458/2016

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2016

Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään panostajalain (423/2016) nojalla:

1 §
Pätevyyskirjan hakeminen ja siihen liittyvät selvitykset

Panostajalaissa (423/2016) tarkoitettua pätevyyskirjaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys suoritetusta koulutuksesta, enintään kaksi vuotta vanha kuulustelutodistus, selvitys työ- tai vastaavin todistuksin todennettavasta työkokemuksesta sekä enintään kolme kuukautta aiemmin annettu lääkärintodistus. Lisäksi hakijan tulee antaa suostumus suppeamuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen hankkimiseen tai toimittaa aluehallintovirastolle turvallisuusselvitystodistus.

2 §
Nuoremman panostajan pätevyyskirjan rajaaminen tiettyihin töihin

Nuoremman panostajan pätevyyskirja voi koskea raivausräjäytyksiä, hyydepatoräjäytyksiä, laboratorioräjäytyksiä, seismisiä räjäytyksiä, kallionräjäytyksiä, liitosräjäytyksiä, rakenteiden räjäytyksiä tai kovettuneiden ja kuumien aineiden räjäytyksiä.

Nuoremman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaadittava työkokemus tulee olla kyseiseen tehtävään liittyvästä työstä.

3 §
Vanhemman panostajan pätevyyskirjan luokat ja työkokemusvaatimus

Vanhemman panostajan pätevyyskirja voi koskea maanpäällistä tai maanalaista työtä tai niitä molempia.

Vanhemman panostajan pätevyyskirjan maanpäälliseen työhön saamiseksi vaaditaan työkokemusta räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kuukautta, josta vähintään kolme kuukautta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä.

Vanhemman panostajan pätevyyskirjan maanalaiseen työhön saamiseksi vaaditaan työkokemusta räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kuukautta, josta vähintään kolme kuukautta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä.

4 §
Ylipanostajan pätevyyskirjan luokat ja työkokemusvaatimus

Ylipanostajan pätevyyskirja voi koskea maanpäällistä tai maanalaista työtä tai niitä molempia.

Ylipanostajan pätevyyskirjan maanpäälliseen työhön saamiseksi vaaditaan työkokemusta vanhempana panostajana räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 18 kuukautta, josta vähintään kolme kuukautta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä.

Ylipanostajan pätevyyskirjan maanalaiseen työhön saamiseksi vaaditaan työkokemusta vanhempana panostajana räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 18 kuukautta, josta vähintään kolme kuukautta ylipanostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä.

5 §
Poikkeukset vanhemman panostajan ja ylipanostajan pätevyyskirjan työkokemusvaatimukseen

Hakijalta, jolla on vanhemman panostajan pätevyyskirja maanpäälliseen työhön, edellytetään maanalaisen vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi kolme kuukautta työkokemusta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanalaisessa räjäytystyössä. Edellä sanottu koskee myös ylipanostajan pätevyyskirjan saamista.

Hakijalta, jolla on vanhemman panostajan pätevyyskirja maanalaiseen työhön, edellytetään maanpäällisen vanhemman panostajan pätevyyskirjan saamiseksi kolme kuukautta työkokemusta vanhemman panostajan pätevyyttä edellyttävässä maanpäällisessä räjäytystyössä. Edellä sanottu koskee myös ylipanostajan pätevyyskirjan saamista.

6 §
Kurssien sisältö

Panostajan peruskurssilla opetetaan räjäytystyöhön liittyvät perusvalmiudet.

Tehosteräjäyttäjän peruskurssi, nuoremman panostajan peruskurssi ja räjäytystyön vastuuhenkilön peruskurssi kestää vähintään 40 oppituntia. Vanhemman panostajan peruskurssi kestää vähintään 224 oppituntia ja ylipanostajan peruskurssi vähintään 90 oppituntia. Jos henkilöllä on aiempaa työ- tai muuta kokemusta, voi vanhemman panostajan ja ylipanostajan peruskurssi olla lyhyempi, vanhemmilla panostajilla kuitenkin aina vähintään 164 oppituntia ja ylipanostajilla vähintään 80 oppituntia.

Pätevyyskirjan uusimiseksi vaadittava kertauskurssi kestää kahdeksan oppituntia.

7 §
Kurssien johtaja

Nuoremman panostajan peruskurssin ja kertauskurssin johtajalla tulee olla vähintään vanhemman panostajan pätevyyskirja. Vanhemman panostajan, ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön peruskurssin ja kertauskurssin johtajana saa toimia henkilö, jolla on ylipanostajan ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. Lisäksi hänellä on oltava pitkä ja monipuolinen kokemus räjäytys- ja louhintatyöstä.

Tehosteräjäyttäjän peruskurssin ja kertauskurssin johtajana saa toimia henkilö, jolla on tehosteräjäyttäjän tai ylipanostajan pätevyyskirja. Lisäksi hänellä on oltava pitkä ja monipuolinen kokemus tehosteräjäyttäjän työstä.

8 §
Asiantuntijat

Aluehallintovirasto voi käyttää panostajan kuulustelussa apunaan nimeämäänsä asiantuntijaa. Asiantuntija saa periä hakijalta kuulustelumaksuna 70 euroa. Asiantuntija saa lisäksi periä korvauksen matkakustannuksistaan.

