762/2016

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2016

Maa ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan lihantarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (590/2014) 1§:n 3 momentti, 3 §:n 1 momentin 6 kohta, 9 §:n 1 momentti, liitteen 1 2 luvun johdanto, 2.2 luvun 3 kohta sekä 3.2 luvun 1 kohta ja liitteen 2 1.2. luku, sekä

lisätään liitteen 1 3.3. lukuun uusi kohta 4 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Asetuksella täydennetään ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämisestä koskevista erityissäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004, jäljempänä eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004 mukaisen virallisen valvonnan järjestämistä koskevien täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamisesta, poikkeuksen tekemisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 852/2004 sekä asetusten (EY) N:o 853/2004 ja (EY) N:o 854/2004 muuttamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2074/2005, jäljempänä toimeenpanoasetus, ja virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/1375, jäljempänä trikiiniasetus, vaatimuksia sekä säädetään mukautuksista eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen vaatimuksista.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan elintarvikelain ja seuraavien asetusten määritelmiä:


6) laitosten elintarvikehygieniasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (795/2014), jäljempänä laitosasetus.


9 §
Laboratoriotutkimukset

Lihantarkastukseen kuuluvat näytteet on tutkittava elintarvikelain 39 §:n 1 momentin mukaisessa laboratoriossa. Menetelmän valinnassa on otettava huomioon elintarvikelain, rehulain ja terveydensuojelulain nojalla tutkimuksia suorittavista laboratorioista annetun valtioneuvoston asetuksen (152/2015), jäljempänä laboratorioasetus, 8 §, jollei Euroopan unionin lainsäädännöstä muuta johdu.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2016.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Eläinlääkintöylitarkastaja
Maaria Hackzell

Liite 1

Luku 2. Ante mortem -tarkastus

Ante mortem -tarkastuksesta säädetään eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen 5 artiklassa ja liitteen I jakson I luvun II kohdassa B.

Eläinten pitopaikassa suoritettavasta ante mortem -tarkastuksesta säädetään lisäksi sikojen osalta eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen liitteen I jakson IV luvussa IV, siipikarjan osalta luvussa V, tarhattujen jäniseläinten osalta luvussa VI ja tarhatun riistan ja poron osalta luvussa VII.

Biisonien, joiden teurastus aloitetaan pitopaikassa, ante mortem -tarkastukseen sovelletaan tarhattua riistaa koskevia vaatimuksia.

Luvussa X säädetään pitopaikassa elävänä tarkastettuja eläimiä koskevista todistusmalleista. Tarhatun riistan todistuksista säädetään lisäksi luvun VII kohdan A alakohdassa 4.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2.2. Ante mortem -tarkastukseen liittyvät päätökset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Eläimet on hylättävä, jos ne tuodaan teurastettavaksi eläimille annetun lääkkeen varoajan aikana, paitsi eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson I luvussa VI tarkoitetuissa tapauksissa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.2. Tarhatun riistan ja poron post mortem -tarkastusta koskevat erityisvaatimukset

1. Tarhattujen sorkka- ja kavioeläinten ja poron post mortem -tarkastukseen sovelletaan tämän liitteen luvun 3.1. vaatimuksia.

Tarhatun villisian post mortem -tarkastukseen sovelletaan sian post mortem -tarkastuksesta annettuja säännöksiä, lukuun ottamatta silmämääräistä lihantarkastusta. Lisäksi kaikki tarhatut villisiat on tutkittava trikiinien varalta.

Porojen post mortem -tarkastukseen sovelletaan lampaan post mortem -tarkastuksesta annettuja säännöksiä lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia: Maksan viskeraalipuolta ei tarvitse viiltää sappitiehyiden tutkimiseksi. Poron kieli voidaan hyväksyä lihantarkastuksessa, vaikka poron päätä ei ole tarkastettu.

Muiden tarhattujen sorkkaeläinten post mortem -tarkastukseen sovelletaan lampaan post mortem -tarkastuksesta annettuja säännöksiä.

Tarhattujen kavioeläinten post mortem -tarkastukseen sovelletaan hevosen post mortem -tarkastuksesta annettuja säännöksiä.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3.3. Luonnonvaraisen riistan post mortem -tarkastusta koskevat erityisvaatimukset

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

4. Lihantarkastus voidaan suorittaa poikittaissuunnassa kahteen osaan katkaistuille hirven ruhoille sellaisissa laitoksissa, joihin sovelletaan laitosasetuksen liitteen 2 luvun 6.2. kohdassa 5 mainittua helpotusta. Tällaiset ruhot eivät saa olla halkaistuja, kun ne esitetään lihantarkastukseen. Ruhon puoliskot on voitava yhdistää toisiinsa lihantarkastuksessa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Liite 2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1.2. Trikiinitutkimuksia tekevien henkilöiden vaatimukset

Trikiinitutkimuksia tekevien henkilöiden koulutusvaatimuksista säädetään trikiiniasetuksen 5 artiklassa ja pätevyysvaatimuksista laboratorioasetuksen 7 §:ssä.

Koulutus koostuu käytännön harjoittelusta trikiinitutkimusten tekemiseen hyväksytyssä laboratoriossa, Elintarviketurvallisuusviraston järjestämästä kurssista sekä kuulustelusta, joka on suoritettava hyväksytysti. Harjoitteluaika on 10 työpäivää ja sen aikana harjoittelijan tulee perehtyä näytteiden ottamiseen ja trikiinitutkimusmenetelmiin. Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa harjoitteluajan suhteen poikkeuksen niille henkilöille, joilla on riittävästi kokemusta trikiinitutkimuksesta tai laboratoriotyöskentelystä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.