766/2016

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Valtioneuvoston asetus fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ympäristönsuojelulain (527/2014) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liitteessä 1 mainittuja fluorattuja kasvihuonekaasuja ja niiden seoksia taikka liitteessä 2 mainittuja otsonikerrosta heikentäviä aineita ja niiden seoksia sisältäviä laitteita, järjestelmiä tai ajoneuvojen ilmastointilaitteita asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan, vuototarkastavan tai edellä mainittujen aineiden talteenottoa suorittavan henkilön ja toiminnanharjoittajan pätevyysvaatimuksista.

Asetusta ei sovelleta sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatiossa tai normaaliolojen häiriötilanteissa sotilaskäytössä oleviin ajoneuvoihin, laitteisiin tai järjestelmiin.

Tässä asetuksessa tarkoitetaan asennuksella, huollolla, kunnossapidolla, korjaamisella, käytöstä poistamisella ja talteenotolla samaa kuin fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 517/2014, jäljempänä F-kaasuasetus, 2 artiklassa. Tässä asetuksessa tarkoitetaan kylmäaineilla fluorattuja kasvihuonekaasuja ja otsonikerrosta heikentäviä aineita.

2 §
Toiminnanharjoittajan vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset

Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä laitteita, järjestelmiä tai ajoneuvojen ilmastointilaitteita asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan tai niistä kylmäaineita talteenottavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jonka pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:

Laitteet Pätevyyttä edellyttävät toimet Pätevyysvaatimukset
1 Kiinteät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, talteenotto Vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet - kylmäalalle soveltuva teknikon, insinöörin tai diplomi-insinöörin tutkinto taikka erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto- vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalta- hyvät tiedot kylmäaineiden käsittelystä, kylmäalaan liittyvästä työturvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädännöstä, jäähdytystekniikasta sekä energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvistä tekijöistä Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet- kotitalouskonealalle tai kiinteiden jäähdytys- tai ilmastointilaitteiden taikka ilmalämpöpumppujen asennukseen ja huoltoon soveltuva koulutus tai tutkinto - vähintään vuoden työkokemus toiminnanharjoittajan toimialalta- hyvät tiedot kylmäalan työturvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädännöstä, kylmäaineiden käsittelystä sekä kylmätekniikan perusteista
2 Kiinteät sammutuslaitteistot asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen,talteenotto - teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta sammutuslaitteistojen huollosta- hyväksytysti suoritettu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston vahvistamien kuulusteluvaatimusten mukainen sammutuslaitteistokuulustelun säännösosa sekä riittävät tiedot sammutusaineena käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen ja otsonikerrosta heikentävien aineiden ympäristövaikutuksista
3 Ajoneuvojen ilmastointilaitteet asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, vuototarkastus,talteenotto - ajoneuvon huoltoon soveltuva tutkinto tai vaihtoehtoisesti täytettävä edellä tässä taulukossa kohdassa 1 säädetyt pätevyysvaatimukset- perehtyneisyys kyseiseen ilmastointilaitetyyppiin, työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin sekä oman alan terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiin
4 Kylmäaineiden talteenotto sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta ympäristöluvan saaneessa varastointi- ja käsittelypaikassa talteenotto Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) soveltamisalaan kuuluvat laitteet
Vähintään kolme kiloa ja vähintään viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäaineita sisältäviin laitteisiin sovelletaan edellä tässä pykälässä mainittuja laitekohtaisia pätevyysvaatimuksia. Alle kolme kiloa ja alle viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäaineita sisältävät laitteet- tekninen koulutus tai jäteasemanhoitajan peruskoulutus - perehtyneisyys käsiteltävään laitetyyppiin, työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvelvoitteisiin

Edellä 1 momentin taulukon 3 kohdassa tarkoitettuja ajoneuvoalan pätevyysvaatimuksia sovelletaan myös muiden kulkuvälineiden ja työkoneiden ilmastointilaitteita asentaviin, kunnossapitäviin, huoltaviin, korjaaviin tai käytöstä poistaviin sekä kylmäainetta talteen ottaviin toiminnanharjoittajiin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastuuhenkilönä voi toimia myös toiminnanharjoittaja.

3 §
Henkilöiden pätevyysvaatimukset

Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä laitteita, järjestelmiä tai ajoneuvojen ilmastointilaitteita asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan, vuototarkastavan tai niistä kylmäaineita talteenottavan henkilön pätevyysvaatimukset ovat seuraavat:

Laitteet Pätevyyttä edellyttävät toimet Pätevyysvaatimukset
1 Kiinteät jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet Kylmäkuljetuskuorma-autojen ja kylmäkuljetusperävaunujenjäähdytysyksikötLaivojen ja vesialusten jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen,vuototarkastus,talteenotto Vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet- kyseisten laitteiden asennukseen, kunnossapitoon ja huoltoon soveltuvasta tutkinnosta, jonka perusteista opetushallitus on päättänyt, osat, jotka sisältävät liitteen 3 kohdassa 1 tarkoitetut tiedot ja taidot Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet- kyseisten laitteiden asennukseen, kunnossapitoon ja huoltoon soveltuvasta tutkinnosta, jonka perusteista opetushallitus on päättänyt, osat, jotka sisältävät liitteen 3 kohdassa 2 tarkoitetut tiedot ja taidot
2 Kiinteät sammutuslaitteistot asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen,vuototarkastus,talteenotto - koe, joka sisältää liitteessä 4 tarkoitetut tiedot ja taidot
3 Ajoneuvojen ilmastointilaitteet asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen,vuototarkastus,talteenotto - koe, joka sisältää liitteessä 5 tarkoitetut tiedot ja taidot tai vaihtoehtoisesti edellä tässä taulukossa kohdassa 1 säädetyt pätevyysvaatimukset
4 Sähköiset kytkinlaitteet asennus, kunnossapito, huolto, korjaaminen, käytöstä poistaminen, kiinteistä laitteistatalteenotto - koe, joka sisältää liitteessä 6 tarkoitetut tiedot ja taidot
5 Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvat liuottimia sisältävät laitteet talteenotto - koe, joka sisältää liitteessä 7 tarkoitetut tiedot ja taidot
6 Talteenotto sähkö- ja elektroniikkalaiteromustaympäristöluvan saaneessa varastointi- ja käsittelypaikassa talteenotto Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) soveltamisalaan kuuluvat laitteet
Vähintään kolme kiloa ja vähintään viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäaineita sisältäviin laitteisiin sovelletaan edellä tässä pykälässä mainittuja laitekohtaisia pätevyysvaatimuksia. Alle kolme kiloa ja alle viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäaineita sisältävät laiteet- kyseisen toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa olevan henkilön on suoritettava liitteessä 8 mainitut tiedot ja taidot sisältävä koulutus

Henkilön, joka tekee vain 1 momentin taulukon 1 kohdassa tarkoitettujen laitteiden vuototarkastuksia, joihin ei sisälly kylmäpiirin avaaminen, on suoritettava liitteen 3 kohdassa 3 tarkoitetut tiedot ja taidot sisältävä koe.

