

6) vuosilomien myöntämistä, säästämistä, siirtämistä ja lomarahan vaihtamista vapaaksi;

7) huomautuksen antamista;

8) virkamiehen irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä annettavan todistuksen ja työtodistuksen antamista.

Mitä 1 momentissa säädetään yksikön päällikön ratkaisuvallasta, koskee osastoihin kuulumattoman yksikön päällikköä ja sellaisen osaston, jossa ei ole yksikköjä, osaston päällikköä sekä muuta esimiestehtävään määrättyä virkamiestä.

37 §
Henkilöstöyksikön päällikön ratkaisuvalta

Sen lisäksi mitä muualla on säädetty henkilöstöyksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lomakorvauksen maksamista;

2) vuosilomaoikeudesta päättämistä;

3) palkkioiden maksatusta;

4) sairauden todentamista viranomaisen hyväksymällä luotettavalla tavalla.

39 §
Valmistelun käynnistäminen, nimeämiset ja lausunnot

Muusta kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittävästä tai muutoin laajakantoisesta asiasta kanslian lausunnon antaa asiasta riippuen pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri, alivaltiosihteeri tai osaston päällikkö taikka osastoihin kuulumattoman yksikön päällikkö.

40 §
Vuosilomat

Alivaltiosihteeri ratkaisee erityisavustajan, osaston päällikön, osastoihin kuulumattoman yksikön päällikön ja muun alivaltiosihteerin alaisuuteen sijoitetun virkamiehen vuosiloma-aikoja ja -järjestystä ja niistä poikkeamista koskevat asiat sekä muut heidän vuosilomien myöntämistä, säästämistä, siirtämistä sekä lomarahan vaihtamista vapaaksi koskevat asiat.

Osaston päällikkö ratkaisee osaston toimialajohtajaa ja toimialajohtaja yksikön päällikköä sekä muuta välittömästi alaistaan virkamiestä koskevat edellä 2 momentissa mainitut asiat.

42 §
Virkavapaus

Muun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntämisestä valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle yli kahdeksi vuodeksi säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntää alivaltiosihteeri enintään kahdeksi vuodeksi erityisavustajalle, osaston päällikölle, osastoihin kuulumattoman yksikön päällikölle, osaston yksikön päällikölle, tarkastusneuvokselle ja muulle valtioneuvoston yleisistunnon nimittämälle virkamiehelle.

Muun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntää alivaltiosihteeri yli kahdeksi vuodeksi muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle.

Muun kuin lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuvan virkavapauden myöntää henkilöstöyksikön päällikkö enintään kahdeksi vuodeksi muulle kuin edellä 2 momentissa tarkoitetulle virkamiehelle.

43 §
Virkamatkat

Osaston päällikkö antaa matkamääräykset toimialajohtajalle ja yksikön päällikölle. Toimialajohtaja antaa matkamääräykset toimialansa yksikön päällikölle. Osastoihin kuulumattoman yksikön päällikkö antaa matkamääräyksen yksikkönsä virkamiehille.


Tila- ja virastopalveluyksikössä ryhmäpäällikkö antaa ministerien kuljetustehtäviin liittyvät matkamääräykset.


Valtioneuvoston hallintoyksikön talousyksikön päällikkö hyväksyy 1-3 momentissa tarkoitettujen virkamiesten matkalaskut. Osaston päällikkö hyväksyy toimialajohtajan ja yksikön päällikön matkalaskut. Toimialajohtaja hyväksyy toimialansa yksikön päällikön matkalaskut. Osastoihin kuulumattoman yksikön päällikkö hyväksyy yksikön virkamiesten matkalaskut. Yksikön päällikkö hyväksyy yksikön virkamiesten matkalaskut. Niissä yksiköissä, jotka on jaettu ryhmiin, matkalaskun hyväksyy ryhmäpäällikkö.

47 §
Säännösten muu soveltaminen

Mitä tässä työjärjestyksessä on säädetty toimialajohtajasta, koskee soveltuvin osin valtioneuvoston hallintoyksikön kehittämistoiminnon johtajaa, ellei tässä työjärjestyksessä ole toisin säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2016.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2016

Pääministeri
Juha Sipilä

Alivaltiosihteeri
Timo Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.