437/2016

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2016

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:n 1 momentin, 9 §:n 1 momentin ja 126 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 5 a §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 momentti laissa 163/2014 ja 126 b §:n 2 momentti laissa 224/2004:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen liitettävistä selvityksistä haettaessa:

1) sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:ssä tarkoitettua rahastoyhtiön toimilupaa;

2) sijoitusrahastolain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua säilytysyhteisön toimilupaa; tai

3) sijoitusrahastolain 126 b §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa rahastoyhtiölle perustaa sivuliike kolmanteen maahan.

2 §
Selvitys perustettavasta rahastoyhtiöstä

Rahastoyhtiön kirjallisesta toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön toimilupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyntiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Hakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä;

2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yhtiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus hakea rahastoyhtiön toimilupaa että toimiluvan hakemisessa noudatettava menettely;

3) selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 30 §:n 2 momentissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi, mahdolliset aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipaikat.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös rahastoyhtiön perustamista koskevasta päätöksestä, jos perustajana on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote, jos perustaja on oikeushenkilö, tai kunkin perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos perustaja on luonnollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta;

4) jäljennös mahdollisesta perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa hakijasta ja perustettavasta yhtiöstä esitettävää selvitystä.

3 §
Harjoitettava toiminta

Toimilupahakemuksessa rahastoyhtiön on kuvattava se sijoitusrahastolain 5 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu toiminta, jota yhtiö aikoo harjoittaa, ja säilytysyhteisön on kuvattava se 9 §:ssä tarkoitettu toiminta, jota yhteisö aikoo harjoittaa.

4 §
Osakepääoma

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty sijoitusrahastolain 6 §:ssä tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa haettaessa maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys osakepääoman maksamista koskevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisältää osakeyhtiön perustamiskirja tai merkintälista, johon osakkeet on merkitty, perustamiskokouksen pöytäkirja sekä tiedot merkitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkeiden merkintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan luonnollisen henkilön virkatodistus.

Jos rahastoyhtiöltä edellytetty osakepääoma on toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu, toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön omistuksessa ja hallinnassa, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien allekirjoittama todistus siitä, että osakepääoman maksua koskevia säännöksiä on noudatettu.

Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka osakepääoma on kokonaan tai osaksi maksettu muuna kuin rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiölain 2 luvun 8 §:n 4 momentissa tai 9 luvun 14 §:n 4 momentissa tarkoitettu lausunto.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain 10 §:ssä tarkoitetusta säilytysyhteisön osakepääomasta.

5 §
Selvitys tärkeimmistä osakkeenomistajista ja osakkeenomistajien omistusosuuksista

Rahastoyhtiön hakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön sellainen omistaja, jolla on sijoitusrahastolain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistusosuus rahastoyhtiön osakkeista. Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden suuruus sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitettävä omistajina olevien luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset sekä omistajina olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriotteet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä 1 momentissa tarkoitetusta omistajasta sijoitusrahastolain 16 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja ilmoituksen liitteet, joista säädetään omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahastojen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (208/2014). Jos omistaja on oikeushenkilö ja konsernin osa, hakemukseen on liitettävä konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa omistajasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

Jos yhdelläkään omistajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua omistusosuutta, Finanssivalvonta voi vaatia, että 2 momentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot esitetään enintään kymmenestä suurimmasta omistajasta.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa säilytysyhteisön omistajista sekä omistajien omistusosuuksista esitettävää selvitystä.

6 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johto

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista perustamiskokouksen, yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista taikka muista yhtiön ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät rahastoyhtiölle valitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat, jotka ovat rahastoyhtiön ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat sen toimintaa. Hakemuksessa on lisäksi mainittava edellä mainittujen johtoon kuuluvien henkilöiden yhteystiedot, jos nämä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai asiakirjoista. Hakemukseen on liitettävä sanottujen henkilöiden virkatodistukset tai niitä vastaavat selvitykset.

Jos rahastoyhtiölle on valittu yksi tai useampi toimitusjohtajan sijainen, hakemuksesta on käytävä ilmi, millä edellytyksillä toimitusjohtajan sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan tämän ollessa estyneenä hoitamasta tehtäväänsä sekä se, mikä on toimitusjohtajan sijaisten sijaantulojärjestys.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuksessa säilytysyhteisön johdosta esitettävää selvitystä.