Edellä 1 momentin taulukon 3 kohdassa tarkoitettuja ajoneuvoalan pätevyysvaatimuksia sovelletaan myös muiden kulkuvälineiden ja työkoneiden ilmastointilaitteita asentaviin, kunnossapitäviin, huoltaviin, korjaaviin tai käytöstä poistaviin sekä kylmäainetta talteen ottaviin henkilöihin.

Edellä 1 momentin taulukon 1 ja 6 kohdissa tarkoitetussa pätevöintiin johtavassa koulutuksessa oleva henkilö saa tehdä edellä mainittuja toimia pätevän henkilön valvonnassa enintään 24 kuukauden ajan ja taulukon 2–5 kohdissa tarkoitetussa pätevöintiin johtavassa koulutuksessa oleva henkilö saa tehdä edellä mainittuja toimia pätevän henkilön valvonnassa enintään 12 kuukauden ajan.

Edellä 1 momentin taulukon 6 kohdassa tarkoitetusta koulutuksesta todistuksen henkilön pätevyydestä myöntää laitoksen luvan haltija.

4 §
Tarvittavat laitteet ja välineet

Toiminnanharjoittajalla on oltava käytössään liitteen 9 mukaiset asianmukaiset laitteet ja välineet. Laitteiden ja välineiden kunto on tarkastettava ja ne on kalibroitava tai muutoin luotettavalla tavalla huolehdittava niiden kunnosta säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan palveluksessa oleva tässä asetuksessa tarkoitettuja toimia suorittava henkilöstö on perehdytettävä laitteiden ja välineiden käyttöön.

5 §
Henkilön pätevyyden todentaminen

Sen lisäksi mitä ympäristönsuojelulain (527/2014) 162 §:n 1 momentissa säädetään pätevyyden todentamista koskevasta ilmoituksesta, ilmoitukseen on liitettävä 2 tai 3 §:ssä tai liitteissä 3–8 tarkoitetun tutkinnon, sen osan tai osien taikka kokeen hyväksytystä suorittamisesta annettu todistus. Jäähdytys-, ilmastointilaite-, lämpöpumppu- tai kotitalouskonealalla suoritetusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta ja niiden osista annetun tutkintotodistuksen on oltava Opetushallituksen määräysten mukainen.

Pätevöidyn on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, jos hän lopettaa tämän asetuksen mukaisen toimintansa.

6 §
Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnasta ja pätevyyden todentaminen

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle ilmoitus ennen 2 §:ssä tarkoitetun toiminnan aloittamista.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;

2) tiedot vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään;

3) tiedot tämän asetuksen mukaisia toimia suorittavista henkilöistä ja heidän pätevyydestään;

4) tieto asetuksen mukaisesta toiminnasta;

5) tiedot toiminnanharjoittajan käytössä olevista toimintaan tarvittavista laitteista ja työkaluista.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muutoin muuttunut olennaisesti. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

7 §
Laitetarkastukset ja huoltopäiväkirja

Fluorattuja kasvihuonekaasuja kylmäaineena sisältävien laitteiden vuototarkastuksista säädetään F-kaasuasetuksen 4 artiklassa ja huoltopäiväkirjasta 6 artiklassa.

Otsonikerrosta heikentävää ainetta kylmäaineena sisältävän laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että tarkastuksen suorittavalla henkilöllä ja toiminnanharjoittajalla on tämän asetuksen mukainen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston myöntämä todistus pätevyydestä.

Otsonikerrosta heikentävää ainetta kylmäaineena sisältävän kiinteästi asennetun jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen ja -piirin sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan siten, että vähintään kolme kiloa ainetta sisältävät laitteet tarkastetaan vuosittain, vähintään 30 kiloa ainetta sisältävät laitteet kerran kuudessa kuukaudessa ja vähintään 300 kiloa ainetta sisältävät laitteet kerran kolmessa kuukaudessa. Tarkastusväli voidaan pidentää vähintään 30 kiloa ainetta sisältävillä laitteilla kerran vuodessa tehtäväksi ja vähintään 300 kiloa ainetta sisältävillä laitteilla kerran puolessa vuodessa tehtäväksi, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä.

Vähintään 300 kiloa ainetta sisältävissä laitteissa on oltava vuodonilmaisujärjestelmä. Vuodonilmaisujärjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa.

Ilmatiiviisti suljettuja alle kuusi kiloa ainetta sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan ilmatiiviisti suljettu.

Kiinteästi asennettujen sammutuslaitteistojen tarkastuksella tarkoitetaan tässä sammutuslaitteistojen asennusliikkeiden suorittamia vuototarkastuksia, jotka voi suorittaa laitteen muun huollon yhteydessä.

Laitteen haltijan tai omistajan on pidettävä huoltopäiväkirjaa, josta käy ilmi:

1) laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi;

2) lisätyn aineen määrä ja tyyppi;

3) onko laitteessa käytetty aine kierrätettyä tai talteen otettua sekä kierrätys- tai regenerointilaitoksen nimi ja osoite;

4) talteen otetun aineen määrä;

5) tehtyjen tarkastusten päivämäärät, tehdyt toimenpiteet ja tulokset;

6) tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja pätevyystodistuksen numero;

7) aineen talteen ottamista ja loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet, jos laite on poistettu käytöstä.

Huoltopäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä syyskuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta annettu valtioneuvoston asetus (452/2009) sekä otsonikerrosta heikentävistä aineista annettu valtioneuvoston päätös (262/1998).

