592/2016

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteita ja vastaavia tuotteita koskevista standardeista ja ilmoituksista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain (549/2016) nojalla:

1 §
Savukkeista syntyvien päästöjen mittausmenetelmät

Savukkeesta poltettaessa syntyvän tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrät on mitattava ISO-standardien 4387 (terva), 10315 (nikotiini) ja 8454 (hiilimonoksidi) mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen mittausmerkintöjen paikkansapitävyys on määritettävä ISO-standardin 8243 mukaisesti.

2 §
Savukkeiden paloturvallisuusvaatimusten testaamisessa ja osoittamisessa käytettävät menetelmät

Savukkeiden palamisominaisuudet on testattava ja osoitettava eurooppalaisten standardien EN 16156:2010 ”Savukkeet – Palamisalttiuden arvioiminen – Turvallisuusvaatimukset” ja EN ISO 12863:2010 ”Koemenetelmä savukkeiden palamisalttiuden arvioimiseen” mukaisesti.

3 §
Tupakkatuotteiden ainesosailmoituksissa annettavat tiedot

Tupakkalain 14 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on ilmoitettava:

1) syyt, joiden vuoksi ainesosat on sisällytetty tuotteeseen;

2) ainesosien asema, mukaan luettuna se, onko ainesosat rekisteröity kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti;

3) ainesosien luokitus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti;

4) asiaankuuluvat toksikologiset tiedot, jotka koskevat ainesosia tapauksen mukaan poltettuna tai polttamattomassa muodossa ja jotka liittyvät erityisesti niiden vaikutuksiin kuluttajien terveyteen, ottaen huomioon muun muassa niiden riippuvuutta aiheuttavat vaikutukset.

Ainesosat ja niiden määrät on ilmoitettava ainesosien painon mukaisessa alenevassa järjestyksessä.

4 §
Tutkimuksista ja myyntimääristä ilmoittamisen ajankohta

Tupakkalain 16 ja 27 §:ssä sekä 28 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot on toimitettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) vuosittain viimeistään 20 päivänä toukokuuta. Tupakkalain 16 §:n 2 momentissa ja 27 §:n 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava edellisen kalenterivuoden osalta.

5 §
Tupakkatuotteiden ainesosia ja myyntimääriä koskevien ilmoitusten malli

Tupakkalain 14 §:n 1 momentin 1–5 kohdassa sekä 16 ja 18 §:ssä tarkoitettujen tietojen toimittamisen ja saataville asettamisen mallista säädetään tupakkatuotteita koskevien tietojen toimittamista ja saataville asettamista koskevan mallin vahvistamisesta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/2186.

6 §
Sähkösavukkeita ja täyttösäiliöitä koskevan ennakkoilmoituksen malli

Tupakkalain 26 §:ssä tarkoitetun ennakkoilmoituksen mallista säädetään sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden ilmoittamista koskevan yhteisen mallin vahvistamisesta annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2015/2183.

7 §
Varmistuslaboratoriot

Laboratorion, joka varmistaa edellä 1 §:ssä tarkoitetut mittaukset ja mittausmerkintöjen paikkansapitävyyden, on oltava akkreditoitu SFS-EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti.

Laboratorion on ilmoitettava Valviralle seuraavat tiedot, kun laboratorio hakee tupakkalain 85 §:ssä tarkoitettua hyväksymistä ja kun tiedoissa tapahtuu muutoksia:

1) laboratorion nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) tutkimuksista vastaava henkilö ja hänen yhteystietonsa;

3) laboratorion toiminnan keskeyttämisen, lopettamisen tai uudelleen käynnistämisen ajankohta.

Tupakkalain 85 §:n 1 momentissa tarkoitetussa luettelossa on ilmoitettava laboratorioiden hyväksymisperusteet ja käytetyt valvontakeinot.

8 §
Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vuotamaton täyttö

Mekanismista, jolla varmistetaan sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vuotamattoman täyttö, säädetään sähkösavukkeiden täyttömekanismin teknisistä standardeista annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2016/586.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2016.

Kun tupakkalain 16 §:n 2 momentissa ja 27 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja ilmoitetaan ensimmäisen kerran 4 §:n mukaisesti, tiedot on ilmoitettava myös vuoden 2015 osalta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (32014L0040); EUVL L 127, 29.4.2014, s. 1

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2016

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Lakimies
Laura Terho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.