7 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johdon sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä kunkin rahastoyhtiön johtoon kuuluvan henkilön sopivuuden ja luotettavuuden selvittämiseksi kyseistä henkilöä koskevat seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymäpaikka, koulutus, asema rahastoyhtiössä ja mahdolliset aikaisemmat tehtävät finanssitoimialalla, aikaisempi työkokemus sekä osallistuminen merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;

2) yksityiskohtainen selvitys henkilön tehtävistä ja vastuista rahastoyhtiössä;

3) selvitys siitä, ettei henkilö ole konkurssissa ja että hän hallitsee itseään ja omaisuuttaan;

4) ote holhousasioiden rekisteristä;

5) ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajärjestelyrekisteristä;

6) ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoimintakieltorekisteristä;

7) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee sisältää rahastoyhtiön nimi, henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus ja mahdolliset aikaisemmat nimet, syntymäpaikka sekä vakuutus siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka selvitys rikkomuksesta, josta henkilö on saanut tällaisen huomautuksen;

8) jos toinen finanssivalvontaviranomainen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotettavuusselvityksen, tieto selvityksen tuloksesta;

9) tiedot henkilön jäsenyydestä tai varajäsenyydestä muun yhteisön hallituksessa tai hallintoneuvostossa taikka henkilön toimimisesta muun yhteisön johdossa;

10) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotettavuuttaan.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä 5 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön omistajana olevan yhteisön hallituksen tai vastaavan hallintoelimen jäsentä ja varajäsentä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä koskevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jos yhteisöllä on 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu omistusosuus rahastoyhtiöstä. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosiasiallista määräysvaltaa, tästä on annettava vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys on annettava omistajana olevasta luonnollisesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on vähintään kymmenen prosenttia.

Jos Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta saada sijoitusrahastolain 5 e §:ssä tarkoitetun asian selvittämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekisterilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekisterin otetta vastaava viranomaisen tai muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai todistus.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä johtoon kuuluvan henkilön sopivuudesta ja luotettavuudesta.

8 §
Selvitys merkittävistä sidoksista

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys sijoitusrahastolain 5 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittävistä sidoksista. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa merkittävän sidoksen syntymiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain 10 b §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittävistä sidoksista.

9 §
Tilintarkastajat

Rahastoyhtiön toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön valitsemien tilintarkastajien ja näiden varamiesten nimet sekä se, kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhteisöistä on sijoitusrahastolain 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Säilytysyhteisön toimilupahakemuksesta on käytävä ilmi yhtiön tilintarkastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan nimi, jollei tämä ilmene kaupparekisteriotteesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote tai jäljennös yhtiön tai yhteisön tilintarkastajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

10 §
Taloudelliset toimintaedellytykset

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön taloudellisten toimintaedellytysten arvioimiseksi toimilupahakemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma.

Rahastoyhtiön toimintasuunnitelmassa on oltava:

1) yksityiskohtainen kuvaus harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta, laajuudesta ja monimuotoisuudesta ja toiminnan jakautumisesta sijoitusrahastotoimintaan, siihen olennaisesti liittyvään toimintaan ja muiden sijoitusrahastolain 5 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tarjontaan sekä selvitys asiakaskunnasta, henkilöstöstä ja palkitsemisjärjestelmästä;

2) kuvaukset rahasto-osuusrekisterin pitämisestä, rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten tekemisestä ja rahasto-osuuden arvonlaskennasta;

3) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

4) arvio omien varojen riittävyydestä seuraavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma riittävän vakavaraisuuden varmistamiseksi ja, jos yhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, suunnitelma maksuvalmiuden varmistamiseksi;

5) selvitys asiamiehen välityksellä harjoitettaviksi aiotuista sekä muista ulkoistettavista toiminnoista sisältäen asiamiesten nimet ja yhteystiedot.

Säilytysyhteisön toimintasuunnitelmassa on oltava:

1) yksityiskohtainen kuvaus harjoitettavaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) selvitys sijoitusrahastolain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun pääomavaatimuksen täyttymisestä;

4) selvitys varojen säilyttämisen ulkoistamisesta.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa hakevalla yhtiöllä on aiempaa liiketoimintaa, hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi liitettävä rahastoyhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tuloksesta.

Mitä 4 momentissa säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä.

Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös hakemuksesta, jolla rahastoyhtiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä;

2) selvitys pääoman saatavuudesta (pääomasuunnitelma), laskelmat riskialueittaisesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja kuvaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämisestä.