9 §
Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen mukainen pätevyys kylmäkuljetusalalla ja sähköisten kytkinlaiteiden alalla on todennettava viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Työteknikon tutkinnolla voi osoittaa pätevyytensä 31 päivään joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014 (32014R0517); EUVL, N:o L 150, 20.5.2014, s. 195
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1005/2009 (32009R1005); EUVL, EUVL L 286, 31.10.2009, s. 1
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/2067 (32015R2067); EUVL N:o L 301, 18.11.2015, s. 28
Komission asetus (EY) N:o 304/2008 (32008R0304); EUVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 12
Komission asetus (EY) N:o 2015/2066 (32015R2066); EUVL N:o L 301, 18.11.2015, s. 22
Komission asetus (EY) N:o 306/2008 (32008R0306); EUVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 21
Komission asetus (EY) N:o 307/2008 (32008R0307); EUVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 25

Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Eeva Nurmi

Liite 1

Luettelo fluoratuista kasvihuonekaasuista, joihin asetusta sovelletaan

Rikkiheksafluoridi SF 6
Fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet):
HFC-23 CHF3
HFC-32 CH2F2
HFC-41 CH3F
HFC-43-10mee C5H2F10
HFC-125 C2HF5
HFC-134 C2H2F4
HFC-134a CH2FCF3
HFC-143 C2H3F3
HFC-143a C2H3F3
HFC-152 CH2FCH2F
HFC-152a C2H4F2
HFC-161 CH3CH2F
HFC-227ea C3HF7
HFC-236cb CH2FCF2CF3
HFC-236ea CHF2CHFCF3
HFC-236fa C3H2F6
HFC-245ca C3H3F5
HFC-245fa CHF2CH2CF3
HFC-365mfc CF3CH2CF2CH3
Perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet):
Perfluorimetaani CF4
Perfluorietaani C2F6
Perfluoripropaani C3F8
Perfluoributaani C4F10
Perfluoripentaani C5F12
Perfluoriheksaani C6F14
Perfluorisyklobutaani c-C4F8

Liite 2

Luettelo otsonikerrosta heikentävistä aineista, joihin asetusta sovelletaan

CFC-yhdisteet
CFCl3 CFC-11
CF2Cl2 CFC-12
C2F3Cl3 CFC-113
C2F4Cl2 CFC-114
C2F5Cl CFC-115
CF3Cl CFC-13
C2FCl5 CFC-111
C2F2Cl4 CFC-112
C3FCl7 CFC-211
C3F2Cl6 CFC-212
C3F3Cl5 CFC-213
C3F4Cl4 CFC-214
C3F5Cl3 CFC-215
C3F6Cl2 CFC-216
C3F7Cl CFC-217
Halonit:
CF2BrCl haloni-1211
CF3Br haloni-1301
C2F4Br2 haloni-2402
Hiilitetrakloridi:
CCl4 hiilitetrakloridi (tetrakloorimetaani)
1,1,1-Trikloorietaani:
C2H3Cl3 1,1,1-trikloorietaani
Metyylibromidi:
CH3Br metyylibromidi
HBFC-yhdisteet:
CHFBr2 HBFC-21 B2
CHF2Br HBFC-22 B1
CHF2FBr HBFC-31 B1
C2HFBr4 HBFC-121 B4
C2HF2Br3 HBFC-122 B3
C2HF3Br2 HBFC-123 B2
C2HF4Br HBFC-124 B1
C2H2FBr3 HBFC-131 B3
C2H2F2Br2 HBFC-132 B2
C2H2F3Br HBFC-133 B1
C2H3FBr2 HBFC-141 B
C2H3F2Br HBFC-142 B1
C2H4FBr HBFC-151 B1
C3HFBr6 HBFC-221 B6
C3HF2Br5 HBFC-222 B5
C3HF3Br4 HBFC-223 B4
C3HF4Br3 HBFC-224 B3
C3HF5Br2 HBFC-225 B2
C3HF6Br HBFC-226 B1
C3H2FBr5 HBFC-231 B5
C3H2F2Br4 HBFC-232 B4
C3H2F3Br3 HBFC-233 B3
C3H2F4Br2 HBFC-234 B2
C3H2F5Br HBFC-235 B1
C3H3FBr4 HBFC-241B4
C3H3F2Br3 HBFC-242 B3
C3H3F3Br2 HBFC-243 B2
C3H3F4Br HBFC-244 B1
C3H4FBr3 HBFC-251 B1
C3H4F2Br2 HBFC-252 B2
C3H4F3Br HBFC-253 B1
C3H5FBr2 HBFC-261 B2
C3H5F2Br HBFC-262 B1
C3H6FBr HBFC-271 B1
HCFC-yhdisteet:
CHFC12 HCFC-21
CHF2C1 HCFC-22
CH2FC1 HCFC-31
C2HFC14 HCFC-121
C2HF2C13 HCFC-122
C2HF3C12 HCFC-123
C2HF4C1 HCFC-124
C2H2FC13 HCFC-131
C2H2F2C12 HCFC-132
C2H2F3C1 HCFC-133
C2H3FC12 HCFC-141
CH3CFC12 HCFC-141b
C2H3F2C1 HCFC-142
CH3CF2C1 HCFC-142b
C2H4FC1 HCFC-151
C3HFC16 HCFC-221
C3HF2C15 HCFC-222
C3HF3C14 HCFC-223
C3HF4C13 HCFC-224
C3HF5C12 HCFC-225
CF3CF2CHC12 HCFC-225ca
CF2C1CF2CHC1F HCFC-225cb
C3HF6C1 HCFC-226
C3H2FC15 HCFC-231
C3H2F2C14 HCFC-232
C3H2F3C13 HCFC-233
C3H2F4C12 HCFC-234
C3H2F5C1 HCFC-235
C3H3FC14 HCFC-241
C3H3F2C13 HCFC-242
C3H3F3C12 HCFC-243
C3H3F4C1 HCFC-244
C3H4FC13 HCFC-251
C3H4F2C12 HCFC-252
C3H4F3C1 HCFC-253
C3H5FC12 HCFC-261
C3H5F2C1 HCFC-262
C3H6FC1 HCFC-271
Bromikloorimetaani:
CH2BrC1 bromikloorimetaani

Liite 3

Jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpöpumppujen sekä kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen huoltotoimintaa tekevän henkilön pätevyysvaatimukset

1. Vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet

Pätevyysluokka 1:n vaatimuksena on perustutkinnon kylmäalalle soveltuva tutkinnon osa

tai kylmäalan tutkinto tai sen osa, joka sisältää taulukossa 1 mainitut tiedot ja taidot:

Taulukko 1.

