814/2016

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammattikorkeakoululain 43 §:n 6 momentin nojalla:

1 §
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1129/2014) 13 §:n 1 momentin mukainen koulutuksen rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä enintään sopimuskaudelle asetettuun koulutusalaryhmittäiseen tavoitteeseen saakka;

2) lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä;

3) kalenterivuonna avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa, korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta asianomaisen ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorittamia opintopisteitä;

4) ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen;

5) valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä kalenterivuonna;

6) ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ulkomaisessa opiskelija- ja harjoittelijavaihdossa ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suorittamat opintopisteet;

7) ammatillisessa opettajankoulutuksessa kalenterivuonna ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut koulutusalaryhmät ovat kansainväliseen koulutusluokitukseen (ISCED) perustuen:

1) kasvatusalat, taiteet ja kulttuurialat sekä yhteiskuntatieteet;

2) humanistiset alat, lääketieteet sekä terveys- ja hyvinvointialat;

3) liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet sekä palvelualat;

4) luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat sekä maatalous- ja metsätieteelliset alat.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua lukumäärää laskettaessa otetaan keväällä opintonsa aloittaneiden ja kevätlukukaudella vähintään 27 opintopistettä suorittaneiden määrä huomioon kahdella jaettuna. Lisäksi laskennassa otetaan huomioon aiempina lukuvuosina suoritettujen opintopisteiden määrä, joka ylittää 55 opintopistettä lukuvuodelta tai kevätlukukaudella aloittaneiden osalta 27 opintopistettä ensimmäiseltä lukukaudelta. Opintopisteet otetaan huomioon suorituspäivän mukaan tai hyväksi luetun opintosuorituksen osalta hyväksi lukemispäivän mukaan.

Edellä 1 momentin 4 kohdan mukaisessa työllisten määrän laskennassa yrittäjiksi työllistyneiden määrä kerrotaan kahdella.

Edellä 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot vastaavat väittämiin, joiden aiheet liittyvät opetukseen ja oppimiseen, kansainvälisyyteen, työelämäyhteyksiin, opinnäytetyöhön sekä opiskelutyytyväisyyteen. Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot suorittaneet vastaavat lisäksi harjoittelua koskeviin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään asteikolla 1—7.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 1 kohdan mukaisesti.

2 §
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusosuuden laskentakriteerit

Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n 2 momentin mukainen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusosuus perustuu seuraaviin laskentakriteereihin:

1) tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuolinen rahoitus, Tilastokeskuksen keräämän tiedon ja sen tekemän ulkopuolisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmän mukaan;

2) ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä;

3) julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taideteollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien lukumäärä;

4) kansainvälisen opettaja- tai asiantuntijavaihdon vuorokausien lukumäärä kalenterivuonna.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa julkaisulla tarkoitetaan tutkimustyöhön perustuvaa julkaisua, jonka tekijä on palvelussuhteessa ammattikorkeakouluun tai kuuluu muutoin ammattikorkeakouluyhteisöön taikka jonka tekemisen ammattikorkeakoulu on toiminnallaan mahdollistanut. Lisäksi julkaisun tulee kuulua johonkin seuraavista opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja koskevan tiedonkeruun luokkien mukaisista julkaisutyypeistä:

1) vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit (A)

2) vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset (B)

3) Tieteelliset kirjat (monografiat) (C)

4) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut (D)

5) Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut (E)

6) Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta (F)

7) Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat (I)

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen laskentakriteereiden keskinäiset painotukset määräytyvät liitteen 2 kohdan mukaisesti.

3 §
Alakohtaisen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n 2 momentin mukaista alakohtaista rahoitusosuutta saavat ne ammattikorkeakoulut, joissa voi suorittaa yhtä tai useampaa säännöksessä mainittua tutkintoa ja siihen liitettävää tutkintonimikettä. Rahoitusosuus perustuu kalenterivuonna suoritettujen tutkintojen määrään.

4 §
Laskentakriteerien mukaisten tietojen päivittäminen

Edellä 1—3 §:n mukaisen rahoitusosuuden laskennassa käytetään kolmen viimeisimmän käytettävissä olevan vuoden laskentaperusteiden keskiarvoa ja kohdennus ammattikorkeakoulujen välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (1457/2014).

Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetään, vuoden 2017 rahoitusta laskettaessa otetaan huomioon vähintään viiden päivän pituisten kansainvälisten opettaja- ja asiantuntijavaihtojen kesto.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, vuosien 2017 ja 2018 rahoitusta laskettaessa ammattikorkeakoulun rahoitus, joka ei sisällä strategiaperusteista rahoitusosuutta, voi vähentyä yhteensä enintään 3 prosenttia ja kasvaa yhteensä enintään 5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden rahoituksen tasoon, joka on suhteutettu rahoitusvuonna käytettävissä olevaan laskennalliseen rahoitukseen. Tosiasiallinen rajausprosentti voi poiketa edellä mainituista minimi- ja maksimirajoista. Rajauksen laskennasta aiheutuva mahdollinen yli- tai alijäämä jaetaan ammattikorkeakoulujen kesken niiden rahoituksen suhteessa.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Immo Aakkula

Liite

1. Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä 40 %
2. Vähintään 55 opintopistettä suorittaneiden ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevien lukumäärä 23 %
3. Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa, korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ja erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä 5 %
4. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä 4 %
5. Valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 3 %
6. Ulkomaisessa opiskelijavaihdossa suoritetut opintopisteet 2 %
7. Ammatillisen opettajankoulutuksen opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä 2 %

2. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusosuuden laskentakriteereiden keskinäiset painotukset

Laskentakriteeri Painotus
1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuolinen rahoitus 8 %
2. Suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä 4 %
3. Julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taideteollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja viestintäteknisten ohjelmien lukumäärä 2 %
4. Kansainväliseen opettaja- tai asiantuntijavaihtojen vuorokausien lukumäärä 1 %

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.