11 §
Toiminnan järjestäminen, sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) kuvaus rahastoyhtiön organisaatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjestelmästä;

2) selvitys palkattavan henkilöstön määrästä sekä henkilöstölle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

3) kuvaus toimeksiantojen huolellisen toteuttamisen järjestämiseksi tehdyistä järjestelyistä;

4) kuvaus organisaatio- ja hallintojärjestelyistä eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi;

5) kuvaus vaikuttavassa asemassa olevan henkilön henkilökohtaisten liiketoimien toteuttamisesta;

6) kuvaus asiakasvalitusten käsittelystä;

7) kuvaus kannustimiin sovellettavista periaatteista;

8) säilytysyhteisösopimus tai luonnos säilytysyhteisösopimukseksi;

9) kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja liiketoiminnasta riippumattoman riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

10) kuvaus järjestelmistä ja menetelmistä, joilla rahastoyhtiön on tarkoitus seurata ja hallita sijoitusrahastolain 4 a luvussa tarkoitettuja riskejä;

11) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;

12) kuvaus toimintojen laillisuuden ja sisäisten menettelytapojen noudattamisen valvonnan järjestämisestä;

13) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaamisesta asiamiehen välityksellä harjoitettavien ja muiden ulkoistettavien toimintojen osalta;

14) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kirjanpitomenetelmistä;

15) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallintostrategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta sekä ulkoistettavista tietotekniikkapalveluista;

16) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta, tietoturvallisuusvastuista ja -periaatteista sekä tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallinnasta;

17) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset ohjeet;

18) selvitys siitä, miten rahastoyhtiö on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa;

19) rahastoyhtiön keskeisten toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä rahastoyhtiön päätöksentekoelinten työjärjestykset sekä rahastoyhtiössä sovellettavat sisäiset toimintaohjeet.

Säilytysyhteisön toimilupahakemukseen on sen toiminnan järjestämisen osalta liitettävä kuvaus rahoitusvälineiden säilyttämiseen rahoitusvälinetileillä tarvittavasta kirjanpitojärjestelmästä sekä 1 momentin 1, 2, 4, 9—11 ja 13—19 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitettuja rahastoyhtiön toimilupahakemukseen liitettäviä kuvauksia ja selvityksiä vastaavat kuvaukset ja selvitykset.

12 §
Sijoituspalvelujen tarjoamista koskevan toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoihin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjottavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta selvitys siitä, miten rahastoyhtiössä huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen liittyvän toiminnan järjestämistä ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelytapoja koskevien säännösten sekä markkinoiden väärinkäytön estämistä koskevien säännösten noudattamisesta.

13 §
Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmä

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäiset ohjeet rahasto-osuuden omistajan tai sellaiseksi aikovan ja rahastoyhtiön asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä, miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusohjelmasta. Mitä edellä säädetään, koskee vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää selvitystä rahasto-osuudenomistajan tai sellaiseksi aikovan tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä.

14 §
Kolmanteen maahan perustettavan sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät selvitykset

Suomessa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön on liitettävä sivuliikkeen perustamista Euroopan talousalueen ulkopuoliseen valtioon (kolmas maa) koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös rahastoyhtiön toimivaltaisen hallintoelimen päätöksestä perustaa sivuliike kolmanteen maahan;

2) kolmannen maan asianomaisen viranomaisen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos tällainen lupa vaaditaan kyseisessä kolmannessa maassa;

3) selvitys kolmannen maan rahastoyhtiön toimintaa ja valvontaa koskevasta lainsäädännöstä;

4) selvitys Finanssivalvonnan valvonta- ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys kolmannen maan valvontaviranomaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;

7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;

8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta rahastoyhtiön organisaatioon ja sivuliikkeen organisaatiorakenne;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista henkilöistä sekä 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu selvitys näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten rahastoyhtiön sisäinen valvonta ja riskienhallinta sivuliikkeessä järjestetään;

11) selvitys rahastoyhtiön ja sen sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja muusta tietojen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

15 §
Seuraamukset

Tämän asetuksen rikkomisesta on säädetty rangaistus rikoslain (39/1889) 16 luvun 5, 7 ja 8 §:ssä.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2016.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perustamista ulkomaille koskevaan lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä (232/2014).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/91/EU (32014L0091); EUVL L 257, 28.8.2014, s. 186

Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2016

Valtiovarainministeri
Alexander Stubb

Neuvotteleva virkamies
Irmeli Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.