PAKOLLISET OSAT
1. Termodynamiikan perusteet 1.01Lämpötilaa, painetta, massaa, tiheyttä ja energiaa koskevien ISO-standardien perusyksikköjen tuntemus
1.02 Jäähdytysjärjestelmien perusperiaatteiden tuntemus:termodynamiikan perusteet (avaintermit, parametrit ja prosessit, kuten tulistus, korkeapainepuoli, entalpia, jäähdytysvaikutus, matalapainepuoli, alijäähtyminen)kylmäaineiden ominaisuudet ja termodynaamiset muutokset, mukaan lukien tseotrooppisten seosten virtausaineen olomuotojen tunnistaminen.
1.03Asianomaisten taulukkojen diagrammien käyttö ja niiden tulkitseminen välillisen vuodon tarkastamisen yhteydessä(mukaan lukien järjestelmän moitteettomantoiminnan tarkastaminen): log pH-diagrammi, kylläisen kylmäaineen ominaisuustaulukot, yksiportaista kompressorijäähdytysprosessia kuvaava diagrammi
1.04Järjestelmän pääkomponenttien (kompressori, höyrystin, lauhdutin, termostaattiset paisuntaventtiilit) toiminnan ja kylmäaineen termodynaamisten muutosten kuvaaminen
1.05Seuraavien jäähdytysjärjestelmissä käytettävien komponenttientuntemus ja niiden asema ja tärkeys kylmäainevuotojen estämisessä ja havaitsemisessa: a) venttiilit (paloventtiilit, kalvoventtiilit, istukkaventtiilit, varoventtiilit), b) lämpötilan ja paineen säätimet, c) nestelasit ja kosteusindikaattorit, d) sulatussäätimet, e) järjestelmänsuojaimet, f) mittauslaitteet (esim. lämpömittarit), g) öljyn ohjausjärjestelmät, h) kylmäainevaraajat, i) pisaranerottimet ja öljynerottimet
1.06Jäähdytysprosessissa käytettävien vaihtoehtoisten kylmäaineiden tyypillisen käyttäytymisen, fyysisten parametrien, liuosten, järjestelmien ja poikkeamien sekä niitä varten käytettävien komponenttien tuntemus
2. Kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäännökset 2.01Perustiedot ilmaston muutoksesta ja Kioton pöytäkirjasta sekä otsonikadosta ja otsonikerroksen suojelusta Wienin sopimuksella ja Montrealin pöytäkirjalla
2.02Perustiedot ilmastovaikutuksesta (GWP), fluorattujen kasvihuonekaasujen ja muiden aineiden käytöstä kylmäaineina, fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutuksesta ilmastoon (niiden GWP-arvo) sekä asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä ja asiaan liittyvistä täytäntöönpanosäädöksistä
2.03Perustiedot otsonikerrosta heikentävästä vaikutuksesta (ODP), otsonikerrosta heikentävien aineiden käytöstä kylmäaineina, otsonikerrosta heikentävien aineidenpäästöjen vaikutuksesta otsonikerrokseen (niiden ODP –arvo) sekä asetuksen (EY) N:o 1005/2009 säännöksistä
3. Tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana 3.01Painetestin tekeminen järjestelmän lujuuden tarkastamiseksi
3.02Painetestin tekeminen järjestelmän tiiviyden tarkastamiseksi
3.03Tyhjiöpumpun käyttö
3.04Järjestelmän tyhjentäminen ilman ja kosteuden poistamiseksi vakiokäytännön mukaisesti
3.05Tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon ja raportin laatiminen vähintään yhdestä kokeen aikana tehdyistä testeistä ja tarkastuksista
4. Vuotojen tarkastaminen 4.01Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden mahdollisten vuotokohtien tuntemus
4.02Laitetta koskevan kirjanpidon tarkastaminen ennen vuodon tarkastamista ja tiedot mahdollisista toistuvista seikoista ja ongelmakohdista, joihin on kiinnitettävä erityistähuomiota
4.03Koko järjestelmän visuaalinen ja manuaalinen tarkastaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1516/2007 mukaisesti
4.04Järjestelmä tarkastaminen vuotojen varalta komission asetuksen (EY) N:o 1516/2007 ja järjestelmän käyttöohjeiden mukaista epäsuoraa menetelmää käyttäen
4.05Kannettavien mittauslaitteiden (kuten painemittarisarjat, lämpömittarit ja yleismittarit) käyttäminen jännitteen, virran ja impedanssin mittaamiseksi vuotojen tarkastuksia koskevilla epäsuorilla menetelmillä ja mittausparametrien tulkitseminen
4.06Järjestelmän vuotojen tarkastaminen jotakin komission asetuksessa (EY) N:o 1516/2007 tarkoitettua suoraa menetelmää käyttäen
4.08Asianmukaisten sähköisten vuodonilmaisulaitteiden käyttö
4.09Tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon
5. Järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana 5.01Mittareiden ja letkujen liittäminen ja irrottaminen mahdollisimman vähäisin päästöin
5.02Kylmäainesäiliön tyhjentäminen nestemäisestä ja höyrystyneestä kylmäaineesta sekä kylmäainesäiliön täyttäminen niillä
5.03Talteenottolaitteiden käyttö kylmäaineen ottamiseksi talteen ja talteenottolaitteiden liittäminen ja irrottaminen mahdollisimman vähäisin päästöin
5.04Fluorikaasun saastuttaman öljyn poistaminen järjestelmästä
5.05Kylmäaineen olomuodon (nestemäinen, höyrystynyt) ja tilan (alijäähtynyt, kylläinen tai tulistettu) määrittäminen ennen täyttöä oikean menetelmän ja täyttömäärän varmistamiseksi. Järjestelmän täyttäminen kylmäaineella (sekä nestemäisessä että höyrystyneessä muodossa) ilman kylmäainehävikkiä
5.06Oikeantyyppisten vaakojen valitseminen ja niiden käyttö kylmäaineen punnitsemiseksi