Asiantuntijalla tulee olla voimassa oleva ylipanostajan pätevyyskirja maanpäälliseen ja maanalaiseen työhön sekä räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirja. Lisäksi hänellä on oltava soveltuva diplomi-insinöörin, insinöörin, teknikon tai muu vastaava tutkinto sekä pitkä ja monipuolinen kokemus räjäytys- ja louhintatyöstä. Tehosteräjäyttäjän tutkinnon asiantuntijana saa toimia henkilö, jolla on tehosteräjäyttäjän tai ylipanostajan pätevyyskirja. Lisäksi hänellä on oltava pitkä ja monipuolinen kokemus tehosteräjäyttäjän työstä.

9 §
Panostajakoulutuslautakunta

Panostajakoulutuslautakunnan tehtävänä on panostajakoulutuksen suunnittelu ja seuranta, ehdotusten antaminen koulutuksen vähimmäispituuksiksi, lausuntojen antaminen asiantuntijoiden pätevyyttä määriteltäessä ja avustaminen kuulusteluun liittyvissä asioissa. Panostajakoulutuslautakunta voi antaa suosituksia ja lausuntoja muistakin panostajakoulutukseen liittyvistä asioista.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa lautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi lautakunnassa on kolme muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Heidän lisäkseen lautakunnassa voi olla asiantuntijajäseniä. Lautakunnassa tulee olla edustettuna työsuojeluviranomaisten, asianomaisten työmarkkinajärjestöjen ja panostaja-alan koulutuksen asiantuntemus.

10 §
Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitukset aluehallintovirastolle

Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoituksessa aluehallintovirastolle on oltava seuraavat tiedot:

1) ilmoituksen tekijän nimi, koulutus tai ammattiasema sekä toimipaikka yhteystietoineen;

2) ilmoituksen kohteen henkilötiedot;

3) jos ilmoituksen perusteena olevasta tapahtumasta on tehty hätä- tai rikosilmoitus, tämän ilmoituksen yksilöitävät tiedot.

Ilmoituksessa on lisäksi yksilöitävä, mihin seuraavista seikoista ilmoitus perustuu:

1) henkilö on otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon, jonka mielenterveyslain (1116/1990) 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna perusteena on itsemurhayritykseen pohjautuva arvio mielisairauden aiheuttamasta vakavasta vaarasta hoitoon otetun terveydelle tai turvallisuudelle;

2) henkilö on todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi;

3) henkilö on arvioitu itselleen tai toiselle vaaralliseksi potilaskertomukseen sisältyvän väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä koskevan tiedon ja hänen henkilökohtaiseen tapaamiseensa perustustuvan arvion perusteella;

4) henkilö on käyttäytynyt lääkärin tai terveydenhuollon ammattihenkilön tapaamisen yhteydessä väkivaltaisesti tai väkivallalla uhaten;

5) henkilö on katsottu jollakin muulla ilmoituksessa yksilöidyllä perusteella sopimattomaksi pitämään hallussaan tai käyttämään räjähteitä.

11 §
Ilmoitusmenettely ja ilmoitusten käsitteleminen

Edellä 10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus tulee tehdä lomakkeella, johon voi täydentää 10 §:ssä tarkoitetut tiedot. Aluehallintovirasto vahvistaa lomakkeen.

Ilmoitus on toimitettava aluehallintovirastolle kirjallisesti.

Ilmoituksia saa käsitellä aluehallintovirastossa panostajan pätevyyskirjojen käsittelyyn oikeutettu henkilö.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016.

Asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat pätevyyskirjat säilyvät voimassa. Ne vaihdetaan uusimisen yhteydessä seuraavasti:

1) räjäyttäjäluokka A-D ja F pätevyyskirja vaihdetaan nuoremman panostajan pätevyyskirjaksi henkilön työkokemuksen perusteella koskemaan tiettyä työtä;

2) räjäyttäjäluokka E:n mukainen pätevyyskirja vaihdetaan tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjaksi kuitenkin niin, että laboratorioräjäytyksiä tehneen henkilön pätevyyskirja vaihdetaan nuoremman panostajan pätevyyskirjaksi koskemaan laboratorioräjäytyksiä;

3) panostajan pätevyyskirja vaihdetaan maanpäällisen ja maanalaisen vanhemman panostajan pätevyyskirjaksi;

4) ylipanostajan pätevyyskirja vaihdetaan maanpäällisen ja maanalaisen ylipanostajan pätevyyskirjaksi.

Henkilöt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on panostajan tai ylipanostajan pätevyyskirja ja panostajalain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu työkokemus, saavat lisäksi tehosteräjäyttäjän pätevyyskirjan.

Henkilöt, joilla tämän asetuksen voimaan tullessa on ylipanostajan pätevyyskirja ja panostajalain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettu työkokemus, saavat räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan, kun he ovat suorittaneet siihen liittyvän kuulustelun viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön määräämät tutkintojen kuulustelijat, joiden määräys on voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa, rinnastetaan aluehallintoviraston nimeämiin asiantuntijoihin ja he saavat ylipanostajan sekä räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjan.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2016

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Marianne Kivistö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.