5.07Kaikkien kylmäaineen talteenottoa tai lisäämistä koskevien tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon
5.08Vaarallisten jätteiden kuten saastuneiden kylmäaineiden ja öljyjen käsittelyä, uudelleenkäyttöä, regenerointia, varastointia ja kuljettamista koskevien vaatimusten ja menettelyjen tuntemus
10. Putkitus: tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään 10.01Sellaisten tiiviiden metalliputkien ja –putkistojen hitsaaminen, kovajuottaminen ja /tai pehmeäjuottaminen, joita voidaan käyttää jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujärjestelmissä
10.02Putkistojen ja komponenttien kannattimien valmistaminen/tarkastaminen
11. Tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä 11.01Tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä
11.02Tietoa järjestelmän suunnittelusta, jolla vähennetään fluorattujen kasvihuonekaasujen täytöskokoa ja lisätään energiatehokkuutta
11.03Tietoa syttyviä tai myrkyllisiä kylmäaineita tai korkeampaa käyttöpainetta edellyttäviä kylmäaineita koskevista turvallisuusmääräyksistä ja niiden käyttöä, varastointia ja kuljetusta koskevista standardeista
11.04Tuntemus vaihtoehtoisten kylmäaineiden eduista ja haitoista erityisesti energiatehokkuuden osalta suunnitellun käyttötarkoituksen ja eri alueiden ilmasto-olojen mukaisesti
VALINNAISET OSAT (vähintään yksi osa sisällyttävä tutkintoon)
6. Komponentti: yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 6.01Kompressorin perustoiminnot (mukaan lukien tehonsäätö ja voitelujärjestelmä) ja niihin liittyvät kylmäainevuotojen tai-päästöjen aiheuttamat riskit
6.02Kompressorin, mukaan lukien ohjaus- ja turvalaitteiden, asentaminen siten, ettei vuotoja eikä merkittäviä päästöjä tapahdu järjestelmän käyttöönoton jälkeen
6.03Turva- ja ohjauskytkimien säätäminen
6.04Imu- ja paineventtiilin säätäminen
6.05Öljynpalautusjärjestelmän tarkastaminen
6.06Kompressorin käynnistäminen ja pysäyttäminen sekä kompressorin moitteettomien toimintaolosuhteiden tarkistaminen, kuten mittausten tekeminen kompressorin toiminnan aikana
6.07Raportin laatiminen kompressorin kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset kompressorin toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmääja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta
7. Komponentti: ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 7.01Lauhduttimen perustoiminnot ja niihin liittyvä vuotojen riski
7.02Lauhdutinpaineen ohjauslaitteiden säätäminen
7.03Lauhduttimen, mukaan lukien ohjaus- ja turvalaitteiden, asentaminen siten, ettei vuotoja eikä merkittäviä päästöjä tapahdu järjestelmän käyttöönoton jälkeen
7.04Turva- ja ohjauskytkimien säätäminen
7.05Paine- ja nestelinjojen tarkastaminen
7.06Lauhtumattomien kaasujen poistaminen lauhduttimesta käyttäen kylmäaineen huuhteluainetta
7.07Lauhduttimen käynnistäminen ja pysäyttäminen ja sen moitteettomien toimintaolosuhteiden tarkistaminen, kuten mittausten tekeminen toiminnan aikana
7.08Lauhduttimen pinnan tarkastaminen
7.09Raportin laatiminen lauhduttimen kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset lauhduttimen toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmääja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta
8. Komponentti: ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 8.01Höyrystimen (mukaan lukien sulatusjärjestelmät) perustoiminnot ja niihin liittyvä vuotojen riski
8.02Höyrystyspaineen ohjauslaitteiden säätäminen
8.03Höyrystimen, mukaan lukien ohjaus- ja turvalaitteiden, asentaminen siten, ettei vuotoja eikä merkittäviä päästöjä tapahdu järjestelmän käyttöönoton jälkeen
8.04 Turva- ja ohjauskytkimien säätäminen
8.05Neste- ja imulinjojen oikean asennon tarkastaminen
8.06Kuumakaasusulatusputkistojen tarkastaminen
8.07Höyrystinpaineen säätöventtiilin säätäminen
8.08Höyrystimen käynnistäminen ja pysäyttäminen ja sen moitteettomien toimintaolosuhteiden tarkistaminen, kuten mittausten tekeminen toiminnan aikana
8.09Höyrystimen pinnan tarkastaminen
8.10Raportin laatiminen höyrystimen kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset höyrystimen toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmää ja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta
9. Komponentti: termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asentaminen, käyttöönotto ja huolto 9.01Erilaisten paisuntaventtiilien (termostaattiset paisuntaventtiilit, kapillaariputket) perustoiminnot ja niihin liittyvä vuotojen riski
9.02Venttiilien asettaminen oikeaan kohtaan
9.03Mekaanisen/sähköisen termostaattisen paisuntaventtiilin säätäminen
9.04Mekaanisten ja sähköisten termostaattien säätäminen
9.05Paineensäätöventtiilin säätäminen
9.06Mekaanisten ja elektronisten paineenrajoittimien säätäminen
9.07Öljynerottimien toiminnan tarkastaminen
9.08Suodatinkuivaimen kunnon tarkastaminen
9.09Raportin laatiminen näiden komponenttien kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmää ja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta

2. Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävät laitteet

Pätevyysluokka 2:n vaatimuksena on perustutkinnon kylmäalalle soveltuva tutkinnon osa

tai kylmäalan tutkinto tai sen osa, joka sisältää taulukossa 2 mainitut tiedot ja taidot:

Taulukko 2.

PAKOLLISET OSAT
1. Termodynamiikan perusteet 1.01Lämpötilaa, painetta, massaa, tiheyttä ja energiaa koskevien ISO- standardien perusyksikköjen tuntemus
1.02Jäähdytysjärjestelmien perusperiaatteiden tuntemus: termodynamiikan perusteet (avaintermit, parametrit ja prosessit, kuten tulistus, korkeapainepuoli, entalpia, jäähdytysvaikutus, matalapainepuoli, alijäähtyminen), kylmäaineiden ominaisuudet ja termodynaamiset muutokset, mukaan lukien tseotrooppisten seosten virtausaineen olomuotojen tunnistaminen
1.03Asianomaisten taulukkojen ja diagrammien käyttö ja niiden tulkitseminen välillisen vuodon tarkastamisen yhteydessä (mukaan lukien järjestelmän moitteettoman toiminnan tarkastaminen): log pH diagrammi, kylläisen kylmäaineen ominaisuustaulukot, yksiportaista kompressorijäähdytysprosessia kuvaava diagrammi
1.04Järjestelmän pääkompomenttien (kompressori, höyrystin, lauhdutin, termostaattiset paisuntaventtiilit) toiminnan ja kylmäaineen termodynaamisten muutosten kuvaaminen
1.06Jäähdytysprosessissa käytettävien vaihtoehtoisten kylmäaineiden tyypillisen käyttäytymisen, fyysisten parametrien, liuosten, järjestelmien ja poikkeamien sekä niitä varten käytettävien komponenttien tuntemus
2. Kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäännökset 2.01Perustiedot ilmaston muutoksesta ja Kioton pöytäkirjasta sekä otsonikadosta ja otsonikerroksen suojelusta Wienin sopimuksella ja Montrealin pöytäkirjalla
2.02Perustiedot ilmastovaikutuksesta (GWP), fluorattujen kasvihuonekaasujen ja muiden aineiden käytöstä kylmäaineina, fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutuksesta ilmastoon (niiden GWP –arvo) sekä asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä ja mainitun asetuksen säännösten täytäntöönpanoasetuksista
2.03Perustiedot otsonikerrosta heikentävästä vaikutuksesta (ODP), otsonikerrosta heikentävien aineiden käytöstä kylmäaineina, otsonikerrosta heikentävien aineidenpäästöjen vaikutuksesta otsonikerrokseen (niiden ODP –arvo) sekä asetuksen (EY) N:o 1005/2009 säännöksistä
3. Tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana 3.01Painetestin tekeminen järjestelmän lujuuden tarkastamiseksi
3.02Painetestin tekeminen järjestelmän tiiviyden tarkastamiseksi
3.03Tyhjiöpumpun käyttö
3.04Järjestelmän tyhjentäminen ilman ja kosteuden poistamiseksi vakiokäytännön mukaisesti
3.05Tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon ja raportin laatiminen vähintään yhdestä kokeen aikana tehdystä testistä ja tarkastuksesta
4. Vuotojen tarkastaminen 4.01Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden mahdollisten vuotokohtien tuntemus
4.02Laitetta koskevan kirjanpidon tarkastaminen ennen vuodon tarkastamista ja tiedot mahdollisista toistuvista seikoista ja ongelmakohdista, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota
4.03Koko järjestelmän visuaalinen ja manuaalinen tarkastaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1516/2007 mukaisesti
4.04Järjestelmän tarkastaminen vuotojen varalta komission asetuksen (EY) N:o 1516/2007 ja järjestelmän käyttöohjeiden mukaista epäsuoraa menetelmää käyttäen
4.05Kannettavien mittauslaitteiden (kuten painemittarisarjat, lämpömittarit ja yleismittarit) käyttäminen jännitteen, virran ja impedanssin mittaamiseksi vuotojen tarkastuksia koskevilla epäsuorilla menetelmillä ja mittausparametrien tulkitseminen
4.07Järjestelmän vuotojen tarkastaminen jotakin sellaista komission asetuksessa (EY) N:o 1516/2007 tarkoitettua suoraa menetelmää käyttäen, joka ei edellytä kylmäainepiirien avaamista
4.08Asianmukaisten sähköisten vuodonilmaisulaitteiden käyttö
4.09Tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon
5. Järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana 5.01Mittareiden ja johtojen kytkeminen päälle ja pois päältä mahdollisimman vähäisin päästöin
5.02Kylmäainesäiliön tyhjentäminen nestemäisestä ja höyrystyneestä kylmäaineesta sekä kylmäainesäiliön täyttäminen niillä
5.03Talteenottolaitteiden käyttö kylmäaineen ottamiseksi talteen ja talteenottolaitteiden liittäminen ja irrottaminen mahdollisimman vähäisin päästöin
5.04Fluorikaasun saastuttaman öljyn poistaminen järjestelmästä
5.05Kylmäaineen olomuodon (nestemäinen, höyrystynyt) ja tilan (alijäähtynyt, kylläinen tai tulistettu) määrittäminen ennen täyttöä oikean menetelmän ja täyttömäärän varmistamiseksi. Järjestelmän täyttäminen kylmäaineella (sekä nestemäisessä että höyrystyneessä muodossa) ilman kylmäainehävikkiä
5.06Oikeantyyppisten vaakojen valitseminen ja niiden käyttö kylmäaineen punnitsemiseksi
5.07Kaikkien kylmäaineen talteenottoa tai lisäämistä koskevien tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon
5.08Vaarallisten jätteiden kuten saastuneiden kylmäaineiden ja öljyjen käsittelyä, uudelleenkäyttöä, regenerointia, varastointia ja kuljettamista koskevien vaatimusten ja menettelyjen tuntemus
10. Putkitus: tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään 10.01Sellaisten tiiviiden metalliputkien ja –putkistojen hitsaaminen, kovajuottaminen ja/ tai pehmeäjuottaminen, joita voidaan käyttää jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujärjestelmissä
10.02Putkistojen ja komponenttien kannattimien valmistaminen/tarkastaminen
11. Tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä 11.01Tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä
11.02Tietoa järjestelmän suunnittelusta, jolla vähennetään fluorattujen kasvihuonekaasujen täytöskokoa ja lisätään energiatehokkuutta
11.03Tietoa syttyviä tai myrkyllisiä kylmäaineita tai korkeampaa käyttöpainetta edellyttäviä kylmäaineita koskevista turvallisuusmääräyksistä ja niiden käyttöä, varastointia ja kuljetusta koskevista standardeista
11.04Tuntemus vaihtoehtoisten kylmäaineiden eduista ja haitoista erityisesti energiatehokkuuden osalta suunnitellun käyttötarkoituksen ja eri alueiden ilmasto-olojen mukaisesti
VALINNAISET OSAT (vähintään yksi osa sisällytettävä tutkintoon)
6. Komponentti: yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 6.01Kompressorin perustoiminnot (mukaan lukien tehonsäätö ja voitelujärjestelmä) ja niihin liittyvät kylmäainevuotojen tai -päästöjen aiheuttamat riskit
6.02Kompressorin, mukaan lukien valvonta- ja turvalaitteiden, asentaminen siten, ettei vuotoja eikä merkittäviä päästöjä tapahdu järjestelmän käyttöönoton jälkeen
6.06Kompressorin käynnistäminen ja sulkeminen sekä kompressorin moitteettomien toimintaolosuhteiden tarkistaminen, kuten mittausten tekeminen kompressorin toiminnan aikana
6.07Raportin laatiminen kompressorin kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset kompressorin toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmää ja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta
7. Komponentti: ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 7.01Lauhduttimen perustoiminnot ja niihin liittyvä vuotojen riski
7.03Lauhduttimen/ulkoyksikön, mukaan lukien valvonta- ja turvalaitteiden, asentaminen siten, ettei vuotoja eikä merkittäviä päästöjä tapahdu järjestelmän käyttöönoton jälkeen
7.07Lauhduttimen käynnistäminen ja sulkeminen ja sen moitteettomien toimintaolosuhteiden tarkistaminen, kuten mittausten tekeminen toiminnan aikana
7.08Lauhduttimen pinnan tarkastaminen
7.09Raportin laatiminen lauhduttimen kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset lauhduttimen toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmää ja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta
8. Komponentti: ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito 8.01 Höyrystimen (mukaan lukien sulatusjärjestelmät) perustoiminnot ja niihin liittyvä vuotojen riski
8.03Haihduttimen, mukaan lukien valvonta- ja turvalaitteiden, asentaminen siten, ettei vuotoja eikä merkittäviä päästöjä tapahdu järjestelmän käyttöönoton jälkeen
8.08Haihduttimen käynnistäminen ja sulkeminen ja sen moitteettomien toimintaolosuhteiden tarkistaminen, kuten mittausten tekeminen toiminnan aikana
8.09Haihduttimen pinnan tarkastaminen
8.10Raportin laatiminen haihduttimen kunnosta. Raportissa on mainittava mahdolliset haihduttimen toiminnassa esiintyvät ongelmat, jotka voivat vahingoittaa järjestelmää ja mahdollisesti johtaa kylmäainevuotoihin tai -päästöihin, jos toimia ei toteuteta
9. Komponentti: termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asentaminen, käyttöönotto ja huolto 9.01Erilaisten paisuntaventtiilien (termostaattiset paisuntaventtiilit, kapillaariputket) perustoiminnot ja niihin liittyvä vuotojen riski
9.03Mekaanisen/sähköisen termostaattisen paisuntaventtiilin säätäminen
9.04Mekaanisten ja sähköisten termostaattien säätäminen
9.05Paineensäätöventtiilin säätäminen
9.06Mekaanisten ja sähköisten paineenrajoittimien säätäminen

3. Vuototarkastukset

Pelkästään laitteiden vuototarkastuksia tekevän henkilön on suoritettava koe, joka sisältää taulukossa 3 mainitut tiedot ja taidot:

Taulukko 3.

PAKOLLISET OSAT
1.Termodynamiikan perusteet 1.01Lämpötilaa, painetta, massaa, tiheyttä ja energiaa koskevien ISO –standardien perusyksikköjen tuntemus
1.06Jäähdytysprosessissa käytettävien vaihtoehtoisten kylmäaineiden tyypillisen käyttäytymisen, fyysisten parametrien, liuosten, järjestelmien ja poikkeamien sekä niitä varten käytettävien komponenttien tuntemus
2. Kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäännökset 2.01Perustiedot ilmaston muutoksesta ja Kioton pöytäkirjasta sekä otsonikadosta ja otsonikerroksen suojelusta Wienin sopimuksella ja Montrealin pöytäkirjalla
2.02Perustiedot ilmastovaikutuksesta (GWP), fluorattujen kasvihuonekaasujen ja muiden aineiden käytöstä kylmäaineina, fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutuksesta ilmastoon (niiden GWP –arvo) sekä asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä ja mainitun asetuksen säännösten täytäntöönpanoasetuksista
2.03Perustiedot otsonikerrosta heikentävästä vaikutuksesta (ODP), otsonikerrosta heikentävien aineiden käytöstä kylmäaineina, otsonikerrosta heikentävien aineidenpäästöjen vaikutuksesta otsonikerrokseen (niiden ODP –arvo) sekä asetuksen (EY) N:o 1005/2009 säännöksistä
4. Vuotojen tarkastaminen 4.01Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden mahdollisten vuotokohtien tuntemus
4.02Laitetta koskevan kirjanpidon tarkastaminen ennen vuodon tarkastamista ja tiedot mahdollisista toistuvista seikoista ja ongelmakohdista, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota
4.03Koko järjestelmän visuaalinen ja manuaalinen tarkastaminen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1516/2007 mukaisesti
4.04Järjestelmän tarkastaminen vuotojen varalta komission asetuksen (EY) N:o 1516/2007 ja järjestelmän käyttöohjeiden mukaista epäsuoraa menetelmää käyttäen
4.05Kannettavien mittauslaitteiden (kuten painemittarisarjat, lämpömittarit ja yleismittarit) käyttäminen jännitteen, virran ja impedanssin mittaamiseksi vuotojen tarkastuksia koskevilla epäsuorilla menetelmillä ja mittausparametrien tulkitseminen
4.07Järjestelmän vuotojen tarkastaminen jotain sellaista komission asetuksessa (EY) N:o 1516/2007 tarkoitettua suoraa menetelmää käyttäen, joka ei edellytä kylmäainepiirienavaamista
4.08Sähköisten vuodonilmaisulaitteiden käyttö
4.09Tietojen lisääminen laitetta koskevaan kirjanpitoon
11. Tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä 11.01Tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä

Liite 4

Sammutuslaitteistojen huoltotoimintaa tekevän henkilön pätevyysvaatimukset

Sammutuslaitteistoja asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan, vuototarkastavan tai sammutuslaitteistoista kylmäaineita talteenottavan henkilön on suoritettava hyväksytysti koe, joka sisältää alla mainitut tiedot ja taidot:

1. Perustiedot asianomaisista ympäristökysymyksistä (ilmastonmuutos, Kioton pöytäkirja, fluorattujen kasvihuonekaasujen ilmastovaikutus, otsonikato, Montrealin pöytäkirja, otsonikerrosta heikentävien aineiden vaikutus)

2. Perustiedot asianomaisista teknisistä standardeista

3. Perustiedot asianomaisista asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä ja asetuksen (EU) N:o 514/2014 säännösten täytäntöönpanoasetuksista

4. Perustiedot asianomaisista asetuksen (EY) N:o 1005/2009 säännöksistä

5. Hyvät tiedot erityyppisistä sammutuslaitteistoista, jotka sisältävät markkinoilla olevia fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita

6. Hyvät tiedot erityyppisistä venttiileistä, käyttömekanismeista, turvallisesta käsittelystä sekä purkaumien ja vuotojen estämisestä

7. Hyvät tiedot turvalliseen käsittelyyn ja työtapoihin tarvittavista laitteista ja välineistä

8. Kyky asentaa sammutuslaitteiston säiliöt, joiden on tarkoitus sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita

9. Tiedot siitä, kuinka fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältäviä paineistettuja säiliöitä siirretään

10. Kyky tarkistaa järjestelmää koskeva kirjanpito ennen vuodon tarkistamista ja tiedot mahdollisista toistuvista seikoista ja ongelmakohdista, joihin on kiinnitettävä erityistä huomiota

11. Kyky tarkastaa järjestelmä visuaalisesti ja manuaalisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen palontorjuntalaitteistojen tarkastuksille vuodon varalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1497/2007 mukaisesti

12. Tiedot siitä, kuinka fluoratut kasvihuonekaasut tai otsonikerrosta heikentävät aineet otetaan talteen ja kuinka sammutusjärjestelmät täytetään ympäristöystävällisesti

Liite 5

Ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltotoimintaa tekevän henkilön pätevyysvaatimukset

Ajoneuvojen sekä kulkuvälineiden tai työkoneiden ilmastointilaitteita asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan, vuototarkastavan tai niistä kylmäaineita talteenottavan henkilön on suoritettava hyväksytysti koe, joka sisältää alla mainitut tiedot ja taidot:

1. Moottoriajoneuvoihin, kulkuvälineeseen tai työkoneeseen asennettujen fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien toiminta, jäähdytysaineena käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen ympäristövaikutus ja asiaa koskevat ympäristösäännökset

1.1 Perustiedot moottoriajoneuvojen, kulkuvälineiden tai työkoneiden ilmastointijärjestelmien toiminnasta

1.2 Perustiedot moottoriajoneuvojen, kulkuvälineiden tai työkoneiden ilmastointijärjestelmissä jäähdytysaineena käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käytöstä ja ominaisuuksista, näiden kaasujen päästöjen ympäristövaikutukset (niiden GWP –arvo ilmastonmuutokseen nähden)

1.3 Perustiedot asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY asianomaisista säännöksistä

2. Fluorattujen kasvihuonekaasujen ympäristöystävällinen talteenotto

2.1 Fluorattujen kasvihuonekaasujen yleisten talteenottomenettelyjen tuntemus

2.2 Kylmäainesäiliöiden käsittely

2.3 Talteenottolaitteiden yhdistäminen moottoriajoneuvoihin, kulkuvälineisiin tai työkoneisiin asennettujen fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien ilmastointijärjestelmien huoltoyhteisiin ja irrottaminen niistä

2.4 Talteenottolaitteiston toiminta

Liite 6

Sähköisten kytkinlaitteiden huoltotoimintaa tekevän henkilön pätevyysvaatimukset

Sähköisiä kytkinlaitteita asentavan, kunnossapitävän, huoltavan, korjaavan, käytöstä poistavan tai sähköisistä kytkinlaitteistoista kylmäaineita talteenottavan henkilön on suoritettava hyväksytysti koe, joka sisältää seuraavat tiedot ja taidot:

1. Perustiedot asianomaisista ympäristökysymyksistä (ilmastonmuutos, Kioton pöytäkirja, ilmastovaikutus), asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä

2. Fluorattujen kasvihuonekaasujen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä ympäristövaikutukset

3. Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö sähkölaitteissa (eristys, valokaaren sammutus)

4. Fluorattujen kasvihuonekaasujen laatu asiaa koskevien teollisuusstandardien [kuten IEC 60376 ja IEC 60480] mukaisesti

5. Sähkölaitteiden suunnittelun ymmärtäminen

6. Fluorattujen kasvihuonekaasujen laadun tarkastaminen

7. Fluorattujen kasvihuonekaasujen ja niiden seosten talteenotto sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen puhdistaminen

8. Fluorattujen kasvihuonekaasujen varastoiminen ja kuljettaminen

9. Fluorattujen kasvihuonekaasujen talteenottolaitteiden toiminta

10. Tiivisporausjärjestelmien toiminta, jos tarpeen

11. Fluorattujen kasvihuonekaasujen uudelleenkäyttö ja eri uudelleenkäyttöluokat

12. Avoimien fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kammioiden käsittely

13. Fluorattujen kasvihuonekaasujen sivutuotteiden neutralointi

14. Fluorattujen kasvihuonekaasujen valvonta ja kansallisten tai yhteisön lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten mukainen velvoite kirjata asiaa koskevat tiedot

15. Vuotojen vähentäminen ja vuototarkastukset

16. Perustiedot asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä

Liite 7

Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävän laitteen huoltotoimintaa tekevän henkilön pätevyysvaatimukset

Liuottimia sisältävästä laitteesta fluorattuja kasvihuonekaasuja talteen ottavan henkilön on suoritettava hyväksytysti koe, joka sisältää seuraavat tiedot ja taidot:

1. Perustiedot asianomaisista ympäristökysymyksistä (ilmastonmuutos, Kioton pöytäkirja, ilmastovaikutus), asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä ja asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännösten täytäntöönpanoasetuksista

2. Liuottimina käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä ympäristövaikutukset

3. Fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö liuottimina

4. Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvien liuottimien talteenotto

5. Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvien liuottimien varastointi ja kuljetus

6. Talteenottolaitteiden käyttäminen fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävistä laitteista

Liite 8

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta kylmäaineiden talteenottoa tekevän henkilön pätevyysvaatimukset

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (519/2014) soveltamisalaan kuuluvista alle kolme kiloa ja alle viisi hiilidioksidiekvivalenttitonnia kylmäaieista sisältävistä laitteista talteenottavan henkilön on suoritettava koe, joka sisältää kylmäalan pätevyysluokka 3:n vaatimat tiedot ja taidot taulukossa 4:

Taulukko 4.

TIEDOT JA TAIDOT
2. Kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäännökset 2.01 Perustiedot ilmaston muutoksesta ja Kioton pöytäkirjasta sekä otsonikadosta ja otsonikerroksen suojelusta Wienin sopimuksella ja Montrealin pöytäkirjalla
2.02 Perustiedot ilmastovaikutuksesta (GWP), fluorattujen kasvihuonekaasujen ja muiden aineiden käytöstä kylmäaineina, fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen vaikutuksesta ilmastoon (niiden GWP –arvo) sekä asetuksen (EU) N:o 517/2014 säännöksistä ja mainitun asetuksen säännösten täytäntöönpanoasetuksista
2.03 Perustiedot otsonikerrosta heikentävästä vaikutuksesta (ODP), otsonikerrosta heikentävien aineiden käytöstä kylmäaineina, otsonikerrosta heikentävien aineidenpäästöjen vaikutuksesta otsonikerrokseen (niiden ODP –arvo) sekä asetuksen (EY) N:o 1005/2009 säännöksistä
5. Järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana 5.02 Kylmäainesäiliön tyhjentäminen nestemäisestä ja höyrystyneestä kylmäaineesta sekä kylmäainesäiliön täyttäminen niillä
5.03 Talteenottolaitteiden käyttö kylmäaineen ottamiseksi talteen ja talteenottolaitteiden kytkeminen päälle ja pois päältä mahdollisimman vähäisin päästöin
5.04 Fluorikaasun saastuttaman öljyn poistaminen järjestelmästä
5.06 Oikeantyyppisten vaakojen käyttö kylmäaineen punnitsemiseksi
5.08 Vaarallisten jätteiden kuten saastuneiden kylmäaineiden ja öljyjen käsittelyä, uudelleenkäyttöä, regenerointia, varastointia ja kuljettamista koskevien vaatimusten ja menettelyjen tuntemus

Liite 9

Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden asennuksessa, kunnossapidossa, huollossa, korjaamisessa, käytöstä poistamisessa ja vuototarkastuksissa ja talteenotossa tarvittavat laitteet ja välineet

1) Asennuksessa, kunnossapidossa, huollossa, korjaamisessa, käytöstä poistamisessa ja vuototarkastuksissa tarvittavat laitteet ja välineet

Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytössään vähintään seuraavat välineet:

1. perustyökalut

2. putkistojen rakentamisen työkalut ja välineet

3. toiminnan edellyttämät erikoistyökalut

4. kylmäaineen käsittelylaitteet

5. putkistojen tiiveyden toteamiseen tarvittavat laitteet, kuten vuototesteri ja sen kalibrointilaite

6. mittaus- ja testauslaitteet

2) Talteenotossa tarvittavat laitteet ja välineet

Toiminnanharjoittajalla tulee olla käytössään vähintään seuraavat välineet:

1. perustyökalut

2. kylmäaineen käsittely- ja talteenottolaitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.